VILLKOR FÖR WEBBPLATSENN THE BEST VOUCHERS

Gällande Villkor för Webbplatsen https://thebestvouchers.com/ (nedan kallade "Villkor").

 

1. Regler och definitioner

I Villkoren beskriver regler, omfattning och villkor för användning av Webbplatsen https://thebestvouchers.com/ (nedan " Webbplatsen "). Reglerna är bindande för alla användare av Webbplatsen.  

I dessa föreskrifter har följande termer följande betydelser:

 1. Säljare – Webbplatsadministratör, en enhet som erbjuder Köp av Vouchrar för tjänster som presenteras på Webbplatsen, exklusive Utbildningspaket och Åtkomstkoder för Utbildningspaket som presenteras på Webbplatsen.
 2. Köpare  – en fysisk person med full laglig förmåga och 18 år gammal som enligt ett Försäljningsavtal Köpte en Produkt från säljaren och fick tillgång till ett Konto på Webbplatsen.
 3. Produkt  - en Voucher för tjänster som presenteras på Webbplatsen, exklusive Utbildningspaket eller en Åtkomstkod för Utbildningspaket som presenteras på Webbplatsen.
 4. Voucher - ett instrument i elektronisk form som säljs av Säljaren och som enligt reglerna i Villkoren ger Köparen rätt att byta ut det med olika Tjänsteleverantörer för de Produkter eller tjänster de erbjuder, exklusive Utbildningspaket.
 5. Åtkomstkod – en unik sträng av alfanumeriska tecken, som säljs av Säljaren och som enligt reglerna i Villkoren ger Köparen rätt att få tillgång till Utbildningspaketet i Tjänsteleverantörens erbjudande.
 6. Gratisgåva – antalet enheter för en given kryptovaluta som varje Köpare får en Åtkomst till genom Köp av Åtkomstkoden till Utbildningspaketet som en gåva som anges vid tidpunkten för Köp av Utbildningspaketets Åtkomstkod. Antalet enheter av en given kryptovaluta som anges vid Beställningen läggs kostnadsfritt till varje Köpt Åtkomstkod för Utbildningspaket, oavsett värdet på Utbildningspaketet. Gratisgåva med Utbildningspaketet har inget kommersiellt värde och kan inte Köpas separat. Under inga omständigheter får information som presenteras på Webbplatsen behandlas som ett erbjudande om att Köpa Gratisgåva med Utbildningspaketet; den tillhandahållna informationen utgör inte ett erbjudande i enlighet med tillämplig lag. Tillgång till enheter av en given kryptovaluta som läggs till det Köpta Utbildningspaketet i form av en Gratisgåva tillåter Åtkomstkoden, som Användaren får från Säljaren efter att ha Köpt Åtkomstkoden till Utbildningspaketet, men möjligheten att använda Gratisgåva kan kräva att tillhandahålla ytterligare data, skicka dokument eller vidta andra åtgärder av Köparen om vilket Säljaren informerar Köparen vid leverans av Åtkomstkoden. Varje gång en Köpare betalar för inKöp av Åtkomstkoden för Utbildningspaket och tar emot ett visst antal enheter av en viss kryptovaluta är belopp som betalats alltid en avgift för Åtkomstkoden till Utbildningspaket, enheterna av kryptovalutan ingår i paketet Gratisgåva till Åtkomstkoden tillhandahålls som gåvor.
 7. Konto - ett Konto för Beställningen på Webbplatsen tilldelat en viss Köpare som har ingått ett Försäljningsavtal med Säljaren genom att göra en beställning via Webbplatsen eller genom en av Säljarens Partners, och Säljaren eller Säljarens Partner har bekräftat denna beställning. Kontot är Webbplatsens undersida som anges för Köparen, på vilken information om de Köpta Produkterna tillhandahålls och verktyg för att vidta åtgärder inom området för implementering av Produkterna Vouchrar eller Åtkomstkoder som mottagits från Säljaren finns tillgängliga. Kontot möjliggör identifiering, spårning och hantering av Köpta Vouchrar eller Åtkomstkoder. För att byta Voucher eller accesskod för Produkter / tjänster som erbjuds av en viss Tjänsteleverantör, använd hyperlänken till Webbplatsen för den angivna Tjänsteleverantören som tillhandahålls för detta ändamål. Hyperlänken är synlig för Köparen efter inloggning på Kontot. Kontot är kopplat till Köparens e-postadress (inloggning) och lösenord som mottagits av Köparen från Säljaren eller Säljarens Partner som anges i Vouchern eller respektive Åtkomstkoden som mottagits från Säljaren eller Säljarens Partner vid Köp av Utbildningspaketets Åtkomstkod. Ytterligare utbildningsmaterial, exklusive online utbildning som erbjuds som en del av Utbildningspaketet av Tjänsteleverantören, kan göras tillgängligt för Köparen av Säljaren i form av textfiler för nedladdning omedelbart efter inloggning på Kontot.
 8. Betalningsoperatör  – pbetalningar för Vouchrar eller Åtkomstkoder kan behandlas av tredje part som tillhandahåller databehandlings- och betalningstjänster, fakturering av fordringar, avstämning av saldo och rapportering;
 9. Utbildningspaket online utbildning (Webbinar); typ av online- seminarium som genomförs och implementeras med webcast- teknologi, som möjliggör tvåvägs kommunikation mellan mötesledaren och deltagarna med virtuella verktyg.
 10. Partner – ett företag som deltar i Säljarens Partnerprogram, till vilket Säljaren beställde operativa marknadsföringsaktiviteter som förde potentiella kunder (Köpare) till Säljarens webbplats (tjänst)
 11. Webbplatsen https://thebestvouchers.com/ hemsida, som drivs av Administratören av tjänsten, genom vilken Köparen får göra ett kontrakt eller inse voucher eller Åtkomstkoden,
 12. Försäljningsavtal – ett kontrakt vars ämne är Köp av en Produkt, som Säljaren ingått med Köparen, i det läge som anges i dessa Villkor,
 13. Tjänsteleverantör  – oen tredje part som erbjuder Utbildningspaket, vars användning aktiveras av den Åtkomstkod som mottagits från Säljaren, och andra tjänster som presenteras på Webbplatsen, vars användning tillhandahålls av Vouchern som mottagits från Säljaren;
 14. Beställning  - Köparens avsiktsförklaring, inlämnad via Beställningsformuläret som finns tillgängligt på Webbplatsen eller på Webbplatsen för en av Säljarens Partners, med målet att direkt ingå försäljningsavtalet med Säljaren. Beställningen behandlas som ett erbjudande om Köp av en Voucher eller Åtkomstkod som skickats av Köparen till Säljaren. För att framgångsrikt ingå avtalet är det nödvändigt att bekräfta att Säljaren accepterar Beställningen.

2. Allmänna Användarvillkor på Webbplatsen

 1. Köp av Produkter får endast göras av enskilda Köpare.
 2. Köpare är skyldiga att följa dessa föreskrifter och är skyldiga att använda Webbplatsen på ett sätt som är förenligt med tillämplig lag och i enlighet med principerna för social samexistens.
 3. All kommersiell information, prislistor och annonser på Webbplatsen är bara en inbjudan för Köpare att lämna in erbjudanden och ingå Försäljningsavtal. All information som presenteras på Webbplatsen, oavsett deras namn, bör inte behandlas som ett erbjudande i den mening som gäller i tillämplig lag.
 4. Vid beställning måste Köparen vara minst 18 år gammal och ha full rättslig kapacitet eller samtycke från sin juridiska vårdnadshavare i enlighet med de lagbestämmelser som gäller på Köparens nuvarande vistelseort.
 5. Alla beställningar för Produkter som lämnats av Köparen betraktas som ett erbjudande och det anses att det accepterades av Säljaren först efter bekräftelse av Beställningen av Säljaren på de principer som anges i Villkoren. Säljaren förbehåller sig rätten att avvisa erbjudandet och / eller vägra att acceptera Beställningen utan att ange skäl. Dessutom, även om Säljaren ursprungligen accepterade Köparens erbjudande, kan han avbryta transaktionen när som helst om det finns en rimlig misstanke att Köparen har varit bedräglig mot Säljaren, Tjänsteleverantören eller Säljarens Partner.
 6. Säljaren förbehåller sig rätten att avbryta Beställningen om Köparens beteende uppfattas som misstänkt eller potentiellt bedrägligt.
 7. Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst sluta sälja Vouchrar och Åtkomstkoder eller ändra Villkoren i reglerna.
 8. Köp görs uteslutande för personligt bruk.
 9. Köparen får inte reproducera Åtkomstkoder eller Vouchrar på något sätt eller tillåta sådana aktiviteter till andra.
 10. Köparen åtar sig att inte lämna falsk information, inklusive falska namn, adresser och kontakt- och betalningsinformation; såväl som att inte delta i några olagliga aktiviteter i samband med Köp eller användning av Åtkomstkoder / Vouchrar, och inte heller låta någon annan göra sådana aktiviteter. Säljaren kan inte hållas ansvarig om uppgifterna matas in felaktigt och någon annan än hans avsedda mottagare använder Åtkomstkoden till Utbildningspaketet eller Vouchern.
 11. Köparen förbinder sig att aktualisera sina uppgifter när de förändras. Säljaren är inte ansvarig för konsekvenserna av underlåtenhet att uppfylla denna skyldighet.
 12. I de situationer som avses i stycke 2 punkt 10 och stycke 2 punkt 11 kan Köparens Åtkomst till sitt Konto blockeras av Webbplatsens Administratör.
 13. Alla priser anges i en specifik valuta och inkluderar alla skatter som är tillämpliga på Säljarens säte. Om det finns en extra skatteplikt i Köparens land, är Köparen ansvarig för att samla in, dra av, deklarera och betala de extra skatter som de behöriga myndigheterna har betalat.
 14. Aktuell information om priserna på Vouchrar och Åtkomskoder är giltiga från den dag de visas på Webbplatsen. Priserna inkluderar leveranskostnader.
 15. Efter Köpet av den första Vouchern eller Åtkomstkoden, kommer på Webbplatsen skapas ett individuellt Konto för Köparen, till vilken åtkomst kommer vara möjlig med hjälp av Lösenordet som erhålles efter Beställningen på Vouchern eller Åtkomstkoden som angivits på kortet med Åtkomstkoden samt e-post adressen.
 16. Köparen kan vara innehavare av endast ett Konto.
 17. Följande data krävs för registrering av Köparens Konto: e-postadress och lösenord som anges i Vouchern eller Åtkomstkoden som anges på kortet med Åtkomstkoden, som Köparen är skyldig att hålla hemligt.
 18. Köparens personuppgifter samlas in på frivillig basis och används endast enligt de principer som anges i sekretesspolicyn.
 19. Om inte annat avtalats, kan Säljaren ändra specifikationen för Produkterna. I synnerhet, utan begränsningar, kan identiteten och antalet Tjänsteleverantörer genom vilka det är möjligt att använda Utbildningspaketen som använder Åtkomstkoder eller andra tjänster som använder Vouchrar ändras, vilket Köparen uttryckligen bekräftar och accepterar.
 20. På grund av oförmågan att Köpa Åtkomstkoder och Vouchrar av personer med vistelseort i vissa lands territorium kommer beställningar som görs från dessa lands territorium eller med en leveransadress på deras territorium inte att genomföras: Afghanistan, Bangladesh, Demokratiska republiken Kongo, Republiken Ekvatorialguinea, Guyana, Hong Kong, Irak, Laos, Mauretanien, Moldavien, Niger, Nordkorea, Sierra Leone, Singapore, Syrien, Västsahara, Jemen, Zimbabwe.
 21. Personuppgifter som tillhandahålls vid registreringen och Beställningen behandlas av Administratören / Betalningsoperatören i den utsträckningen som är nödvändig för att slutföra Beställningen, inklusive realiseringen av online och off-line avstämningar samt för efter-sälj service och i den utsträckningen som är oumbärlig för att ge Åtkomstkoder och användning av Utbildningspaket med dess användning eller analogiskt Vouchrar och dess växling mot specificerade tjänster som erbjuds av Tjänsteleverantörer.
 22. Alla Produkter som presenteras på Webbplatsen, liksom andra namn och logotyper som presenteras på Webbplatsen används endast för identifieringsändamål, de kan utgöra ett varumärke som är skyddat enligt lag.
 23. Webbplatsen och dess innehåll är helt skyddad av upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter och får inte användas för andra syften än de syften som uttryckligen är tillåtna i dessa Villkor – i synnerhet får de inte kopieras, helt eller delvis.

3. Ingång av Försäljningsavtal

 1. Försäljningsavtalet ingås genom att Köparen gör en beställning med hjälp av Beställningsformuläret på Webbplatsen eller på en av Säljarens Partners webbplats, efter bekräftelse av Beställningen av Säljaren.
 2. Beställningar accepteras 24/7 året runt. Beställningar kan göras online var som helst i världen, med förbehåll för stycke 2 punkt 20, men i vissa länder är det bara möjligt att göra en förskottsbetalning via det betalningssystem som anges på Webbplatsen.
 3. I Beställningsformuläret anger Köparen minst:

              - IKöparens för- och efternamn,

              - Köparens telefonnummer,

              - öparens e-postadress till vilken Konto på Webbplatsen tilldelas.


              Genom att fylla i Beställningsformuläret:

              - bekräftar äktheten och samstämmigheten med faktiskt tillstånd av uppgifterna i ovannämnda Formulär,

              - samtycker till bestämmelserna i dessa Villkor och erkänner dess bindande karaktär,

              - samtycker till behandlingen av personuppgifter som finns däri för att erbjuda Köparen Produkter och tjänster direkt (direkt marknadsföring).

 1. Efter mottagande av Beställningsformuläret kontaktar Säljaren Köparen via telefon för att bestämma de detaljerade parametrarna för Beställningen - dvs vilken typ av Voucher eller Åtkomstkod som ska levereras till Köparen, dess värde och Köparens adress till vilken Beställningen ska skickas till vilken Köparen uttrycker samtycke.
 2. Efter att ha gjort ovannämnda överenskommelser mellan Köparen och Säljaren skickar Säljaren Köparen bekräftelse av godkännandet av Beställningen elektroniskt till den e-postadress som tillhandahålls av Köparen.
 3. Beställningsvärde - det belopp som anges i Bekräftelse för mottagande av Beställningen, som utgör priset på den av Köparen valda Vouchern. Värdet på Beställningen motsvarar det totala belopp som Köparen åtar sig att betala. Under telefonsamtalet mellan Säljaren och Köparen kan Säljaren, på grund av Beställningens storlek, erbjuda Köparen ett kampanjpris. I detta fall förblir Köparen bindande pris mellan parterna under en sådan konversation.
 4. Beställningen ska anses accepterad för utförande när Säljaren skickar bekräftelse på Beställningens acceptans till Köparen.
 5. Om Köparen inte har slutfört processen för Beställning kommer Säljarens Kundtjänst att kontakta Köparen med hjälp av de uppgifter som tillhandahålls av honom vid Beställningen för att bekräfta mottagandet av Beställningen, som Köparen samtycker till. Att bekräfta ovanstående kommer att motsvara Beställning av Köparen i enlighet med föreskrifterna i föreliggande Villkor. Köpet genomförs inte förrän Köparen får ett e-postmeddelande som bekräftar att hans erbjudande har godkänts av Säljaren.
 6. Vid Köp skickas en Voucher eller kort med en Åtkomstkod omedelbart till Köparen via bud eller post. Betalningar kan accepteras och behandlas av olika Betaloperatörer eller posttjänster / budfirma vid betalning vid leverans.
 7. Om inget annat uttryckligen anges på Webbplatsen eller Villkoren finns det ingen gräns för Köp av Åtkomstkoder och Vouchrar i förhållande till ett visst hushåll eller en Köpare. Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst sluta sälja Åtkomstkoder och Vouchrar eller att ändra Villkoren i reglerna.

4. Krav för realisering av Vouchern eller Åtkomstkoden

 1. För att realisera Vouchern eller Åtkomstkoden genom att logga in på Kontot är det nödvändigt att använda datorutrustning som uppfyller följande tekniska villkor: en dator med en internetanslutning (min. 512 kb / s), en grafisk webbläsare som stöder JavaScript (t.ex. Google Chrome, Internet Explorer , Mozilla Firefox , Opera) och stödjer s.k. cookies , installerad programvara för att läsa PDF-filer (t.ex. Adobe Reader, Foxit Reader) Säljaren är inte ansvarig för felaktig konfiguration av Köparens dator. Säljaren är inte ansvarig för fall där Köparen misslyckas med att lösa in Vouchern eller Åtkomstkoden på grund av tekniska problem med Köparens dator.
 2. För att lösa in Vouchern eller Åtkomstkoden, är det nödvändigt att logga in på Kontot med hjälp av inloggningsuppgifterna, dvs. Login (e-postadress som anges i Beställningsformuläret av Köparen) och lösenord (lösenordet som tillhandahålls av Säljaren anges i Vouchern) eller Åtkomstkoden (tillhandahålls av Säljaren på kortet med Åtkomstkoden vid Köp av Åtkomstkoden för Utbildningspaketet). Efter att ha loggat in på Kontot för första gången med de uppgifter som Säljaren tillhandahåller, har Köparen rätt att ändra Lösenordet eller Åtkomstkoden.
 3. Kontot möjliggör identifiering, spårning och hantering av Köpta Vouchrar eller Åtkomstkoder. För att byta Voucher eller Åtkomstkod för tjänster som erbjuds av en viss Tjänsteleverantör, använd hyperlänken som tillhandahålls för detta ändamål till Webbplatsen för den angivna Tjänsteleverantören.
 4. Ytterligare information om metoden för inloggning på Webbplatsen (Inloggningsinstruktioner) skickas av Säljaren till Köparens e-postadress direkt efter betalning av Köparen.

5. Leverans av Vouchrar och Åtkomskoder

 1. Vouchrar och kort med Åtkomstkoder kommer att levereras till Köpare via: mejl eller kurir till den adress som Köparen tillhandahåller.
 2. Ägandet av Vouchern eller Åtkomstkoden överförs endast till Köparen efter mottagande av betalning av Säljaren för Åtkomstkoden eller Vouchern gjord av Köparen.
 3. I händelse av att betalningen inte mottas (till exempel genom att ogiltig check, tillbakadragande av transaktion med kreditkort eller genom att inte betala Beställningen inom tidsfristen eller på annat sätt), kommer alla Åtkomstkoder eller Vouchrar som skickats att bli ogiltiga och kan inte användas.
 4. Om Åtkomstkoden eller Vouchern som levererats via post går förlorad, blir stulen eller förstörd innan den används, inaktiverar Säljaren den tidigare Åtkomstkoden eller Vouchern, vilket ger Köparen en ny Åtkomstkod eller Voucher, för vilken samma regler gäller.

6. Användning av Åtkomstkoder och Vouchrar

 1. Om det inte angivits annat i villkoren för utnyttjande av Utbildningspaketen eller tjänster som kan erhållas via berättigande med Vouchern, endast individuella Köpare kan utnyttja Utbildningspaketen och tjänsterna.
 2. Utbildningspaket som förvärvats med hjälp av Åtkomstkoder och tjänster som erhållits med Vouchrar återbetalas inte kontant.
 3. Åtkomstkoden eller Vouchern får endast användas en gång. Åtkomstkoden och Vouchern kan inte användas delvis.
 4. Utgångsdatum för Åtkomstkoder. 

  Varje Åtkomstkod är giltig inom 6 månader från leveransdatumet för Åtkomstkoden. Utgångsdatum för Åtkomstkoder betyder den tid under vilken en sådan kod måste aktiveras och Utbildningspaket måste användas. Efter den perioden är det inte möjligt att lösa in Åtkomstkod och använda Utbildningspaket. Ovanstående bestämmelser gäller också för Bonus till Utbildningspaket.

 5. Om ytterligare dokument krävs för att lösa in Åtkomstkod eller Present, måste de tillhandahållas inom 6 månader från leveransdatumet för Åtkomstkod. Efter den perioden är det inte möjligt att lösa in Åtkomstkod och Present.
 6. Säljaren ger inga löften, handräckningar, garantier, eller utsagor angående Utbildningspaket eller andra tjänster som erbjuds av Tjänsteleverantörerna.
 7. tkomstkoder och Vouchrar kommer att bli föremål för verifiering vid tidpunkten för deras användning för att använda det Utbildningspaket eller tjänster som erhållande av berättigas till via Vouchern.

7. Ansvar

 1. Säljaren är inte part i avtalet om Köp av Utbildningspaket eller andra tjänster, utan erbjuder endast Köp av Åtkomstkoder för Utbildningspaket och Vouchrar som ger dem rätt att erhålla de tjänster som presenteras på Webbplatsen, därför är de inte ansvariga för kvaliteten, säkerheten eller lagligheten hos tjänster som erhålls med hjälp av Åtkomstkoder eller Vouchrar, varken för noggrannheten och noggrannheten i informationen i annonsen, för Tjänsteleverantörernas möjlighet eller rätt att sälja vissa tjänster eller för solvens av Köparna som gör beställningar.
 2. Betalningsoperatören är inte part i avtalet som ingåtts mellan Köpare och Tjänsteleverantörer och ansvarar inte heller för felaktig prestanda eller bristande utförande av kontrakt som ingåtts av Köpare.
 3. Administratören av Webbplatsen/ Säljaren, Betalningsoperatören och administratören a Betalningar ansvarar inte för några särskilda, indirekta eller följdskador som uppstår till följd av användning av tjänster som erhållits med hjälp av Åtkomstkoder och Vouchrar samt Gratisgåvor.
 4. Säljaren är inte ansvarig för brott mot bestämmelserna, om uppfyllandet av en specifik skyldighet har blivit omöjlig av skäl som ligger utanför hans kontroll.
 5. Administratören gör Webbplatsen tillgänglig "som den är", "med alla fel" och "som tillgänglig". Säljaren och hans leverantörer ger inga uttryckliga garantier eller garantier beträffande Webbplatsen, Åtkomstkoder, Vouchrar, Gratisgåvor eller tjänster.
 6. I den maximala utsträckning som lagen tillåter garanterar inte Säljaren och dess anställda, direktörer, agenter, säljare att Utbildningspaket eller andra tjänster som erbjuds av Tjänsteleverantörer är överförbara, av tillfredsställande kvalitet, tillräckliga, tidsenliga, lämpliga för ett specifikt syfte eller behov, är i samklang med lagen eller är lämpliga att använda eller levereras med erforderlig noggrannhet och färdigheter. Säljaren garanterar inte att tjänster / Produkter som Köpts med hjälp av Åtkomstkoder eller Vouchrar uppfyller kraven från Köpare, kommer att vara fria från fel, användbara, kompletta eller tillgängliga hela tiden. Säljaren garanterar inte att de fördelar som kan erhållas i samband med användningen av Webbplatsen kommer att vara effektiva, pålitliga, korrekta och uppfylla Köparens förväntningar. Säljaren ger inga andra garantier med avseende till skyddet av integritet och säkerhet än de som uttryckligen anges i sekretesspolicyn. Säljaren garanterar inte att Köparen kommer att kunna komma åt eller använda Webbplatsen vid valfri tid och plats. Ingen muntlig eller skriftlig information eller råd från hans representant utgör en garanti. Köparen kan ha ytterligare konsumenträttigheter i enlighet med den lokala lagen på Köparens bostadsort, vilket dessa Villkor inte får ändra. 

8. Ersättning

 1. Genom att acceptera dessa regler accepterar Köparen, i den utsträckning det är tillåtet enligt lokal lag, att säkra och skydda Säljaren / Administratören, dess direktörer, anställda och agenter mot ansvar för alla fordringar, skador, skulder, förluster, fordringar, kostnader eller skulder och utgifter (inklusive, utan begränsning, alla rimliga avgifter som uppkommer i samband med några fordringar eller rättsliga förfaranden som initierats eller hotar Säljaren / Administratören mot någon person) till följd av Köparens användning av Åtkomst till Webbplatsen eller Åtkomstkoden eller Vouchern; från brott mot någon bestämmelse i dessa Villkor; från kränkning av tredje parts rättigheter, inklusive utan begränsning upphovsrätt, äganderätt eller integritetsrättigheter; och från alla påståenden om att innehållet som tillhandahålls av Köparen resulterar i skador på en tredje part.
 2. Skyldigheten att befrias från ansvar och ersättning som anges i stycke 9 punkt 1 ovan förblir i kraft efter att dessa Villkor löper ut och Köparen upphör att använda Webbplatsen.

9. Skydd av personuppgifter

 1. Administratören av databaser med personuppgifter som tillhandahålls av Webbplatsens användare (Köpare) är Säljaren
 2. Administratören av databaserna med personuppgifter åtar sig att skydda personuppgifter i enlighet med lagen som gäller för Säljarens säte. Köparen, genom att lämna in sina personuppgifter till Administratören av databaser med personuppgifter när han skickar Beställningen, samtycker till deras behandling av Administratören av databaser med personuppgifter för att slutföra den beställda Beställningen. Köparen har rätt att när som helst se, ändra, uppdatera och radera sina personuppgifter.

10. Ändringar av erbjudanden och kampanjer

 1. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra priserna på de Produkter som erbjuds, dra tillbaka vissa Produkter från erbjudandet och införa nya och genomföra kampanjer.
 2. Rätten som avses i punkt 1) ovan påverkar inte Beställningar som har gjorts före dagen för ikraftträdandet av prisändring, villkor för kampanjer och de kommer att genomföras på grundval av gällande regler. 

11. Reklamationer

 1. I händelse av att enligt Köparen de tjänster som tillhandahålls i enlighet med Villkoren inte implementeras eller utförs i strid med bestämmelserna i Villkoren, kan han skicka ett klagomål via e-post till [email protected]
 2. Klagomål som mottagits av Säljaren kommer att beaktas inom 14 dagar från mottagningsdatumet på den e-postadress som anges i punkten 1) ovan. I händelse av att klagomålet inte innehåller den information som är nödvändig för att ta hänsyn till den, ska Säljaren be den person som lämnar in klagomålet att komplettera den i den utsträckning som krävs, och perioden på 14 dagar ska löpa från leveransdatum av det ifyllda klagomålet.
 3. Klagomålet bör innehålla minst Köparens för- och efternamn, Köparens e-postadress, en beskrivning av de invändningar som gjorts och en indikation på det föreslagna sättet att lösa klagomålet.
 4. Ett svar på klagomålet skickas till den e-postadress som Köparen har angett i Beställningen. I särskilt motiverade fall kan Säljaren skicka ett svar till en annan e-postadress som anges av den som skickar in klagomålet, vilket inte är tilldelat Beställningen.
 5. Om Användaren inte kan identifieras kommer klagomålet att lämnas utan beaktande
 6. Säljaren är inte ansvarig för skador som inte orsakats av deras fel.
 7. Om vid realiseringen av Åtkomstkoden eller Vouchern, Köparen har förbehåll gällande Utbildningspaketen eller tjänsterna som införskaffades med användningen av Vouchern, alla ersättningskrav skall riktas direkt till Tjänsteleverantören. Detta eftersom Administratören / Säljaren hanterar endast försäljningen av Vouchrar och Åtkomstkoder samt tillgängliggörande av Webbplatsen, och det är Tjänsteleverantören, inte Administratören/Säljaren som ansvarar för Utbildningspaketen, vars utnyttjande möjliggörs med Åtkomstkoden som erhålles av Säljaren och tjänster vars användning möjliggörs med Vouchern. Dock vid avsaknad av överenskommelse mellan Köparen och Tjänsteleverantören, Administratören/Säljaren kan på Köparens ansökan om det, hjälpa med lösningen av tvisten.
 8. Administratören / Säljaren kan ogiltigförklara eller vägra att utfärda en Åtkomstkod eller Voucher när som helst på grund av fel relaterade till utfärdandet eller behandlingen av Åtkomstkoder eller Vouchrar och i samband med Administratörens / Säljarens uttalande om att Köparen har ansökt om eller använt Åtkomstkoden eller Vouchern är felaktig eller oförenlig med dess syfte eller i strid med dessa Villkor eller på grund av att Åtkomstkoden eller Vouchern har förfalskats eller ändrats.
 9. Köparen kan lämna in ett klagomål till Administratören om Webbplatsens funktion, och i händelse av felaktig utförande av tjänsten för att sälja Åtkomstkoder eller Vouchrar kan Köparen lämna in ett klagomål till Säljaren.

12. Ångerrätt

 1. En Köpare som inte har inlöst en Voucher eller Åtkomstkod kan ångra Avtalet inom 14 dagar efter det att det har ingåtts och få 100% återbetalning.
 2. Köparen som har inlöst Vouchern eller Åtkomstkoden förlorar rätten att Ångra Avtalet.
 3. Köparen kan ångra Avtalet genom att skicka ett e-postmeddelande med information om viljan att ångra Avtalet till adressen [email protected]
 4. Det är oacceptabelt att dra sig ur avtalet om Köp av en Åtkomstkod eller en Voucher som redan har använts. Genom att använda Åtkomstkoden eller Vouchern ska förstås användningen av Köparen av den mottagna Åtkomstkoden eller Vouchern som möjliggör användning av Utbildningspaketet, andra tjänster som erbjuds av Tjänsteleverantörer eller Gratisgåva. 

13. Slutbestämmelser

 1. Administratören av Webbplatsen gör allt för att säkerställa att Webbplatsen fungerar korrekt.
 2. Administratören av Webbplatsen förbehåller sig rätten att helt eller delvis inaktivera Webbplatsen under en obestämd period för att modernisera eller reparera den.
 3. Administratören av Webbplatsen är inte ansvarig för svårigheter i genomförandet av Beställningen orsakad av slumpmässiga faktorer utanför hans kontroll (inklusive faktorer som är beroende av Köparen, tredje parter eller force majeure).
 4. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra Villkoren utan att ange en anledning.
 5. Köpare som är registrerade på Webbplatsen kommer att meddelas om ändringar i Villkoren och deras omfattning via e-post (till den e-postadress som anges i Beställningen) eller i form av ett pop-up fönster under den första inloggningen till Webbplatsen efter att ändringarna har införts. Ändringar kommer att införas för att anpassa Villkoren till tillämplig juridisk status.
 6. Om någon av bestämmelserna i dessa Villkor kan anses ogiltiga eller ineffektiva, ska detta inte påverka giltigheten och effektiviteten för de återstående bestämmelserna i dessa Villkor. Sådan ogiltig eller ineffektiv bestämmelse kommer att ersättas av en giltig och effektiv bestämmelse som närmast uppnår den ekonomiska effekten som den ogiltiga eller ineffektiva bestämmelsen gällde.
 7. Köparen är skyldig att läsa ändringarna i Villkoren om han använder Webbplatsen på något sätt.
 8. Den aktuella versionen av Villkoren är alltid tillgänglig på www.thebestvouchers.com.
 9. I frågor som inte omfattas av dessa Villkor ska tillämplig lag tillämpas på Säljarens hemort. Tvistbara problem, om Köparen vill göra det, skall lösas utanför domstol. Som en sista utväg avgörs ärendet av den behöriga domstolen för Säljarens säte.
 10. Att använda Webbplatsen av Köparen innebär att man läser och accepterar föreskrifterna i dessa Villkor. 

 

Datum för den senaste uppdateringen av Villkoren: 13/03/2019.

  

Plats, datum

Avsändare
För- och efternamn på Köparen
bostadsadress

Adress för leverans av uttalandet:

Uttalande
om ånger av ett distansavtal

Jag förklarar att jag drar mig ur kontraktet för försäljning av Åtkomstkoden / Vouchern nr …………………… (beställningsnummer) som har slutförts genom att bekräfta Beställningen, som ägde rum den …………………………………, mottagande av Åtkomstkoden / Vouchern ägde rum den …………………………………….

Jag ber om återbetalning av summan …………………………………… (i ord: ………………………………………………………………………………………………………………)
till bankkontonummer ……………………………………………………………………………………………………………………………………………, SWIFT/BIC: ………………….
Jag returnerar …………………………………………………………………………………………………………………………… (Gratisgåva till Åtkomstkoden till Utbildningspaketet - om tillämpligt) i oförändrat skick.

Köparens signatur