THE BEST VOUCHERS WERBLAP SZABÁLYZATA

Záväzné Podmienky Servisu https://thebestvouchers.com/ (ďalej len: „Podmienky“).

 

1. Pravidlá a definície

Podmienky stanovujú zásady, rozsah a pravidlá používania servisu https://thebestvouchers.com/ (ďalej len: „Servis“). Podmienky sú záväzné pre všetkých používateľov Servisu.

Na účely týchto Podmienok nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam:

 1. Predajca – Správca Servisu, subjekt ponúkajúci nákup Poukazov na služby prezentované v Servise okrem Vzdelávacích balíčkov a Prístupových kódov k Vzdelávacím balíčkom prezentovaným v Servise.
 2. Kupujúci – fyzická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a dovŕšených 18 rokov, ktorá na základe Zmluvy o predaji zakúpila od Predávajúceho Výrobok a dostala prístup k Účtu v Servise.
 3. Výrobok – Poukaz na služby prezentované v Servise okrem Vzdelávacích balíčkov a Prístupových kódov ku Vzdelávacím balíčkom prezentovaným v Servise.
 4. Poukaz - nástroj v elektronickej forme, ktorý je predávaný Predajcom, a ktorý podľa pravidiel stanovených v Podmienkach, oprávňuje Kupujúceho k jeho výmene u rôznych Poskytovateľov služieb za nimi ponúkané výrobky alebo služby, okrem Vzdelávacích balíčkov.
 5. Prístupový kód – unikátny reťazec alfanumerických znakov, ktorý je predávaný Predajcom, a ktorý podľa pravidiel stanovených v Podmienkach oprávňuje Kupujúceho na získanie prístupu k vzdelávaciemu balíčku, ktorý je v ponuke Poskytovateľa služieb.
 6. Darček – stanovený v momente prevedenia nákupu Prístupového kódu ku Vzdelávaciemu balíčku počet jednotiek danej kryptomeny, akú každý Kupujúci Prístupový kód k vzdelávaciemu balíčku získava ako darček. Určený počas podania Objednávky počet jednotiek danej kryptomeny je pridaný bezplatne ku každému zakúpenému Prístupovému kódu ku Vzdelávaciemu balíčku nezávisle od hodnoty Vzdelávacieho balíčka. Darček k Vzdelávaciemu balíčku nemá žiadnu obchodnú hodnotu a nemôže byť zakúpený samostatne. Žiadne informácie prezentované v Servise nemôžu byť v žiadnom prípade považované ako ponuka nákupu Darčeka k Vzdelávaciemu balíčku; uvedené informácie nie sú ponukou v zmysle záväzných právnych predpisov; Prístup k jednotkám danej kryptomeny dodávaným k zakúpenému Vzdelávaciemu balíčku vo forme Darčekov umožňuje Prístupový kód, ktorý Používateľ dostane od Predajcu po vykonaní nákupu Prístupového kódu k Vzdelávaciemu balíčku, ale možnosť využitia Darčekov môže vyžadovať uvedenie ďalších údajov, zaslanie dokumentov alebo vykonanie Kupujúcim iných činností, o ktorých Predajca bude Kupujúceho informovať v momente doručenia Prístupového kódu. Zakaždým, keď Kupujúci platí za nákup Prístupovému kódu ku Vzdelávaciemu balíčku a obdrží určitý počet jednotiek danej kryptomeny, je hradená suma vždy platbou za Prístupový kód k Vzdelávaciemu balíčku, a jednotky danej kryptomeny zahrnuté v balíčku Darčekov k Prístupovému kódu ku Vzdelávaciemu balíčku sa doručujú ako darčeky zadarmo.
 7. Účet - účet Objednávky v Servise pridelený danému Kupujúcemu, ktorý uzavrel zmluvu o predaji s Predajcom podaním objednávky prostredníctvom Servisu alebo jedným z Partnerov Predajcu, a Predajca alebo Partner Predajcu túto objednávku potvrdil. Účet je určená Kupujúcemu internetová podstránka Servisu, na ktorej sú umiestnené informácie o zakúpených Výrobkoch a sú sprístupnené nástroje na vykonávanie úkonov v oblasti uplatňovania prijatých od Predajcu Poukazov alebo Prístupových kódov. Účet umožňuje identifikáciu, sledovanie a spravovanie zakúpených Poukazov alebo Prístupových kódov. S cieľom výmeny Poukazu alebo Prístupového kódu na výrobky/služby ponúkané daným Poskytovateľom služieb je potrebné použiť určený na tento účel hypertextový odkaz na stránky daného Poskytovateľa. Hypertextový odkaz je viditeľný pre Kupujúceho po prihlásení sa k účtu. Účet je spojený s e-mailovou adresou Kupujúceho (Prihlasovacie meno) a Heslom získaným Kupujúcim od Predajcu alebo Partnera Predajcu uvedeným na Poukaze alebo príslušne Prístupovým kódom prijatým od Predajcu alebo Partnera Predajcu v prípade nákupu Prístupového kódu ku Vzdelávaciemu balíčku. Dodatočné vzdelávacie materiály, okrem online školení ponúkaných v rámci Vzdelávacieho balíčka Poskytovateľom služieb, môžu byť sprístupnené Kupujúcemu zo strany Predajcu vo forme textových súborov na stiahnutie priamo po prihlásení sa k Účtu.
 8. Operátor platobného styku – platby za Poukazy alebo Prístupové kódy môžu byť spracovávané tretími osobami, ktoré poskytujú služby spracovania údajov a platieb, fakturovanie pohľadávok, odsúhlasovania sáld a podávanie správ;
 9. Vzdelávací balíček online školenie (Webinár); druh internetového seminára vedeného a realizovaného pomocou technológie webcast, ktorá umožňuje obojstrannú komunikáciu medzi vedeným stretnutia a účastníkmi, s využitím virtuálnych nástrojov. 
 10. Partner – subjekt, ktorý sa zúčastňuje partnerského programu Predajcu, ktorému Predajca nariadil prevádzkové marketingové činnosti, ktoré priťahujú potenciálnych zákazníkov (Kupujúci) na webové stránky (Servis) Predajcu.
 11. Servis – webové stránky https://thebestvouchers.com/, vedené Správcom Servisu, prostredníctvom ktorých môže Kupujúci podať Objednávku alebo realizovať Poukaz alebo Prístupový kód,
 12. Zmluva o predaji – zmluva, ktorej predmetom je nákup Výrobku, uzavretá medzi Predajcom a Kupujúcim, v režime stanovenom v týchto Podmienkach,
 13. Poskytovateľ služieb – tretia osoba ponúkajúca Vzdelávacie balíčky, ktorých používanie umožňuje Prístupový kód získaný od Predajcu, a iné služby prezentované v Servise, ktorých používanie umožňuje získaný od Predajcu Poukaz.;
 14. Objednávka - vyhlásenie vôle Kupujúceho, podané pomocou Formulára objednávky prístupného v Servisu alebo na internetových stránkach jedného z Partnerov Predajcu, smerujúce priamo k uzavretiu zmluvy o predaji s Predajcom. Objednávka je považovaná ako ponuka na nákup Poukazu alebo Prístupového kódu podaná Predajcovi Kupujúcim. Na účinné uzavretie zmluvy je nevyhnutné potvrdenie prijatia Objednávky zo strany Predajcu.

2. Všeobecné podmienky používania servisu

 1. Nákup Výrobkov môžu vykonávať len individuálni Kupujúci.
 2. Kupujúci sú povinní dodržiavať tieto Podmienky a sú zaviazaní k používaniu Servisu spôsobom, ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s princípmi spoločenského spolužitia.
 3. Všetky uvedené v Servise obchodné informácie, cenníky a Reklamy sú iba pozvaním Kupujúcich na podávanie ponúk a uzatváranie Kúpnych zmlúv. Žiadne prezentované v Servise informácie, nezávisle od ich názvu, by nemali byť chápané ako ponuka v zmysle platných právnych predpisov.
 4. Pri podaní Objednávky musí mať Kupujúci dovŕšených 18 rokov a mať plnú spôsobilosť na právne úkony alebo súhlas svojho právneho zástupcu, v súlade s právnymi predpismi, záväznými v aktuálnom mieste pobytu Užívateľa.
 5. Akékoľvek podané Kupujúcim Objednávky na Výrobky sa považujú za ponuku, a má sa za to, že táto bola prijatá Predajcom jedine po potvrdení Objednávky Predajcom podľa pravidiel stanovených v Podmienkach. Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku a/alebo odmietnuť akceptáciu Objednávky bez uvedenia príčin. Navyše, dokonca ak Predajca na začiatku ponuku Kupujúceho prijal, môže anulovať transakciu v ľubovoľnom momente, ak existuje dôvodné podozrenie, že sa Kupujúci dopustil voči Poskytovateľovi, Inzerentovi alebo Partnerovi Predajcu podvodu.
 6. Predajca si vyhradzuje právo Objednávku anulovať v prípade, že je správanie Kupujúceho vnímané ako podozrivé alebo potenciálne podvodné.
 7. Predajca si vyhradzuje právo na zrušenie predaja Poukazov a Prístupových kódov v ľubovoľnom momente alebo na zmenu Podmienok.
 8. Nákupy sú vykonávané len pre vlastné účely.
 9. Kupujúci nemá právo rozmnožovať Prístupové kódy ani Poukazy akýmkoľvek spôsobom ani umožňovať takú činnosť iným osobám.
 10. Kupujúci sa zaväzuje neuvádzať falošné údaje, vrátane falošných priezvisk, adries a kontaktných a platobných údajov; a zároveň sa nezúčastňovať akejkoľvek nelegálnej činnosti v súvislosti s Nákupom alebo použitím Prístupových kódov/Poukazov, ani nedovoliť komukoľvek inému takúto činnosť. Predajca nemôže niesť zodpovednosť, ak sú údaje vypísané chybne a Prístupový kód ku Vzdelávacím balíčkom alebo Poukaz používa niekto iný ako jeho zamýšľaný príjemca.
 11. Kupujúci sa zaväzuje v prípade zmeny údajov k ich aktualizácii. Predajca nenesie zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce z vyhnutia sa tejto povinnosti.
 12. V situáciách uvedených v ods. 2 bod 10 a ods. 2 bod. 11 prístup Kupujúceho k jeho Účtu môže byť Správcom Servisu zablokovaný.
 13. Všetky ceny sú uvádzané v konkrétnej mene a obsahujú všetky dane, záväzné na území krajiny registrovaného sídla Predajcu. V prípade existencie dodatočnej daňovej povinnosti v krajine Kupujúceho, je Kupujúci zodpovedný za stiahnutie, zrazenie, priznanie a odvedenie dodatočných príslušných daní príslušným orgánom.
 14. Aktuálne informácie o cenách Poukazov a Prístupových kódov sú platné odo dňa ich zverejnenia v Servise. V cenách sú zahrnuté náklady na dopravu.
 15. Po nákupe prvého Poukazu alebo Prístupového kódu bude v Servise vytvorený individuálny účet Kupujúceho, ku ktorému bude možný prístup pomocou obdržaného po podaní Objednávky Heslá uvedeného na Poukaze alebo Prístupovom kóde uvedenom na karte s Prístupovým kódom a e-mailovej adresy.
 16. Kupujúci môže byť majiteľom iba jedného Účtu.
 17. Pre registráciu Účtu Kupujúceho sú potrebné nasledovné údaje: e-mailová adresa a Heslo uvedené na Poukaze alebo Prístupový kód uvedený na karte s Prístupovým kódom, u ktorého je Kupujúci povinný zachovať mlčanlivosť.
 18. Osobné údaje Kupujúcich sú zhromažďované na základe plnej dobrovoľnosti a sú využívané iba podľa pravidiel stanovených v Ochrane osobných údajov.
 19. Ak nebolo určené inak, môže Predajca zavádzať zmeny špecifikácie Výrobkov. Obzvlášť, bez obmedzenia, totožnosť a počet Poskytovateľov prostredníctvom ktorých je možné používanie Vzdelávacích balíčkov použitím Prístupových kódov alebo iných služieb s použitím Poukazov, môže podliehať zmene, čo Kupujúci výslovne uznáva a prijíma.
 20. V súvislosti s nedostatkom možností Nákupu Prístupových kódov a Poukazov osobami s miestom bydliska na území niektorých krajín, Objednávky podávané z územia týchto krajín alebo Objednávky s doručovacou adresou na ich území nebudú realizované: okrem iného Afganistan, Bangladéš, Kongo, Republika Rovníkovej Guiney, Guyana, Hongkong, Irak, Laos, Mauretánia, Moldavsko, Niger, Severná Kórea, Sierra Leone, Singapur, Sýria, Západná Sahara, Jemen, Zimbabwe.
 21. Uvedené v okamihu Registrácie ako aj podania Objednávky Osobné údaje sú v súlade s Ochranou osobných údajov spracovávané Správcom/ Operátorom platobného styku v oblasti nevyhnutnej na realizáciu Objednávky, vrátane realizácie vyúčtovania online a offline a popredajného servisu a v rozsahu potrebnom pre prideľovanie Prístupových kódov a využitie Vzdelávacích balíčkov ich pomocou alebo analogicky Poukazov a ich výmenu za služby ponúkané Poskytovateľmi služieb.
 22. Všetky prezentované v Servise Výrobky a taktiež uvedené v Servise iné názvy a loga, sú používané výlučne za účelom identifikácie a môžu stanoviť ochrannú výrobnú značku.
 23. Servis a obsahy v nim umiestnené ako celok podliehajú autorským právam alebo právam duševného vlastníctva a nemôžu byť využívané na iné účely, než na tie, ktoré sú výslovne povolené v týchto Podmienkach - najmä nemôžu byť kopírované ako celok alebo čiastočne.

3. Uzatvorenie zmluvy o predaji

 1. K uzavretiu Zmluvy o predaji dochádza podaním Kupujúcim Objednávky pomocou Formulára Objednávok v Servise alebo na jednej z internetových stránok Partnerov Predajcu, vo chvíli potvrdenia prijatia Objednávky zo strany Predajcu.
 2. Objednávky sa prijímajú 24/7 po celý rok. Objednávky je možné podávať cez internet z ľubovoľného miesta na svete s výhradou ods. 2 bod 2.20, pričom v niektorých krajinách je možné vykonať iba platbu predom, prostredníctvom určeného v Servise.
 3. Vo Formulári objednávok Kupujúci uvedie prinajmenšom:

              - Meno a priezvisko Kupujúceho,

              - Telefónne číslo Kupujúceho,

              - E-mailovú adresu Kupujúceho, ku ktorej bude pripísaný Účet v Servise.


              Vyplnením Formulára Objednávok Kupujúci:

              - potvrdzuje pravdivosť a zhodnosť so skutočným stavom údajov obsiahnutých vo vyššie uvedenom Formulári,

              - vyjadruje súhlas s ustanoveniami týchto Podmienok, a uznáva ich záväzný charakter,

              - vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov v nich obsiahnutých za účelom ponúkania Kupujúcemu zo strany Predajcu výrobkov a služieb priamo (priamy marketing).

 1. Po obdržaní Formulára Objednávky Predajca kontaktuje Kupujúceho telefonickou cestou za účelom určenia podrobností parametrov Objednávky - tzn. Typu Poukazu alebo Prístupového kódu aký má byť dodaný Kupujúcemu, jeho hodnoty a adresy Kupujúceho na akú má byť zaslaná Objednávka, k čomu Kupujúci dáva súhlas.
 2. Po vykonaní vyššie menovaných rozhodnutí medzi Kupujúcim a Predajcom, Predajca zasiela Kupujúcemu Potvrdenie prijatia Objednávky elektronickou cestou, na uvedenú Kupujúcim e-mailovú adresu.
 3. Hodnota Objednávky - to je suma uvedená v dokumente Potvrdenia prijatia Objednávky, ktorá určuje cenu vybraného Kupujúcim Poukazu alebo prístupového kódu. Hodnota objednávky je totožná s celkovou sumou na úhradu, ku ktorej sa Kupujúci zaviazal. Počas telefónneho rozhovoru prebiehajúceho medzi Predajcom a Kupujúcim môže Predajca, s ohľadom na veľkosť Objednávky, ponúknuť Kupujúcemu akčnú cenu. V takom prípade pre Kupujúceho zostáva záväzná cena dohodnutá medzi stranami počas tohto rozhovoru.
 4. Objednávku sa považuje za prijatú k realizácii v momente zaslania Kupujúcemu Potvrdenia prijatia Objednávky zo strany Predajcu.
 5. Ak Kupujúci nedokončil proces Objednávky, Zákaznícky servis Predajcu bude Kupujúceho kontaktovať s použitím údajov, ktoré Užívateľ uviedol počas podávania Objednávky za účelom potvrdenia obdržania Objednávky, k čomu Kupujúci dáva súhlas. Prevedenie vyššie uvedeného Potvrdenia je rovnocenné s podaním Objednávky Kupujúcim, v súlade s podmienkami stanovenými v týchto Podmienkach. Nákup nie je dokončený, kým Kupujúci nedostane e-mailovú správu, potvrdzujúcu prijatie jeho ponuky Predajcom.
 6. V prípade vykonania Nákupu, Poukaz alebo karta s Prístupovým kódom sa neodkladne zasiela Kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej firmy alebo pošty. Platby môžu byť prijímané a spracovávané rôznymi Operátormi služieb platobného styku alebo poštových služieb / kuriérskych služieb, v prípade platby na dobierku.
 7. Ak nie je v Servise alebo v Podmienkach jasne stanovené inak, neexistuje žiadny limit na Nákup Prístupových kódov a Poukazov vo vzťahu k danej domácnosti alebo jednému Kupujúcemu. Predajca si vyhradzuje právo na zrušenie predaja Prístupových kódov a Poukazov v ľubovoľnom momente alebo na zmenu Podmienok.

4. Požiadavky týkajúce sa realizácie Poukazu alebo Prístupového kódu

 1. Pre realizáciu Poukazu alebo Prístupového kódu cez prihlásenie sa na Účet je nutné používanie počítačového zariadenia, ktoré spĺňa tieto technické podmienky: počítač s pripojením na internet (min. 512 kb/s), grafický prehliadač WWW, ktorý podporuje JavaScript (napr. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) a podporujúci tzv. Cookies, nainštalovaný softvér k čítaní súborov vo formáte PDF (napr. Adobe Reader, Foxit Reader) Predajca nenesie zodpovednosť za nesprávnu konfiguráciu počítača Kupujúceho.
  Predajca nenesie zodpovednosť za prípady, keď Kupujúci nezrealizuje Poukaz alebo Prístupový kód v dôsledku technických problémov s počítačom Kupujúceho.
 2. Za účelom realizácie Poukazu alebo Prístupového kódu je nevyhnutné prihlásiť sa k Účtu pomocou prihlasovacích údajov tzn. Prihlasovacieho mena (e-mailová adresa uvedená vo Formulári objednávky Kupujúcim) a Heslá (odovzdané Predajcom heslo uvedené na Poukaze) alebo Prístupového kódu (odovzdaný Predajcom na karte s Prístupovým kódom v prípade nákupu Prístupového kódu k Vzdelávaciemu balíčku). Účet umožňuje identifikáciu, sledovanie a spravovanie zakúpených Poukazov alebo Prístupových kódov. S cieľom výmeny Poukazu alebo Prístupového kódu na služby ponúkané daným Poskytovateľom služieb je potrebné použiť určený na tento účel hypertextový odkaz na stránky daného Poskytovateľa.
 3. Dodatočné informácie týkajúce sa spôsobu prihlasovania sa do Servisu (Návod na prihlasovanie) Predajca zasiela na e-mailovú adresu Kupujúceho neodkladne po uskutočnení platby Kupujúcim.

5. Dodanie Poukazov a Prístupových kódov

 1. Poukazy a karty s Prístupovými kódmi budú dodané Kupujúcemu prostredníctvom: pošty alebo kuriérom na uvedenú Kupujúcim adresu.
 2. Vlastníctvo Poukazu alebo Prístupového kódu prechádza na Kupujúceho až v okamihu obdržania Predajcom platby za Prístupový kód alebo Poukaz, uskutočnenej Kupujúcim.
 3. V prípade neobdržania platby (napr. neprijatie platobného šeku, zrušenie platby kreditnou kartou alebo nezaplatenie Objednávky v termíne iným spôsobom) všetky Prístupové kódy a Poukazy, ktoré boli odoslané, budú neplatné a nemôžu byť použité.
 4. Ak dôjde k strate, odcudzeniu alebo poškodeniu Prístupového kódu alebo Poukazu, než bude použitý, Predajca deaktivuje predchádzajúci Prístupový kód alebo Poukaz, a vydá Používateľovi nový Prístupový kód alebo Poukaz, pre ktorého využitie sa budú uplatňovať tie isté pravidlá.

6. Využívanie Prístupových kódov a Poukazov

 1. Ak v podmienkach využívania Vzdelávacích balíčkov alebo služieb ku ktorých získaniu oprávňuje Poukaz nie je stanovené inak, Vzdelávacie balíčky, ako aj vyššie menované služby môžu využívať iba individuálni Kupujúci.
 2. Vzdelávacie balíčky získané s využitím Prístupových kódov a služby získané s použitím Poukazov nepodliehajú vráteniu vo forme hotovosti.
 3. Prístupový kód alebo Poukaz môže byť použitý iba raz. Prístupový kód ani Poukaz nemôžu byť využité čiastočne.
 4. Termín platnosti prístupových kódov.

  Každý prístupový kód je platný po dobu 6 mesiacov odo dňa doručenia prístupového kódu. Termín platnosti prístupového kódu znamená dobu, počas ktorej musí byť takýto kód aktivovaný a Vzdelávací balíček využitý. Po uplynutí tejto doby nie je realizovanie prístupového kódu a používanie Vzdelávacieho balíčka možné. Vyššie uvedené ustanovenia sa uplatňujú tiež na Bonus k Vzdelávaciemu balíčku.

 5. Pokiaľ je k uplatneniu prístupového kódu alebo darčeka nevyhnutné predloženie ďalších dokladov, je nutné ich odovzdať v lehote 6 mesiacov odo dňa doručenia prístupového kódu. Po uplynutí tejto lehoty nie je uplatnenie prístupového kódu a darčeka možné.
 6. Predajca nedáva žiadne sľuby, záruky ani vyhlásenia týkajúce sa ponúkaných Poskytovateľmi Vzdelávacích balíčkov ani iných služieb.
 7. Prístupové kódy a poukazy budú podliehať overeniu v momente ich použitia za účelom využitia Vzdelávacieho balíčka alebo služieb ku ktorých získaniu oprávňuje Poukaz.

7. Zodpovednosť

 1. Predajca nie je zmluvnou stranou pre nákup Vzdelávacích balíčkov ani iných služieb, ale iba ponúka nákup Prístupových kódov a Poukazov oprávňujúcich na získanie služieb prezentovaných v Servise, preto nenesie zodpovednosť za kvalitu, bezpečnosť alebo zákonnosť služieb získaných s využitím Prístupových kódov alebo Poukazov, ani za spoľahlivosť a presnosť informácií obsiahnutých v reklame, za možnosť alebo právo Poskytovateľov služieb na predaj stanovených služieb, ani za solventnosť Kupujúcich podávajúcich Objednávky.
 2. Operátor platobného styku nie je stranou zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcimi a Poskytovateľmi, ani nenesie zodpovednosť za nesprávne plnenie či neplnenie zmlúv uzatvorených Kupujúcimi.
 3. Správca Servisu/Predajca, ani Operátor a správca Platobného styku nenesú zodpovednosť za zvláštne, priame alebo spätné škody vzniknuté počas využívania služieb získaných s využitím Prístupových kódov a Poukazov, a taktiež Darčekov.
 4. Predajca nenesie zodpovednosť za porušenie Podmienok, ak splnenie daného záväzku sa stalo nemožné z príčin, ktoré na ňom nie sú závislé.
 5. Správca sprístupňuje Servis v stave „v akom je“, „so všetkými chybami“ a „podľa prístupnosti“. Predajca a jeho dodávatelia neposkytujú zrejmé garancie ani záruky týkajúce sa Servisu, Prístupových kódov, Poukazov, Darčekov, ani žiadnych služieb.
 6. V maximálnom rozsahu prípustnom právom, Predajca a jeho zamestnanci, riaditelia, agenti, predavači nezaručujú, že Vzdelávacie balíčky ani iné služby poskytované inými Poskytovateľmi sú obchodovateľné, uspokojivej kvality, vhodné, včasné, vhodné na daný účel či potreby, sú v súlade s právom alebo sú vhodné k úžitku alebo sú poskytované s náležitú starostlivosťou a schopnosťami. Predajca nezaručuje, že služby/výrobky zakúpené s použitím Prístupových kódov alebo Poukazov budú spĺňať požiadavky Kupujúcich, budú bez vád, užitočné, kompletné alebo dostupné po celú dobu. Predajca nezaručuje, že výhody, ktoré možno získať v súvislosti s použitím Servisu budú účinné, spoľahlivé, presné a budú splňovať požiadavky Kupujúcich. Predajca neudeľuje žiadne iné záruky v súvislosti s ochranou osobných údajov a bezpečnosťou než tie, ktoré sú jasné stanovené v Ochrane osobných dát. Predajca nezaručuje, že Kupujúci bude môcť získať prístup alebo používať Servis v ľubovoľnom čase a mieste. Žiadna ústna alebo písomná informácia ani rada udelená jeho zástupcom nestanovuje záruku. Kupujúci môže mať dodatočné spotrebiteľské práva v súlade s príslušným právom v mieste bydliska Kupujúceho, ktoré tieto Podmienky nemôžu zmeniť.

8. Náhrada škody

 1. Akceptovaním týchto Podmienok Kupujúci súhlasí v rozsahu dovoleným predpismi miestneho práva, zabezpečiť a chrániť Predajcu/Správcu, jeho riaditeľov, zamestnancov a agentov pred zodpovednosťou z titulu nárokov, škôd, záväzkov, strát, pohľadávok, nákladov alebo dlhov a výdavkov (vrátane a bez obmedzenia z titulu primeraných poplatkov vzniknutých v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi alebo súdnymi procesmi, začatými alebo hroziacimi Predajcu/Správcovi voči akýmkoľvek osobám) vyplývajúcich z používania Používateľom prístupu k Servisu alebo Prístupového kódu alebo Poukazu; z porušenia akéhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok; z porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb, vrátane neobmedzenia autorských práv, vlastníckych práv alebo práv ochrany osobných dát; a z akýchkoľvek nárokov na to, že predložený Kupujúcim obsahy spôsobí škodu tretej osobe.
 2. Povinnosť zbavenia zodpovednosti a náhrady definovaná v ods. 9 bod 1 vyššie zostáva v platnosti po zaniknutí týchto Podmienok a skončení používania Kupujúcim Servisu.

9. Ochrana osobných údajov

 1. Správcom databáz osobných údajov predávaných užívateľmi Servisu (Kupujúcimi) je Predajca.
 2. Správca databáz osobných údajov sa zaväzuje k ochrane osobných údajov v súlade s právnymi predpismi príslušnými pre sídlo Predajcu. Kupujúci uvedením pri podaní objednávky svojich osobných údajov Správcovi databáz osobných údajov, vyjadruje súhlas na ich spracovanie Správcom databáz osobných údajov na účely realizácie podanej Objednávky. Kupujúci má kedykoľvek možnosť do svojich osobných údajov nahliadnuť, opraviť ich, aktualizovať a odstrániť.

10. Zmeny ponuky a akcie

 1. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien Výrobkov nachádzajúcich sa v ponuke, odstránenie niektorých Výrobkov z ponuky a zavedenie nových a prevedenie zľavových akcií.
 2. Oprávnenie, o ktorom sa pojednáva v bode 1) vyššie, nemá vplyv na Objednávky podané pred dátumom platnosti zmien cien, podmienok zľavových akcií a tieto budú realizované za doterajších pravidiel.

11. Reklamácie

 1. V prípade, keď podľa názoru Kupujúceho služby poskytované na základe Podmienok nie sú realizované alebo sú realizované v rozpore s ustanoveniami Podmienok, môže podať reklamáciu e-mailovou cestou na adresu [email protected]
 2. Reklamácie obdržané Predajcom budú vybavované počas 14 dní od dátumu doručenia na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1) vyššie. V prípade, že Reklamácia neobsahuje informácie potrebné na jej posúdenie, obráti sa Predajca na podávajúceho Reklamáciu o jej doplnenie v nevyhnutnom rozsahu, a termín 14 dní beží vtedy odo dňa doručenia doplnenej Reklamácie.
 3. Odpoveď na Reklamáciu je zaslaná na e-mailovú adresu, uvedenú Kupujúcim v Objednávke. V obzvlášť odôvodnených prípadoch môže Predajca zaslať odpoveď na inú, uvedenú podávajúcim Reklamáciu, e-mailovú adresu, ktorá nie je uvedená v Objednávke.
 4. V prípade neschopnosti identifikácie Užívateľa nebude reklamácia vybavená.
 5. Predajca nenesie zodpovednosť za škody, ktoré nevyplývajú z ich viny.
 6. Ak v prípade realizovania Prístupového kódu alebo Poukazu má Kupujúci výhrady k Vzdelávacím balíčkom alebo službám zakúpeným s použitím Poukazu, všetky nároky z tohto titulu treba smerovať priamo k Poskytovateľovi. Je to spojené so skutočnosťou, že Správca/Predajca sa zaoberá iba predajom Poukazov a Prístupových kódov a sprístupňovaním Servisu, a práve Poskytovateľ, nie Správca/Predajca, je zodpovedný za Vzdelávacie balíčky, ktorých použitie umožňuje získaný od Predajcu Prístupový kód a služby, ktorých použitie Poukaz umožňuje. Avšak v prípade nedosiahnutia dohody medzi Kupujúcim, a Poskytovateľom, Správca/Predajca môže na žiadosť Kupujúceho pomôcť pri vyriešení vzniknutého sporu.
 7. Správca/Predajca môže zrušiť alebo odmietnuť sprístupnenie Prístupového kódu alebo Poukazu v ľubovoľnej dobe s ohľadom na chyby spojené s vydaním alebo spracovaním Prístupových kódov alebo Poukazov alebo v súvislosti so zistením Správcu/Predajcu, že sa Kupujúci uchádzal o Prístupový kód alebo Poukaz alebo ho použil nesprávnym spôsobom alebo v nesúlade s jeho určením, alebo s porušením týchto Podmienok alebo s ohľadom na to, že bol Prístupový kód alebo Poukaz sfalšovaný alebo pozmenený.
 8. Kupujúci môže nahlásiť Správcovi reklamáciu na fungovanie Servisu, a v prípade nesprávnej realizácie služieb predaja Prístupových kódov alebo Poukazov môže Kupujúci nahlásiť reklamáciu Predajcovi.

12. Odstúpenie od zmluvy.

 1. Kupujúci, ktorý nerealizoval Poukaz alebo Prístupový kód môže od Zmluvy odstúpiť počas 14 dní odo dňa jej uzavretia, a získať späť 100 % nákladov.
 2. Kupujúci, ktorý realizoval Poukaz alebo Prístupový kód stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 3. Kupujúci môže od Zmluvy odstúpiť zaslaním e-mailovej správy s informáciou o vôli odstúpenia od Zmluvy na adresu [email protected]
 4. Nie je prípustné odstúpenie od zmluvy Nákupu Prístupového kódu alebo Poukazu, ktorý už bol realizovaný. Za využitie prístupového kódu alebo Poukazu sa považuje použitie Kupujúcim obdržaného Prístupového kódu alebo Poukazu umožňujúceho použitie Vzdelávacieho balíčka, iných služieb ponúkaných Poskytovateľovi služieb alebo Darčeka.

13. Záverečné ustanovenia

 1. Správca Servisu vynakladá všetko úsilie, aby zabezpečil správne fungovanie Servisu.
 2. Správca Servisu si vyhradzuje právo na úplné alebo čiastočné vypnutie Servisu na dobu neurčitú za účelom jeho modernizácie alebo opravy.
 3. Správca Servisu nie je zodpovedný za problémy v realizácii Objednávky spôsobené náhodnými faktormi, nezávislými na ňom (vrátane faktorov závislých na Kupujúcim, tretích osobách alebo vyššej moci).
 4. Predajca si vyhradzuje právo na zmeny v Podmienkach bez uvedenia príčin.
 5. O zmenách Podmienok a ich rozsahu, budú zaregistrovaní v Servise Kupujúci informovaní elektronickou cestou (na uvedenú v Objednávke e-mailovú adresu) alebo formou vyskakujúceho okná počas prvého prihlásenia v Servise po zavedení zmien. Zmeny sa budú zavádzať z dôvodu prispôsobenia Podmienok platným právnym predpisom.
 6. Ak ktorékoľvek z ustanovení týchto Podmienok môže byť považované za neplatné a neúčinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok. Takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené platným a účinným ustanovením, ktoré najpresnejšie dosahuje ekonomického efektu, ktorého sa týkalo neplatné alebo neúčinné ustanovenie.
 7. Kupujúci je povinný sa oboznámiť so zmenami v Podmienkach, pokiaľ akýmkoľvek spôsobom používa Servis.
 8. Aktuálna verzia Podmienok je vždy dostupná na stránkach www.thebestvouchers.com.
 9. Vo veciach neupravených týmito Podmienkach sa uplatňujú príslušné právne predpisy platné pre miesto sídla Predajcu. Sporné otázky, ak Kupujúci vyjadrí takú vôľu, sa budú riešiť vzájomnou dohodou. V prípade nutnosti záležitosť bude riešená súdom príslušným pre sídlo Predávajúceho.
 10. Používanie Servisu Kupujúcim je rovnocenné s oboznámením sa a akceptáciou podmienok týchto Podmienok.

 

Dátum poslednej aktualizácie Podmienok: 13.03.2019 r.

 

 

Miesto a dátum

Odosielateľ
Meno a priezvisko Kupujúceho
Trvalý pobyt

Doručovacia adresa pre vyhlásenie:

Vyhlásenie
o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku

Prehlasujem, že odstupujem od predajnej zmluvy Prístupového kódu/Poukazu č. ........................ (identifikačné číslo objednávky) uzatvorenej potvrdením Objednávky, ku ktorému došlo dňa ........................... ............, prevzatie Prístupového kódu/Poukazu nastalo dňa ...........................................

Žiadam o vrátenie sumy .......................................... (slovami: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
na bankový účet č. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, SWIFT/BIC: ………………….
Vraciam …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Darček k prístupovému kódu k vzdelávaciemu balíčku - pokiaľ sa týka) v nezmenenom stave.

podpis Kupujúceho