ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ THE BEST VOUCHERS

Εφαρμοστέος Κανονισμός Ιστοτόπου https://thebestvouchers.com/ (εφεξής: „Κανονισμός”).

 1. Κανόνες και ορισμοί

  Ο Κανονισμός ορίζει τους κανόνες, το πεδίο εφαρμογής και τους όρους χρήσης του ιστοτόπου https://thebestvouchers.com/ (εφεξής: "Ιστότοπος"). Ο Κανονισμός είναι δεσμευτικός για όλους τους χρήστες του Ιστοτόπου.

  Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την κάτωθι σημασία:

  1. Πωλητής – ο Διαχειριστής του Ιστότοπου, μια οντότητα που προσφέρει την αγορά Κουπονιών για τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο, εξαιρουμένων των Εκπαιδευτικών Πακέτων και των Κωδικών Πρόσβασης στα Εκπαιδευτικά Πακέτα που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο.
  2. Αγοραστής  – ένα φυσικό πρόσωπο με πλήρη νομική ικανότητα και ηλικίας άνω των 18 ετών, το οποίο αγόρασε ένα Προϊόν από τον Πωλητή βάσει Συμφωνίας πωλήσεως και έλαβε πρόσβαση σε Λογαριασμό στον Ιστότοπο.
  3. Προϊόν – Κουπόνι για τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο, εξαιρουμένων των Εκπαιδευτικών Πακέτων ή του Κωδικού Πρόσβασης στα Εκπαιδευτικά Πακέτα που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο.
  4. Κουπόνι – ένα όργανο ηλεκτρονικής μορφής που πωλείται από τον Πωλητή και το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές του Κανονισμού, παρέχει στον Αγοραστή την δυνατότητα ανταλλαγής του σε διάφορους Παρόχους Υπηρεσιών για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουν, εξαιρουμένων των Εκπαιδευτικών Πακέτων.
  5. Κωδικός Πρόσβασης – μια μοναδική σειρά αλφαριθμητικών χαρακτήρων, η οποία πωλείται από τον Πωλητή και η οποία, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού, παρέχει στον Αγοραστή δικαίωμα πρόσβασης στο Εκπαιδευτικό Πακέτο που υπάρχει στην προσφορά του Παροχέα Υπηρεσιών.
  6. Δωρεάν Παροχή – ένας καθορισμένος, την στιγμή της αγοράς του Κωδικού Πρόσβασης στο Εκπαιδευτικό Πακέτο, αριθμός μονάδων δεδομένου κρυπτονομίσματος, τον οποίο κάθε Αγοραστής Κωδικού Πρόσβασης για το Εκπαιδευτικό Πακέτο λαμβάνει ως δώρο. Ο αριθμός μονάδων ενός δεδομένου κρυπτονομίσματος που υποδεικνύεται κατά την παραγγελία προστίθεται δωρεάν σε κάθε αγορασθέντα Κωδικό Πρόσβασης σε Εκπαιδευτικό Πακέτο, ανεξάρτητα από την αξία του Εκπαιδευτικού Πακέτου. Η Δωρεάν Παροχή για το Εκπαιδευτικό Πακέτο δεν έχει εμπορική αξία και δεν μπορεί να αγοραστεί χωριστά. Καμμία πληροφορία, από αυτές που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο, δεν μπορεί, επ’ ουδενί λόγο, να θεωρηθεί ως προσφορά για την αγορά της Δωρεάν Παροχής στο Εκπαιδευτικό Πακέτο˙ οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν αποτελούν προσφορά κατά την έννοια του εφαρμοστέου δικαίου. Η πρόσβαση στις μονάδες ενός δεδομένου κρυπτονομίσματος που προστίθενται στο αγορασμένο Εκπαιδευτικό Πακέτο με τη μορφή Δωρεάν Παροχής καθίσταται δυνατή μέσω του Κωδικού Πρόσβασης που ο Χρήστης λαμβάνει από τον Πωλητή μετά την αγορά του Κωδικού Πρόσβασης στο Εκπαιδευτικό Πακέτο, όμως για την δυνατότητα χρήσεως της Δωρεάν Παροχής ενδέχεται να απαιτηθούν επιπλέον δεδομένα, αποστολή εγγράφων ή λήψη άλλων ενεργειών από πλευράς Αγοραστή , ενέργειες, για τις οποίες ο Πωλητής θα ενημερώσει τον Αγοραστή κατά την παράδοση του Κωδικού Πρόσβασης. Κάθε φορά που ο Αγοραστής πληρώνει για την αγορά Κωδικού Πρόσβασης στο Εκπαιδευτικό Πακέτο και λαμβάνει έναν ορισμένο αριθμό μονάδων του δεδομένου κρυπτονομίσματος, το ποσό που καταβάλλεται αποτελεί πάντα μια πληρωμή για τον Κωδικό Πρόσβασης στο Εκπαιδευτικό Πακέτο ενώ οι μονάδες του δεδομένου κρυπτονομίσματος που περιλαμβάνονται στο Πακέτο Δωρεάν Παροχών για τον Κωδικό Πρόσβασης παρέχονται δωρεάν.
  7. Λογαριασμός – ο Λογαριασμός Παραγγελίας στον Ιστότοπο που ανατέθηκε σε έναν συγκεκριμένο Αγοραστή, ο οποίος συνήψε Συμφωνία πώλησης με τον Πωλητή μέσω της υποβολής μιας παραγγελίας μέσω του Ιστοτόπου ή μέσω ενός εκ των Εταίρων του Πωλητή, και η εν λόγω παραγγελία έχει επιβεβαιωθεί από τον Πωλητή ή τον Εταίρο αυτού. Ο Λογαριασμός αποτελεί μια καθορισμένη για τον Αγοραστή διαδικτυακή υποσελίδα του Ιστοτόπου, η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικές με τα αγορασθέντα Προϊόντα, και στην οποία διατίθενται τα εργαλεία για την ανάληψη δραστηριοτήτων στο πλαίσιο εφαρμογής των ληφθέντων από τον Πωλητή Κουπονιών ή Κωδικών Πρόσβασης. Ο Λογαριασμός επιτρέπει τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την διαχείριση των αγορασθέντων Κουπονιών ή Κωδικών Πρόσβασης. Για να γίνει ανταλλαγή ενός Κουπονιού ή ενός Κωδικού Πρόσβασης με προϊόντα/υπηρεσίες που προσφέρονται από έναν συγκεκριμένο Παροχέα Υπηρεσιών, πρέπει να γίνει χρήση της, παρεχομένης για τον σκοπό αυτό, υπερσύνδεσης με την σελίδα του συγκεκριμένου Παροχέα Υπηρεσιών. Η υπερσύνδεση είναι ορατή από τον Αγοραστή μετά την σύνδεση στον Λογαριασμό. Ο Λογαριασμός συνδέεται με την ηλεκτρονική διεύθυνση του Αγοραστή (Login) και τον Κωδικό Πρόσβασης που λαμβάνει ο Αγοραστής από τον Πωλητή ή τον Εταίρο του Πωλητή που καθορίζεται στο Κουπόνι ή με τον Κωδικό Πρόσβασης που έχει ληφθεί από τον Πωλητή ή τον Εταίρο του, στην περίπτωση της αγοράς Κωδικού Πρόσβασης σε Εκπαιδευτικό Πακέτο. Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, εξαιρουμένης της ηλεκτρονικής (online) εκπαίδευσης που παρέχεται στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Πακέτου από τον Πάροχο Υπηρεσιών, μπορεί να διατεθεί στον Αγοραστή από τον Πωλητή υπό την μορφή αρχείων κειμένου για λήψη απευθείας μετά την σύνδεση στον Λογαριασμό.
  8. Διαχειριστής πληρωμών – οι πληρωμές για τα Κουπόνια ή τους Κωδικούς Πρόσβασης μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτα πρόσωπα, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων και πληρωμών, τιμολογήσεως των οφειλών, ρύθμισης υπολοίπων και αναφορών˙
  9. Εταίρος – μία οντότητα που συμμετέχει στο εταιρικό πρόγραμμα του Πωλητή, στον οποίο ο πωλητής έχει αναθέσει λειτουργικές δραστηριότητες μάρκετινγκ, οι οποίες φέρνουν δυνητικούς πελάτες (Αγοραστές) στην διαδικτυακή βιτρίνα (Ιστότοπο) του Πωλητή.
  10. Ιστότοπος η διαδικτυακή βιτρίνα https://thebestvouchers.com/, που διατηρείται από τον Διαχειριστή του Ιστοτόπου, μέσω της οποίας ο Αγοραστής μπορεί να υποβάλει Παραγγελία ή να υλοποιήσει ένα Κουπόνι ή Κωδικό Πρόσβασης,
  11. Συμφωνία πωλήσεως – ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο προσφέρει Εκπαιδευτικά Πακέτα, η χρήση των οποίων καθίσταται δυνατή μέσω του Κωδικού Πρόσβασης που παραλαμβάνεται από τον Πωλητή, καθώς και άλλες υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο, η χρήση των οποίων καθίσταται δυνατή μέσω του Κουπονιού που προσφέρει ο Πωλητής.˙
  12. Παραγγελία – η δήλωση της βούλησης του Αγοραστή, η οποία υποβάλεται μέσω της χρήσης της Φόρμας Παραγγελίας που διατίθεται στον Ιστότοπο ή στην ιστοσελίδα ενός εκ των Εταίρων του Πωλητή, με στόχο την άμεση σύναψη Συμφωνίας πωλήσεως με τον Πωλητή. Η Παραγγελία αντιμετωπίζεται ως μία προσφορά για την αγορά Κουπονιού ή Κωδικού Πρόσβασης που υποβλήθηκε στον Πωλητή από τον Αγοραστή. Για την αποτελεσματική σύναψη της συμφωνίας, είναι απαραίτητη η επιβεβαίωση της αποδοχή της Παραγγελίας Διαταγής από τον Πωλητή.

   

 2. Γενικοί Όροι Χρήσεως του Ιστοτόπου

  1. Οι αγορές Προϊόντων μπορούν να γίνονται αποκλειστικά από μεμονωμένους Αγοραστές.
  2. 2. Οι αγοραστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τον παρόντα Κανονισμό και υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο κατά τρόπο συμβατό με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους κανόνες της κοινωνικής συνύπαρξης.
  3. Άπασες οι εμπορικές πληροφορίες, οι τιμοκατάλογοι και οι διαφημίσεις στον Ιστότοπο αποτελούν μόνο μια πρόσκληση προς τους Αγοραστές να υποβάλλουν προσφορές και να συνάψουν συμβάσεις Αγοράς. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο, ανεξάρτητα από την ονομασία που φέρουν, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως προσφορά κατά την έννοια των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων.
  4. Υποβάλλοντας την παραγγελία, ο Αγοραστής πρέπει να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα ή την συγκατάθεση του νόμιμου κηδεμόνα του, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που ισχύουν στον τρέχοντα τόπο διαμονής του Αγοραστή.
  5. Όλες οι Παραγγελίες Προϊόντων που υποβάλλονται από τον Αγοραστή θεωρούνται ως προσφορά και θεωρείται ότι έγινε αυτή αποδεκτή από τον Πωλητή μονάχα κατόπιν επιβεβαίωσης της Παραγγελίας από τον Πωλητή βάσει των όρων που καθορίζονται στον Κανονισμό. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά ή/και να αρνηθεί να δεχθεί την Παραγγελία χωρίς ανάγκη αιτιολογήσεως. Επιπλέον, ακόμη και αν ο Πωλητής αρχικά αποδεχθεί την προσφορά του Αγοραστή, μπορεί να ακυρώσει την συναλλαγή ανά πάσα στιγμή, εάν υπάρχει εύλογη υπόνοια ότι ο Αγοραστής έχει διαπράξει απάτη κατά του Πωλητή, του Παροχέα Υπηρεσιών ή του Εταίρου του Πωλητή.
  6. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την Παραγγελία σε περίπτωση που η συμπεριφορά του Αγοραστή θεωρηθεί ύποπτη ή δυνητικά δόλια.
  7. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να παύσει οποιαδήποτε στιγμή την πώληση των Κουπονιών και των Κωδικών Πρόσβασης ή να αλλάξει τους όρους του Κανονισμού.
  8. Οι αγορές γίνονται αποκλειστικά για ιδία χρήση.
  9. Ο Αγοραστής δεν έχει δικαίωμα να αντιγράψει και να πολλαπλασιάσει με οποιονδήποτε τρόπο τους Κωδικούς Πρόσβασης ή τα Κουπόνια ή να επιτρέψει τέτοιες ενέργειες σε άλλα πρόσωπα.
  10. Ο Αγοραστής δεσμεύεται να μην παρέχει ψευδή στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ψευδών ονομάτων, διευθύνσεων και στοιχείων επικοινωνίας και πληρωμής˙ καθώς και να μην συμμετέχει σε παράνομες δραστηριότητες εν σχέσει με την Αγορά ή χρήση των Κωδικών Πρόσβασης/Κουπονιών, επίσης να μην επιτρέπει σε κανέναν να πράξει τα ανωτέρω. Ο Πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος εάν τα δεδομένα εισαχθούν λανθασμένα και η χρήση του Κωδικού Πρόσβασης στο Εκπαιδευτικό Πακέτο ή το Κουπόνι γίνεται από κάποιον άλλο εκτός του προορισμένου Παραλήπτη.
  11. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει να ενημερώσει σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή των δεδομένων του. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τις συνέπειες που απορρέουν από την μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης.
  12. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σημείο 10 και παρ. 2 σημείο 11 η πρόσβαση του Αγοραστή στον Λογαριασμό του ενδέχεται να παρεμποδιστεί από τον Διαχειριστή του Ιστοτόπου.
  13. Όλες οι τιμές δίδονται σε ένα συγκεκριμένο νόμισμα και περιλαμβάνουν όλους τους φόρους που ισχύουν στο έδαφος της χώρας της έδρας του Πωλητή. Εάν υπάρχει πρόσθετη φορολογική υποχρέωση στην χώρα του Αγοραστή, ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος για την είσπραξη, την αφαίρεση, την δήλωση και την καταβολή των επιπλέον οφειλόμενων φόρων στις αρμόδιες αρχές.
  14. Οι τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των Κουπονιών και Κωδικών Πρόσβασης ισχύουν από την ημέρα εμφάνισής τους στον Ιστότοπο. Οι τιμές περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης.
  15. Μετά την αγορά του πρώτου Κουπονιού ή Κωδικού Πρόσβασης, θα δημιουργηθεί στον Ιστότοπο ένας προσωπικός Λογαριασμός Αγοραστή, η πρόσβαση στον οποίο θα είναι δυνατή μέσω του Κωδικού Πρόσβασης που υπάρχει στο Κουπόνι ή του Κωδικού Πρόσβασης που δίδεται στην κάρτα Κωδικού Πρόσβασης καθώς και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  16. Ο Αγοραστής μπορεί να είναι κάτοχος αποκλειστικά ενός μόνο Λογαριασμού.
  17. Για την Εγγραφή του Λογαριασμού του Αγοραστή απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες: η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο Κωδικός Πρόσβασης που καθορίζονται στο Κουπόνι ή στον Κωδικό Πρόσβασης που καθορίζεται στην Κάρτα με τον Κωδικό Πρόσβασης, τα οποία ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί μυστικά.
  18. Τα προσωπικά δεδομένα των Αγοραστών συλλέγονται σε πλήρη εθελοντική βάση και χρησιμοποιούνται μόνο με τους όρους που ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου.
  19. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, ο Πωλητής μπορεί να προβεί σε αλλαγές στις προδιαγραφές των Προϊόντων. Ειδικότερα, χωρίς περιορισμούς, η ταυτότητα και ο αριθμός των Παρεχόμενων Υπηρεσιών, μέσω των οποίων είναι δυνατη η χρήση των Εκπαιδευτικών Πακέτων χρησιμοποιώντας τους Κωδικούς Πρόσβασης ή άλλων υπηρεσιών χρησιμοποιώντας τα Κουπόνια, μπορεί να αλλάξει, κάτι που ο Αγοραστής απροκάλυπτα επιβεβαιώνει και αποδέχεται.
  20. Λόγω της αδυναμίας αγοράς Κωδικών Αγοράς Πρόσβασης και Κουπονιών από πρόσωπα που κατοικούν στην επικράτεια ορισμένων χωρών, οι Παραγγελίες από το έδαφος αυτών των κρατών ή αυτές με διεύθυνση παράδοσης στην επικράτειά τους δεν θα εκτελούνται˙ αναφέρονται μεταξύ άλλων οι χώρες: Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Δημοκρατία της Ισημερινής Γουινέας, Γουιάνα, Χονγκ Κονγκ, Ιράκ, Λάος, Μαυριτανία, Μολδαβία, Νίγηρας, Βόρεια Κορέα, Σιέρρα Λεόνε, Σιγκαπούρη, Συρία, Δυτική Σαχάρα, Υεμένη, Ζιμπάμπουε.
  21. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται την στιγμή της Εγγραφής ή την στιγμή υποβολής της Παραγγελίας τίθονται σε επεξεργασία από τον Διαχειριστή/ τον Χειριστή Πληρωμών στον βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση της Παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των διακανονισμών σε κατάσταση online και offline και της μεταπωλητικής εξυπηρέτησης καθώς και στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή των Κωδικών Πρόσβασης και για την χρήση των Εκπαιδευτικών Πακέτων κατά την χρησιμοποίηση αυτών ή αναλόγως των Κουπονιών και της ανταλλαγής τους για συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών.
  22. Όλα τα Προϊόντα που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο, καθώς και τα άλλα ονόματα και λογότυπα που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο χρησιμοποιούνται μόνο για αναγνωριστικούς σκοπούς, μπορούν να αποτελούν εμπορικό σήμα που προστατεύεται από το νόμο.
  23. Ο Ιστότοπος και το περιεχόμενό του υπόκεινται στην πλήρη προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από εκείνους που επιτρέπονται ρητά από τον παρόντα Κανονισμό - ιδιαίτερα δεν μπορούν να αντιγραφούν, εν όλω ή εν μέρει.
 3. Σύναψη συμφωνίας πωλήσεως

  1. Η σύναψη της Συμφωνίας Πωλήσεως γίνεται με την υποβολή της Παραγγελίας από τον Αγοραστή μέσω της χρήσης του Εντύπου Παραγγελίας στον Ιστότοπο ή σε μία εκ των Ιστοσελίδων των Εταίρων του Πωλητή, μόλις ο Πωλητής επιβεβαιώσει την Παραγγελία.
  2. Οι Παραγγελίες γίνονται δεκτές όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Οι Παραγγελίες μπορούν να υποβληθούν μέσω διαδικτύου από οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο, με τήρηση των επιταγών της παραγράφου 2 σημείο 20, ενώ σε ορισμένες χώρες είναι δυνατή μόνο η προπληρωμή μέσω του συστήματος πληρωμών που αναφέρεται στον Ιστότοπο.
  3. Στην Φόρμα Παραγγελιών ο Αγοραστής αναφέρει τουλάχιστον:
   • Το ονοματεπώνυμο του Αγοραστή,
   • Τον αριθμό τηλεφώνου του Αγοραστή,
   • Την διεύθυνση e-mail του Αγοραστή, στην οποία θα υπάγεται ο Λογαριασμός στον Ιστότοπο.
   Συμπληρώνοντας την Φόρμα Παραγγελίας ο Αγοραστής:
   • επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα και την ορθότητα εν σχέσει με την πραγματικότητα, των δεδομένων που συμπεριλαμβάνονται στην προαναφερθείσα Φόρμα,
   • συμφωνεί με τις επιταγές και τις αρχές που διέπουν τον παρόντα Κανονισμό, αναγνωρίζοντας τον δεσμευτικό χαρακτήρα του,
   • συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται σε αυτόν με σκοπό την προσφορά στον Αγοραστή από μέρους του Πωλητή άμεσων προϊόντων και υπηρεσιών (άμεσο marketing).
  4. Μετά την λήψη της Φόρμας Παραγγελίας, ο Πωλητής επικοινωνεί τηλεφωνικώς με τον Αγοραστή με σκοπό την ρύθμιση των λεπτομερών παραμέτρων της Παραγγελίας – δηλ. του είδους του Κουπονιού ή του Κωδικού Πρόσβασης που πρόκειται να παραδοθεί στον Αγοραστή, την αξία του καθώς και την διεύθυνση του Αγοραστή, στην οποία θα πρέπει να γίνει η αποστολή η Παραγγελία, πράγμα, με το οποίο ο Αγοραστής συμφωνεί.
  5. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω συμφωνιών μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή, ο Πωλητής θα αποστείλει στον Αγοραστή επιβεβαίωση της αποδοχής της Παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση e-mail που υποδεικνύει ο Αγοραστής.
  6. Αξία Παραγγελίας – είναι το ποσό που αναφέρεται στο έγγραφο Επιβεβαίωσης αποδοχής της Παραγγελίας, το οποίο αποτελεί την τιμή του Κουπονιού ή του Κωδικού Πρόσβασης που επέλεξε ο Αγοραστής. Η αξία της Παραγγελίας είναι ταυτόσημη με το συνολικό ποσό, το οποίο ο Αγοραστής έχει αναλάβει να καταβάλει. Κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, ο Πωλητής μπορεί, λόγω του μεγέθους της Παραγγελίας, να προσφέρει στον Αγοραστή μια τιμή προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή, η τιμή που καθορίζεται μεταξύ των πλευρών κατά την διάρκεια μιας τέτοιας συνομιλίας παραμένει δεσμευτική για τον Αγοραστή.>
  7. Η παραγγελία θεωρείται πως έγινε αποδεκτή προς εκτέλεση όταν αποστείλει στον Αγοραστή η Επιβεβαίωση αποδοχή της Παραγγελίας από τον Πωλητή.
  8. Αν ο Αγοραστής δεν έχει ολοκληρώσει την Διαδικασία Παραγγελίας, το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Πωλητή θα επικοινωνήσει με τον Αγοραστή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που του έδωσε κατά την υποβολή της Παραγγελίας ώστε να επιβεβαιώσει την παραλαβή της Παραγγελίας, πράγμα, με το οποία ο Αγοραστής συμφωνεί. Η πραγματοποίηση της παραπάνω επιβεβαίωσης θα ισοδυναμεί με την υποβολή της Παραγγελίας από πλευράς Αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό. Η αγορά δεν έχει ολοκληρωθεί έως ότου ο αγοραστής λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να επιβεβαιώνει την αποδοχή της προσφοράς του εκ μέρους του Πωλητή.
  9. Στην περίπτωση όπου γίνει μία Αγορά, το Κουπόνι ή η Κάρτα με τον Κωδικό Πρόσβασης αποστέλλονται αμέσως στον Αγοραστή μέσω ταχυμεταφοράς ή ταχυδρομείου. Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν δεκτές και να υποβληθούν σε επεξεργασία από διαφορετικούς Παρόχους Υπηρεσιών πληρωμών ή από ταχυδρομικές υπηρεσίες/εταιρείες ταχυμεταφορών, στην περίπτωση πληρωμής κατά την παράδοση.
  10. Εκτός αν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό στον Ιστότοπο ή στον Κανονισμό, δεν υπάρχει όριο στην Αγορά Κωδικών Πρόσβασης και Κουπονιών για ένα συγκεκριμένο νοικοκυριό ή έναν Αγοραστή. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να παύσει οποιαδήποτε στιγμή την πώληση Κωδικών Πρόσβασης και Κουπονιών ή να αλλάξει τους όρους του Κανονισμού.
 4. Απαιτήσεις που αφορούν στην εφαρμογή του Κουπονιού ή του Κωδικού Πρόσβασης

  1. Για την εφαρμογή ενός Κουπονιού ή ενός Κωδικού Πρόσβασης μέσω σύνδεσης στον Λογαριασμό, είναι απαραίτητη η χρήση εξοπλισμού πληροφορικής που να πληροί τις ακόλουθες τεχνικές προϋποθέσεις: υπολογιστής με σύνδεση στο Internet (τουλάχιστον 512 kbps), ένα γραφικό πρόγραμμα περιήγησης που να υποστηρίζει το JavaScript (π.χ. Google Chrome, Internet Explorer , Mozilla Firefox, Opera) και να υποστηρίζει τα λεγόμενα cookies, εγκατεστημένο λογισμικό για ανάγνωση αρχείων σε μορφή PDF (π.χ. Adobe Reader, Foxit Reader). Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για την ακατάλληλη διαμόρφωση του υπολογιστή του Αγοραστή.
   Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Αγοραστής δεν εφαρμόζει το Κουπόνι ή τον Κωδικό Πρόσβασής του λόγω τεχνικών προβλημάτων με τον υπολογιστή του Αγοραστή.
  2. Για να γίνει εφαρμογή ενός Κουπονιού ή ενός Κωδικού Πρόσβασης, είναι απαραίτητη η σύνδεση στον Λογαριασμό μέσω της χρήσης των στοιχείων σύνδεσης (Login) (η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται στη Φόρμα Παραγγελίας από τον Αγοραστή) και του Κωδικού Πρόσβασης (ο παρεχόμενος από τον Πωλητή κωδικός πρόσβασης που καθορίζεται στο Κουπόνι) ή του Κωδικού Πρόσβασης (που παρέχονται από τον Πωλητή στην κάρτα με τον Κωδικό Πρόσβασης σε περίπτωση αγοράς Κωδικού Πρόσβασης σε Εκπαιδευτικό Πακέτο). Ο Λογαριασμός επιτρέπει τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την διαχείριση των αγορασθέντων Κουπονιών ή Κωδικών Πρόσβασης. Για να ανταλλάξετε ένα Κουπόνι ή έναν Κωδικό Πρόσβασης με τις υπηρεσίες που προσφέρει ένας συγκεκριμένος Πάροχος Υπηρεσιών, χρησιμοποιήστε την υπερσύνδεση με την ιστοσελίδα του συγκεκριμένου Παροχέα Υπηρεσιών, η οποία παρέχεται για τον σκοπό αυτό.
  3. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης στον Ιστότοπο (Οδηγίες Σύνδεσης) αποστέλλονται από τον Πωλητή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αγοραστή αμέσως μετά την καταβολή της πληρωμής από την πλευρά του Αγοραστή.
 5. Παράδοση Κουπονιών και Κωδικών Πρόσβασης

  1. Τα Κουπόνια και οι κάρτες με τους Κωδικούς Πρόσβασης θα παραδίδονται στον αγοραστή μέσω: ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών στην διεύθυνση που υποδεικνύει ο Αγοραστής.
  2. Η κυριότητα του Κουπονιού ή του Κωδικού Πρόσβασης μεταβιβάζεται στον Αγοραστή μόνο με την παραλαβή της πληρωμής από τον Πωλητή για τον Κωδικό Πρόσβασης ή το Κουπόνι, που χρησιμοποίησε ο Αγοραστής.
  3. Σε περίπτωση μη παραλλαβής της πληρωμής (π.χ., ακάλυπτη επιταγή πληρωμής, απόσυρση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας ή μη έγκαιρη και διαφορετικού τρόπου καταβολή της πληρωμής για την Παραγγελία), όλοι οι Κωδικοί Πρόσβασης ή τα Κουπόνια που έχουν αποσταλεί θα ακυρωθούν και δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
  4. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του Κωδικού Πρόσβασης ή του Κουπονιού, που ο Αγοραστής έλαβε ταχυδρομικώς, πριν από την χρήση του, ο Πωλητής απενεργοποιεί τον προηγούμενο Κωδικό Πρόσβασης ή το Κουπόνι, και δίδει στον Αγοραστή έναν νέο Κωδικό Πρόσβασης ή Κουπόνι, η χρήση των οποίων θα υπόκειται στους ίδιους κανόνες.
 6. Εκμετάλλευση των Κωδικών Πρόσβασης και των Κουπονιών

  1. Εάν στους όρους χρήσης των Εκπαιδευτικών Πακέτων ή των υπηρεσιών, για τις οποίες η εξουσιοδότηση δίνεται από το Κουπόνι, δεν δηλώνεται διαφορετικά, τα Εκπαιδευτικά Πακέτα καθώς και οι προαναφερθείσες υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από μεμονωμένους Αγοραστές.
  2. Τα Εκπαιδευτικά Πακέτα που αποκτήθηκαν μέσω των Κωδικών Πρόσβασης καθώς και οι υπηρεσίες που αποκτήθηκαν μέσω Κουπονιών, δεν επιστρέφονται με τη μορφή μετρητών.
  3. Ο Κωδικός Πρόσβασης ή το Κουπόνι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά. Ο Κωδικός Πρόσβασης ή το Κουπόνι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εν μέρει (τμηματικώς).
  4. Ημερομηνία λήξης των Κωδικών Πρόσβασης.

   Ο κάθε Κωδικός Πρόσβασης ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία παράδοσης του Κώδικα Πρόσβασης. Η ημερομηνία λήξης του Κωδικού Πρόσβασης είναι ο χρόνος, κατά τον οποίο θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο κωδικός και να χρησιμοποιηθεί το Εκπαιδευτικό Πακέτο. Μετά από αυτή την περίοδο, ο Κωδικός Πρόσβασης και η χρήση του Εκπαιδευτικού Πακέτου δεν είναι δυνατή. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν και για το Δώρο του Εκπαιδευτικού Πακέτου.

  5. Ο Πωλητής δεν προβαίνει σε υποσχέσεις, εγγυήσεις, διαπιστεύσεις ή δηλώσεις σχετικά με τα Εκπαιδευτικά Πακέτα ή άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών.
  6. Ο Πωλητής δεν προβαίνει σε υποσχέσεις, εγγυήσεις, διαπιστεύσεις ή δηλώσεις σχετικά με τα Εκπαιδευτικά Πακέτα ή άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών.
 7. Ευθύνη

  1. Ο Πωλητής δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στην σύμβαση για την αγορά Εκπαιδευτικών Πακέτων ή άλλων υπηρεσιών, αλλά προσφέρει μόνο την αγορά Κωδίκων Πρόσβασης στα Εκπαιδευτικά Πακέτα και των Κουπονιών που δίνουν δικαίωμα αγοράς των υπηρεσιών που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο, ως εκ τούτου δεν είναι υπεύθυνος για την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των υπηρεσιών που αγοράζονται μέσω της χρήσης Κωδικών Πρόσβασης ή Κουπονιών, ούτε για την αξιοπιστία και την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στη διαφήμιση, για την δυνατότητα ή το δικαίωμα των Πάροχων Υπηρεσιών να πωλούν ορισμένες υπηρεσίες ή για την φερεγγυότητα των Αγοραστών που υποβάλλουν τις Παραγγελίες.
  2. Ο Χειριστής πληρωμών δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στην συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ Αγοραστών και Παρόχων Υπηρεσιών και δεν ευθύνεται για την αθέμιτη εκτέλεση ή τη μη εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτουν οι Αγοραστές.
  3. Ο Διαχειριστής του Ιστοτόπου/Πωλητής, ούτε ο Χειριστής και ο Διαχειριστής Πληρωμών δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές που προκλήθηκαν κατά την χρήση των υπηρεσιών που αποκτήθηκαν μέσω της χρήσης Κωδικών Πρόσβασης και Κουπονιών, καθώς και Δωρεάν Παροχών.
  4. Ο Πωλητής δεν είναι υπεύθυνος για την παραβίαση του Κανονισμού, εάν η εκπλήρωση μίας συγκεκριμένης υποχρέωσης έχει καταστεί αδύνατη λόγω μη αιτιολογημένων αιτίων.
  5. Ο Διαχειριστής παρέχει τον Ιστότοπο σε κατάσταση "ως έχει", "με όλα τα ελαττώματα" και "για όσο διατίθεται". Ο Πωλητής και οι προμηθευτές του δεν παρέχουν ρητές εγγυήσεις ή βεβαιώσεις σχετικές με τον Ιστότοπο τους Κωδικούς Πρόσβασης, τα Κουπόνια, τις Δωρεάν Παροχές ή άλλες υπηρεσίες.
  6. Στον μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό, ο Πωλητής και οι υπάλληλοι αυτού, διευθυντές, πράκτορες, πωλητές δεν εγγυώνται ότι τα Εκπαιδευτικά Πακέτα ή οι άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών είναι μεταβιβάσιμα, ικανοποιητικής ποιότητας, ικανά, έγκαιρα, κατάλληλα για έναν συγκεκριμένο σκοπό ή ανάγκες, ότι είναι συμβατά με το νόμο ή ότι είναι κατάλληλα για χρήση ή παρέχονται με την δέουσα επιμέλεια και δεξιότητα. Ο Πωλητής δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες / προϊόντα που αποκτούνται μέσω της χρήσης των Κωδικών Πρόσβασης ή των Κουπονιών θα πληρούν τις απαιτήσεις των Αγοραστών, θα είναι χωρίς λάθη, χρήσιμα, πλήρη ή διαθέσιμα όλη την ώρα. Ο Πωλητής δεν εγγυάται ότι τα οφέλη που μπορούν να ληφθούν μέσω της χρήσης του Ιστοτόπου θα είναι αποτελεσματικά, αξιόπιστα, ακριβή και θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των Αγοραστών. Ο Πωλητής δεν παρέχει άλλες εγγυήσεις όσον αφορά στην προστασία της ιδιωτικότητος και της ασφάλειας εκτός από αυτές που ορίζονται ρητά στην Πολιτική Απορρήτου. Ο Πωλητής δεν εγγυάται ότι ο Αγοραστής θα μπορεί να έχει πρόσβαση ή να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο σε οποιαδήποτε επιλεγμένη ώρα και τοποθεσία. Καμμία προφορική ή γραπτή ενημέρωση ή συμβούλευση από τον εκπρόσωπό του δεν αποτελεί εγγύηση. Ο Αγοραστής μπορεί να έχει πρόσθετα καταναλωτικά δικαιώματα, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία του τόπου κατοικίας του, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει από τον παρόντα Κανονισμό.
 8. Αποζημίωση

  1. Αποδεχόμενος τον παρόντα Κανονισμό ο Αγοραστής συμφωνεί, στον βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, να προστατεύει και να προφυλάσσει τον Πωλητή/Διαχειριστή, τους Διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους αυτού έναντι της ευθύνης τυχόν αξιώσεων, αποζημιώσεων, υποχρεώσεων, απωλειών, απαιτήσεων, εξόδων και χρεών (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε εύλογων εξόδων που προκύπτουν σε σχέση με οποιεσδήποτε αξιώσεις ή νομικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί ή απειλούν τον Πωλητή/ Διαχειριστή εν σχέσει με οποιαδήποτε πρόσωπα) που προκύπτουν από την χρήση από πλευράς Αγοραστή της πρόσβασης στον Ιστότοπο ή του Κωδικού Πρόσβασης ή του Κουπονιού˙ εκ παραβιάσεως οποιασδήποτε διατάξεως του παρόντος Κανονισμού˙ εκ παραβιάσεως οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων απεριορίστων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικότητος˙ καθώς και από οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι τα περιεχόμενα που παρέχει ο Αγοραστής έχουν ως αποτέλεσμα ζημιά σε τρίτους.
  2. Η υποχρέωση απαλλαγής από την ευθύνη και την αποζημίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 9 σημείο 1 ανωτέρω θα παραμείνει σε ισχύ μετά την εκπνοή του παρόντος Κανονισμού και της παύσεως χρησιμοποίησης του Ιστοτόπου από τον Αγοραστή.
 9. Προστασία προσωπικών δεδομένων

  1. Διαχειριστής των βάσεων δεδομένων των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τους Χρήστες του Ιστοτόπου (Αγοραστές) είναι ο Πωλητής.
  2. Ο Διαχειριστής των βάσεων προσωπικών δεδομένων δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο της καταστατικής έδρας του πωλητή. Ο Αγοραστής παρέχοντας, κατά την υποβολή της παραγγελίας, τα προσωπικά του δεδομένα στον Διαχειριστή των βάσεων προσωπικών δεδομένων, συναινεί στην επεξεργασία τους από τον Διαχειριστή των βάσεων προσωπικών δεδομένων με στόχο την εκτέλεση της εντολής. Ο Αγοραστής έχει ανά πάσα στιγμή την δυνατότητα να ελέγξει, να διορθώσει, να ενημερώσει και να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα.
 10. Αλλαγές παρεχομένων προϊόντων και προσφορές

  1. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των Προϊόντων που προσφέρονται, αποσύροντας κάποια Προϊόντα από την προσφορά και εισάγοντας νέα καθώς και διεξάγοντας διαφημιστικές εκστρατείες.
  2. Η περίπτωση που αναφέρεται στο σημείο 1 ανωτέρω δεν επηρεάζει τις Παραγγελίες που έχουν υποβληθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών των τιμών, οι οποίες και θα εφαρμοστούν με βάση τους μέχρι τότε ισχύοντες κανόνες.
 11. Καταγγελίες

  1. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής πιστεύει ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται βάσει του Κανονισμού δεν εφαρμόζονται ή δεν εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού, μπορεί να υποβάλει καταγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected]
  2. Οι καταγγελίες που λαμβάνει ο Πωλητής θα εξεταστούν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται στο σημείο 1) παραπάνω. Σε περίπτωση που η Καταγγελία δεν περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξέτασή της, ο Πωλητής θα ζητήσει από τον Καταγγέλλοντα να συμπληρώσει τα αναγκαία, ελλειπή πεδία και τότε η προθεσμία των 14 ημερών θα μετράει από την ημερομηνία παράδοσης της συμπληρωθείσας Καταγγελίας.
  3. Η καταγγελία θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο του Αγοραστή, το e-mail του Αγοραστή, περιγραφή των επιφυλάξεων και μία προτεινόμενη μέθοδο επίλυσης του θέματος της Καταγγελίας.
  4. Η απάντηση στην Καταγγελία αποστέλλεται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από τον Αγοραστή στην Παραγγελία. Σε ιδιαίτερα δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο Πωλητής μπορεί να αποστείλει την απάντηση σε κάποια άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα υποδείξει ο υποβάλλων, η οποία δεν έχει συμπεριληφθεί στην Παραγγελία.
  5. Σε περίπτωση έλλειψης της δυνατότητας αναγνωρίσεως του Χρήστη, η καταγγελία θα παραμείνει ανεξέταστη.
  6. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για ζημιές που δεν οφείλονται σε σφάλμα του.
  7. Εάν στην περίπτωση χρήσης του Κωδικού Πρόσβασης ή του Κουπονιού, ο Αγοραστής έχει αντιρρήσεις σχετικά με τα Εκπαιδευτικά Πακέτα ή τις υπηρεσίες που αγοράστηκαν μέσω της χρήσης του Κουπονιού, άπασες οι σχετικές με αυτά αξιώσεις πρέπει να αποσταλούν απευθείας στον Παροχέα Υπηρεσιών. Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι ο Διαχειριστής/Πωλητής ασχολείται μόνο με την πώληση Κουπονιών και Κωδικών Πρόσβασης καθώς και με την παροχή του Ιστοτόπου και είναι ο Πάροχος Υπηρεσιών και όχι ο Διαχειριστής/Πωλητής ο υπεύθυνος για τα Εκπαιδευτικά Πακέτα, η χρήση των οποίων καθίσταται δυνατή μέσω του Κωδικού Πρόσβασης που λαμβάνεται από τον Πωλητή και των υπηρεσιών, την χρήση των οποίων επιτρέπει το Κουπόνι. Ωστόσο, σε περίπτωση αγεφύρωτης διαφωνίας μεταξύ του Αγοραστή και του Παρόχου Υπηρεσιών, ο Διαχειριστής/Πωλητής μπορεί, κατόπιν αιτήματος του Αγοραστή, να βοηθήσει στην επίλυση της διαφοράς.
  8. Ο Διαχειριστής/Πωλητής μπορεί να ακυρώσει ή να αρνηθεί την έκδωση Κωδικού Πρόσβασης ή Κουπονιού ανά πάσα στιγμή λόγω σφαλμάτων που σχετίζονται με την έκδοση ή την επεξεργασία των Κωδικών Πρόσβασης ή των Κουπονιών είτε εάν υποπέσει στην αντίληψη του Διαχειριστή/Πωλητή ότι ο Αγοραστής αιτήθηκε ή χρησιμοποίησε Κωδικό Πρόσβασης ή Κουπόνι με τρόπο ακατάλληλο ή ασυνεπή ως προς τον προορισμό του ή εάν παραβιάσει τον παρόντα Κανονισμό ή επειδή ο Κωδικός Πρόσβασης ή το Κουπόνι έχει πλαστογραφηθεί ή αλλάξει.
  9. Ο Αγοραστής μπορεί να καταγγείλει στον Διαχειριστή τον τρόπο λειτουργίας του Ιστοτόπου ενώ σε περίπτωση μη ορθής εφαρμογής της υπηρεσίας πωλήσεως των Κωδικών Πρόσβασης ή των Κουπονιών, ο Αγοραστής μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον Πωλητή.
 12. Απόσυρση από την συμφωνία

  1. Ένας Αγοραστής, ο οποίος δεν χρησιμοποίησε το Κουπόνι του ή τον Κωδικό Πρόσβασης μπορεί να αποχωρήσει από τη Συμφωνία εντός 14 ημερών από την ημερομηνία σύναψής της, επιτυγχάνοντας επιστροφή του 100% των χρημάτων του.
  2. Ένας Αγοραστής που έχει κάνει χρήση του Κουπονιού του ή του Κωδικού Πρόσβασης χάνει το δικαίωμα αποχώρησης από την συμφωνία.
  3. Ο Αγοραστής μπορεί να αποχωρήσει από την Συμφωνία αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με πληροφορίες σχετικά με τη βούλησή του να αποχωρήσει από την Συμφωνία στην διεύθυνση [email protected]
  4. Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση από την συμφωνία Αγοράς Κωδικού Πρόσβασης ή Κουπονιού, που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί. Ως χρήση του Κωδικού Πρόσβασης ή του Κουπονιού εννοείται η χρήση από πλευράς Αγοραστή του παραληφθέντος Κωδικού Πρόσβασης ή του Κουπονιού που επιτρέπει την χρήση του Εκπαιδευτικού Πακέτου, άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται από τους Παροχείς Υπηρεσιών ή της Δωρεάν Παροχής.
 13. Τελικές διατάξεις

  1. Ο Διαχειριστής του Ιστοτόπου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την καλή λειτουργία του Ιστοτόπου.
  2. Ο Διαχειριστής του Ιστοτόπου διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει πλήρως ή εν μέρει τον Ιστότοπο για αόριστο χρονικό διάστημα με σκοπό τον εκσυγχρονισμό ή την επιδιόρθωσή του.
  3. Ο Διαχειριστής του Ιστοτόπου δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε δυσκολίες στην πραγματοποίηση της Παραγγελίας που προκαλούνται από τυχαίους παράγοντες ανεξάρτητους από αυτόν (συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων που εξαρτώνται από τον Αγοραστή, τρίτους ή από ανωτέρα βία).
  4. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να εισάγει αλλαγές στον Κανονισμό χωρίς αιτιολόγηση.
  5. Οι αγοραστές θα ειδοποιηθούν σχετικά με τυχόν αλλαγές στον Κανονισμό και το πεδίο εφαρμογής της καταχώρησής τους στον Ιστότοπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην υποδειχθείσα επί της Παραγγελίας διεύθυνση e-mail) ή μέσω αναδυόμενου παραθύρου κατά την πρώτη σύνδεση με τον Ιστότοπο σε χρόνο μεταγενέστερο της εισαγωγής των αλλαγών. ΟΙ αλλαγές που θα εισαχθούν θα έχουν σαν σκοπό την προσαρμογή του Κανονισμού στην ισχύουσα νομική κατάσταση.
  6. Εάν οιαδήποτε εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ενδέχεται να θεωρηθεί ως άκυρη ή αναποτελεσματική, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα των υπολοίπων διατάξεων αυτού του Κανονισμού. Μια τέτοια άκυρη ή αναποτελεσματική διάταξη θα αντικατασταθεί από μια έγκυρη και αποτελεσματική διάταξη, η οποία και θα επιτυγχάνει με τον αρτιότερο τρόπο το οικονομικό αποτέλεσμα, στο οποίο αφορούσε η άκυρη ή αναποτελεσματική διάταξη.
  7. Ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να ενημερωθεί σχετικά με τις αλλαγές στον Κανονισμό, από την στιγμή που ο ίδιος χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο κατ’ οιονδήποτε τρόπο.
  8. Η τρέχουσα έκδοση του Κανονισμού είναι πάντα διαθέσιμη στην διεύθυνση www.thebestvouchers.com.
  9. Σε θέματα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα Κανονισμό, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη σχετική νομοθεσία που ισχύει για τον τόπο της έδρας του Πωλητή. Οι αμφισβητήσιμες διαφορές επιλύονται, εάν ο Αγοραστής επιδείξει την αντίστοιχη προθυμία, φιλικά. Ως έσχατη λύση, η υπόθεση επιλύεται από το δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία επί της έδρας του Πωλητού.
  10. Η χρήση του Ιστοτόπου από τον Αγοραστή ισοδυναμεί με την ανάγνωση και την αποδοχή των όρων αυτού του Κανονισμού.

Ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης του Κανονισμού: 13/03/2019

Τοποθεσία, ημερομηνία
Αποστολέας
Ονοματεπώνυμο Αγοραστή
Διεύθυνση κατοικίας

Διεύθυνση παράδοσης της δήλωσης:

Δήλωση
περί απόσυρσης από εξ αποστάσως συνηφθείσας συμφωνίας

Δηλώνω ότι αποσύρομαι από την συμφωνία πώλησης του Κωδικού Πρόσβασης/του Κουπονιού αρ.…………………… (αναγνωριστικός αριθμός παραγγελίας) συνηφθείσας μέσω επιβεβαίωσης της Παραγγελίας, η οποία έλαβε χώρα στις …………………………………, η παραλαβή του Κωδικού Πρόσβασης/του Κουπονιού έγινε στις ……………………………………. Παρακαλώ όπως μου επιστραφεί το ποσό των …………………………………… (ολογράφως: ……………………………………………………………………………………) στον τραπεζικό λογαριασμό υπ’ αριθ. …………………………………………………………………………………………………………, SWIFT/BIC: …………………. Επιστρέφω…………………………………………………………………………………………… (Την Δωρεάν Παροχή για το Εκπαιδευτικό Πακέτο – εάν αφορά) σε άθικτη κατάσταση.

Υπογραφή Αγοραστή