THE BEST VOUCHERS SERVISA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Saistošie https://thebestvouchers.com/ servisa Lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā: «Noteikumi»).

1. Noteikumi un definīcijas

 1. Noteikumi nosaka servisa https://thebestvouchers.com/ (turpmāk tekstā: „Serviss”) izmantošanas noteikumus, darbības jomu un nosacījumus. Noteikumi ir saistoši visiem Servisa lietotājiem.
 2. Šo Noteikumu izpratnē šo jēdzienu definīcijas ir šādas:
 3. Pārdevējs - Servisa Administrators, juridiska persona, kas piedāvā iegādāties Vaučerus pakalpojumiem, kas minēti Servisā, izņemot Servisā esošos Izglītības Paketi un Piekļuves Kodus Izglītības Paketei.
 4. Pircējs - fiziskā persona, kurai ir pilna rīcībspēja un kurai ir vismaz 18 gadi, kura uz Iegādes līguma pamata iegādājās no Pārdēvēja Produktu un saņēma Piekļuvi Kontam Servisā.
 5. Produkts - Vaučers pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti Servisā, izņemot Izglītības Paketi vai Piekļuves Kodu Izglītības Paketei, kas tiek piedāvāti Servisā.
 6. Vaučers - elektronisks instruments, kuru Pārdevējs pārdod un kas saskaņā ar Noteikumos noteiktajiem nosacījumiem, ļauj Pircējam apmainīt to pie Pakalpojuma Sniedzēja uz viņa piedāvātiem produktiem un pakalpojumiem, izņemot Izglītības Paketi.
 7. Piekļuves Kods - unikāls alfanumerisku zīmju kombinācija, kuru pārdod Pārdevējs un kurš uz Noteikumos noteiktajiem nosacījumiem, ļauj Pircējam saņemt piekļuvi Izglītības Paketei, kas ir Pakalpojumu Sniedzēja piedāvājumā.
 8. Dāvana - Izglītības paketes Piekļuves Koda iegādes brīdī norādīts šo kriptovalūtas vienību daudzums, kuru katrs Izglītības Paketes Piekļuves Koda Pircējs saņem dāvanā. Norādītais šīs kriptovalūtas vienību daudzums Pasūtījumā veikšanas brīdī tiek bezmaksas pievienots katram iegādātajam Izglītības Paketes Piekļuves Kodam, neatkarīgi no Izglītības Paketes vērtības. Izglītības Paketei pievienotajai Dāvanai nav pārdošanas vērtības un to nevar iegādāties atsevišķi. Nekāda informācija, kura ir atrodama Servisā, nevar tikt uzskatīta par Izglītības Paketei pievienotu Dāvanu pārdošanas piedāvājumu; sniegtā informācija nevar būt uzskatīta par pārdošanas piedāvājumu saskaņā ar saistošu likumdošanu. Piekļuvi šīs kriptovalūtas vienībām, kas ir pievienotas iegādātajam Izglītības Paketei Dāvanas veidā, nodrošina Piekļuves Kods, kuru Lietotājs saņem no Pārdevēja pēc Izglītības Paketes Piekļuves Koda iegādes, tomēr, lai izmantotu Dāvanu, var tikt pieprasīti papildu dati, dokumenti vai citas darbības no Pircēja puses, par kurām Pārdevējs informē Pircēju Piekļuves Koda piegādes brīdī. Katru reizi, kad Pircējs samaksā par Izglītības Paketes Piekļuves Kodu un saņem noteiktu konkrētas kriptovalūtas vienību skaitu, iemaksāta summa vienmēr ir maksa par Izglītības Paketes Piekļuves Kodu, bet konkrētas kriptovalūtas vienības, kas ir Piekļuves Kodu Dāvanas paketē, tiek piegādātas kā bezmaksas dāvanas.
 9. Konts - Pasūtījuma konts Servisā, kas tiek piešķirts katram Pircējam, kurš noslēdzis iegādes Līgumu ar Pārdevēju, veicot pasūtījumu Servisā vai pie viena no Pārdevēja Partneriem, bet Pārdevējs vai Pārdevēja Partneris pasūtījumu apstiprināja. Konts ir Pircējam noteiktā vietnes lapa, kurā ir sniegta informācija par iegādātajiem Produktiem un ir pieejami rīki, lai izmantotu no Pārdevēja saņemtos Vaučerus vai Piekļuves Kodus. Konts ļauj identificēt, sekot un pārvaldīt iegādātos Vaučerus vai piekļuves Kodus. Lai apmainītu Vaučeru vai Piekļuves Kodu pret produktu/pakalpojumu, ko piedāvā Pakalpojuma Sniedzējs, nepieciešams izmantot šim mērķim paredzētu hipersaiti uz Pakalpojuma Sniedzēja mājaslapu. Hipersaite ir redzama Pircējam pēc ielogošanās Kontā. Konts ir sasaistīts ar Pircēja e-pasta adresi (Lietotājvārds) un Paroli, kuru Pircējs saņēma no Pārdevēja vai Pārdevēja Partnera, kas ir norādīts Vaučerā vai attiecīgi Piekļuves Kodā, kuru saņēma no Pārdevēja vai Pārdevēja Partnera, iegādājoties Izglītības Paketes Piekļuves Kodu. Papildu izglītības materiālus, izņemot Pakalpojuma Sniedzēja piedāvāto tiešsaistes apmācību Izglītības Paketes ietvaros, Pircējam sniedz Pārdevējs teksta datņu veidā pēc ielogošanās Kontā.
 10. Maksājuma operators – maksājumu par Vaučeru vai Piekļuves Kodu var apstrādāt trešās puses, kuras sniedz maksājuma un datu apstrādes pakalpojumus, rēķinu izveidi, bilances pārskatu veidošanu;
 11. Izglītības Pakete- tiešsaistes apmācība (vebinārs); tiešsaistes semināra veids, kuru vada un īsteno ar webcast tehnoloģijas starpniecību, kura nodrošina abpusējo saziņu starp sapulces vadītāju un dalībnieku, izmantojot virtuālus rīkus. 
 12. Partneris - uzņēmums, kas piedalās Pārdevēja partneru programmā, kuram Pārdevējs uzdeva mārketinga darbību pasākumus, lai piesaistītu klientus (Pircējus) uz Pārdevēja tīmekļa vietni (servisu).
 13. Serviss – tīmekļa vietne https://thebestvouchers.com/, kuru pārvalda Servisa Administrators, ar kuras starpniecību Pircējs var veikt Pasūtījumu vai izmantot Vaučeru vai Piekļuves Kodu,
 14. Pārdošanas līgums – līgums, kura priekšmets ir Produkta iegāde, kas noslēgts starp Pārdevēju un Pircēju, šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā,
 15. Pakalpojuma sniedzējs – trešā persona, kas piedāvā Izglītības Paketi, kuru izmantošanu nodrošina Piekļuves Kods, kas saņemts no Pārdevēja, un citi Servisā piedāvāti pakalpojumi, kuru lietošanu nodrošina no Pārdevēja saņemts Vaučers.;
 16. Pasūtījums- Pircēja gribas apliecinājums, kas tiek iesniegts ar Pasūtījuma Veidlapas starpniecību vai vienā no Pārdevēja Partnera mājaslapā, kas ir vērsts uz iegādes Līguma noslēgšanu ar Pārdevēju. Pasūtījums tiek uzskatīts par Pircēja Vaučera vai Piekļuves Koda iegādes piedāvājumu Pārdevējam. Sekmīgai līguma noslēgšanai ir nepieciešams Pārdevēja apstiprinājums par Pasūtījuma pieņemšanu.

2. Servisa vispārīgie noteikumi

 1. Produktu iegādi var veikt tikai individuāli Pircēji.
 2. Pircējiem ir jāievēro šie Noteikumi, kā arī obligāti jālieto Servisu saskaņā ar saistošo likumdošanu un vispārpieņemtajām normām.
 3. Visas pārdošanas informācijas, cenas un reklāma, kura tiek attēlota Servisā, ir tikai aicinājums Pircējam veikt iegādi un noslēgt līgumu par Iegādi. Nekāda informācija, kas ir redzama šajā Servisā, neatkarīgi no tās nosaukuma, nevar tikt uzskatīta par pārdošanas piedāvājumu saskaņā ar saistošiem likumdošanas aktiem.
 4. Veicot Pasūtījumu, Pircējam ir jābūt vismaz 18 gadu vecam un rīcībspējīgam vai arī jābūt viņa likumā noteiktā aizbildņa piekrišanai saskaņā ar vietējās likumdošanas normām, Pircēja mītnes valstī.
 5. Visi Pircēja veiktie Produktu Pasūtījumi tiek uzskatīti par piedāvājumu un tiek uzskatīts, ka Pārdevējs to pieņēma tikai tad, kad Pārdevējs apstiprinās Pasūtījumu. Pārdevējs patur tiesības atcelt Pasūtījumu un/vai neapstiprināt Pasūtījumu, nesniedzot paskaidrojumus. Turklāt ja Pārdevējs sākumā pieņēma Pircēja piedāvājumu un apstiprināja Pircēja pasūtījumu, viņš var jebkurā brīdī anulēt darījumu un/vai lēmumu, it īpaši, ja ir pamatotas aizdomas, ka Lietotājs veic krāpnieciskas darbības pret Pārdēvēju, Pakalpojuma sniedzēju vai trešo pusi.
 6. Pārdevējs patur sev tiesības anulēt Pasūtījumu gadījumā, ja Pircēja uzvedību tiek uzskatīta par aizdomīgu, vai potenciāli krāpniecisku.
 7. Pārdevējs patur tiesības pārtraukt piedāvāt Vaučerus un Piekļuves Kodus jebkurā brīdī vai līdz Noteikumu izmaiņām.
 8. Iegāde tiek veikta individuālai lietošanai.
 9. Pircējam nav tiesību jebkādā veidā pavairot Piekļuves Kodus un Vaučerus, ne arī ļaut citām personām veikt šādas darbības.
 10. Pircējs apņemas nesniegt nepatiesus datus, tai skaitā nepatiesu uzvārdu, adresi un kontakta un maksājuma datus; kā arī nepiedalīties nekādos nelegālos darījumos, kas ir saistīti ar Iegādi vai Piekļuves Kodu/Vaučera izmantošanu, ne arī ļaut kādam veikt šādas darbības. Pārdevējs nenes atbildību, ja dati ir ierakstīti nepareizi un Izglītības Paketes Piekļuves Kodu vai Vaučeru izmanto kāds cits, nevis paredzētais saņēmējs.
 11. Pircējs apņemas atjaunot kontakta datus, ja tie mainījās. Pārdevējs nenes atbildību, ja šis pienākums netiek pildīts.
 12. 2. panta 10. punktā un 2. panta 11. punktā noteiktajos gadījumos, Pircēja piekļuvi viņa kontam var bloķēt Servisa Administrators.
 13. Visas cenas ir norādītas noteiktajā valūtā un ietver visus nodokļus, kas ir paredzēti Pārdevēja mītnes valsts teritorijā. Ja papildu pienākums ir Pircēja valstī, Pircējam ir jādeklarē un jāapmaksā nepieciešamais nodoklis kompetentajā iestādē.
 14. Aktuāla informācija par Vaučeru un Piekļuves Kodu cenām ir spēkā no to parādīšanās Servisā. Cenās ir iekļautas piegādes izmaksas.
 15. Pēc pirmā Vaučera vai Piekļuves Koda Iegādes Servisā tiks izveidots individuāls Pircēja Konts, piekļūšana kuram būs iespējama, izmantojot Pasūtījuma Paroli, kas norādīta uz Vaučera vai Piekļuves Koda, kas norādīts kartē ar Piekļuves Kodu un e-pasta adresi.
 16. Pircējam var būt tikai viens Konts.
 17. Pircēja Konta Reģistrēšanai ir nepieciešami šādi dati: e-pasta adrese un Parole, kas norādīta uz Vaučera vai Piekļuves Koda kartes ar Piekļuves Kodu, kuru Pircējam ir jāglabā noslēpumā.
 18. Pircēja personas dati tiek apkopoti brīvprātīgi un tiek izmantoti tikai saskaņā ar Privātuma Politiku.
 19. Ja nav noteikts citādi, Pārdevējs var ieviest izmaiņas Produktu specifikācijā. It īpaši, bez ierobežojuma, Pakalpojumu Sniedzēju identitāte un skaits, caur kuriem var izmantot Izglītības Paketi, izmantojot Piekļuves Kodu, vai citus pakalpojumus, izmantojot Vaučerus, var mainīties, ko Pircējs skaidri apliecina un pieņem.
 20. Sakarā ar to, ka dažu valstu teritorijā, nevar iegādāties Piekļuves Kodus un Vaučerus, kā arī apmainīt tos pret Atlaižu produktiem, Pasūtījumi, kuri tiek veikti šo valstu teritorijā, vai to piegādes adrese būs šo valstu teritorijā, netiks realizēti: Afganistāna, Bangladeša, Kongo Demokrātiskā Republika, Ekvatoriālās Gvinejas Republika, Gajana, Honkonga, Irāka, Laosa, Mauritānija, Moldova, Nigēra, Ziemeļkoreja, Sjerraleone, Singapūra, Sīrija, Rietumsahāra, Jemena, Zimbabve.
 21. Personas datus, kas nodoti Reģistrācijas brīdī un veicot Pasūtījumu, apstrādā Administrators/Maksājuma Operators tādā apjomā, lai realizētu Pasūtījumu, tostarp apstrādātu tiešsaistes un bezsaistes maksājumus, kā arī apjomā, kas nepieciešams, lai piešķirtu Piekļuves Kodus un izmantojot tos, lietot Izglītības Paketi vai analoģiskus Vaučerus un to apmaiņu pret citiem Pakalpojuma Sniedzēja pakalpojumiem.
 22. Visi Produkti, kas ir atrodami Servisā, kā arī citi nosaukumi vai logo, tiek lietoti Servisā vienīgi identifikācijas nolūkos; tas var būt aizsargātas preču zīmes.
 23. Serviss, tai skaitā tajā esošais saturs, pakļaujas visām autortiesību aizsardzības vai intelektuālo tiesību normām un tie nevar būt izmantoti citiem mērķiem nekā skaidri noteikts šajos Noteikumos – it īpaši saturu nedrīkst gan pilnīgi, gan arī daļēji kopēt.

3. Iegādes līguma slēgšana

 1. Pārdošanas Līguma noslēgšana notiek Pircējam veicot Pasūtījumu, izmantojot Pasūtījuma Veidlapu Servisā vai vienā no Pārdevēja Partneru tīmekļa vietnēm, brīdī, kad Pārdevējs apstiprina Pasūtījuma pieņemšanu.
 2. Pasūtījumi tiek pieņemti 24/7 visu gadu. Pasūtījumu var veikt internetā, jebkurā pasaules valstī, izņemot 2. panta 20. punktā atrunāto, ka dažās valstīs ir iespējama tikai priekšapmaksas veikšana, izmantojot Servisā norādīto maksājuma sistēmu.
 3. Pasūtījuma Veidlapā Pircējs vismaz norāda:

  - Pircēja vārds un uzvārds,

  - Pircēja tālruņa numurs,

  - Pircēja e-pasta adrese, kurai būs piesaistīts Servisa Konts.


  Aizpildot Pasūtījuma Veidlapu, Pircējs:

  - apstiprina iepriekš minēto datu autentiskumu un faktisku datu atbilstību augstāk minētājā Veidlapā,

  - piekrīt šo Noteikumu noteikumiem, atzīstot tos par saistošiem,

  - piekrīt tajā esošo personas datu apstrādei ar mērķi, lai piedāvātu Pircējam tieši caur Pārdevēju produktus un pakalpojumus (tiešais mārketings).

 4. Pēc Pasūtījuma Veidlapas saņemšanas, Pārdevējs telefoniski sazināsies ar Pircēju, lai precizētu Pasūtījuma parametrus - t.i. Vaučera vai Piekļuves Koda veidu, kuru ir jāpiegādā Pircējam, tā vērtību, kā arī pircēja adresi, kur ir jāpiegādā Pasūtījums, kam piekrīt Pircējs.
 5. Pēc iepriekšminēto darbību starp Pircēju un Pārdevēju veikšanas, Pārdevējs elektroniski nosūta Pircējam Pasūtījuma pieņemšanas Apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.
 6. Pasūtījuma Vērtība - tā ir summa, kas norādīta Pasūtījuma pieņemšanas Apstiprinājumā, kas ir Pircēja izvēlētā Vaučera vai Piekļuves Koda cena. Pasūtījuma vērtība ir līdzvērtīga ar kopējo summu, kura Pircējam ir jāapmaksā. Telefonsarunas laikā starp Pārdevēju un Pircēju, Pārdevējs var piedāvāt Pircējam akcijas cenu, ņemot vērā Pasūtījuma lielumu. Šādā gadījumā Pircējam saistoša būs cena, par kuru puses vienojās sarunas laikā.
 7. Pasūtījums tiek uzskatīts par pieņemtu realizācijai brīdī, kad Pircējs saņem Pārdevēja Pasūtījuma pieņemšanas Apstiprinājumu.
 8. Ja Pircējs nepabeidza Pasūtījuma procesu, Pārdevēja Klientu Apkalpošanas Nodaļas pārstāvis sazināsies ar Pircēju, izmantojot datus, kurus viņš norādīja Pasūtījuma veikšanas laikā, lai apstiprinātu Pasūtījumu, kuram piekrīt Pircējs. Iepriekšminētā apstiprinājuma veikšana ir līdzvērtīga ar Pircēja Pasūtījuma veikšanu, saskaņā ar šajos Noteikumos izklāstītajiem nosacījumiem. Iegāde nav pabeigta, līdz Pircējs nesaņem e-pasta vēstuli ar Pārdevēja apstiprinājumu par viņa piedāvājuma pieņemšanu.
 9. Iegādes veikšanas gadījumā, Vaučers vai karte ar Piekļuves Kodu tiek nekavējoties izsūtīts Pircējam ar kurjerfirmas vai pasta starpniecību. Maksājumu var apstrādāt dažādi Maksājuma pakalpojuma operatori vai pasta/kurjerfirmas, ja tika izvēlēta pēcapmaksa.
 10. Ja nav noteikts citādāk, Servisā vai Noteikumos, nav Piekļuves Kodu vai Vaučeru iegādes ierobežojumu attiecībā uz vienu mājsaimniecību vai vienu Pircēju. Pārdevējs patur tiesības pārtraukt piedāvāt Piekļuves Kodus un Vaučerus jebkurā brīdī vai līdz Noteikumu izmaiņām.

4. Vaučera vai Piekļuves Koda realizācijas prasības

 1. Lai realizētu Vaučeru vai Piekļuves Kodu, pierakstoties Kontā, obligāti ir izmantot datora aprīkojumu, kas atbilst šādiem tehniskajiem parametriem: dators ar interneta pieslēgumu (min. 512 kb/s), grafisks interneta pārlūks, kas atbalsta JavaScript (piem., Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) un kas atbalsta sīkdatnes jeb cookies, iestatīta programma, kas ļauj atvērt PDF formāta datnes (pie., Adobe Reader, Foxit Reader).
  Pārdevējs nenes atbildību par Pircēja datora neatbilstošajiem iestatījumiem.
 2. Pārdevējs nenes atbildību par gadījumiem, kad Pircējs nerealizē Vaučeru vai Piekļuves Kodu kādu tehnisko problēmu dēļ Pircēja datorā.
 3. Lai realizētu Vaučeru vai Piekļuves Kodu, nepieciešams ielogoties Kontā, izmantojot pierakstīšanas datus, t.i., Lietotājvārds (e-pasta adrese, kuru Pircējs norādīja Pasūtījuma Veidlapā) un Parole (Pārdēvēja parole, kas norādīta uz Vaučera) vai Piekļuves Kods (Pārdevēja norādītā parole uz kartes ar Izglītības Paketes Piekļuves Kodu). Konts ļauj identificēt, sekot un pārvaldīt iegādātos Vaučerus vai piekļuves Kodus. Lai apmainītu Vaučeru vai Piekļuves Kodu pret pakalpojumu, ko piedāvā Pakalpojuma Sniedzējs, nepieciešams izmantot šim mērķim paredzētu hipersaiti uz Pakalpojuma Devēja mājaslapu.
 4. Papildinformācija par veidiem, kā ielogoties Servisā (Ielogošanās instrukcija), Pārdevējs nekavējoties nosūta uz Pircēja e-pasta adresi, uzreiz pēc tam, kad Pircējs veic apmaksu.

5. Vaučeru un Piekļuves kodu piegāde

 1. Vaučeri un kartes ar Piekļuves Kodiem būs piegādāti Pircējam pa pastu vai ar kurjeru uz viņa norādīto adresi.
 2. Vaučera vai Piekļuves Koda īpašumtiesības tiek nodotas Pircējam tikai pēc tam, kad Pārdevējs saņem apmaksu par Piekļuves Kodu vai Vaučeru, ko iegādājās Pircējs.
 3. Ja maksājums nav saņemts (piem., nederīgs maksājuma čeks, atcelts kredītkartes maksājums vai laicīgi citā veidā neapmaksāts Pasūtījums) visi Piekļuves Kodi vai Vaučeri, kuri tika nosūtīti, tiks anulēti un tos nevarēs izmantot.
 4. Ja Piekļuves Kods vai Vaučers, kas tiek piegādāts ar pastu, tiks pazaudēts, nozagts vai iznīcināts, pirms tas tiks izmantots, Pārdevējs deaktivizēs iepriekšējo Piekļuves Kodu vai Vaučeru, piešķirot Pircējam jaunu Piekļuves Kodu vai Vaučeru, kura izmantošanai būs tie paši principi.

6. Piekļuves kodu un Vaučeru izmantošana

 1. Ja Izglītības Paketes vai citu pakalpojumu, kurus var iegādāties ar Vaučeru, izmantošanas noteikumos nav noteikts savādāk, Izglītības Paketi, kā arī iepriekšminētos pakalpojumus var izmantot tikai individuāli Pircēji.
 2. Izglītības Paketes, kas iegādātas izmantojot Piekļuves Kodu, kā arī pakalpojumi, kas iegādāti izmantojot Vaučerus, netiek atmaksāti skaidrā naudā.
 3. Piekļuves Kodu vai Vaučeru var izmantot tikai vienu reizi. Piekļuves Kodu vai Vaučeru nevar izmantot daļēji.
 4. Piekļuves Kodu derīguma termiņš.

  Katrs Piekļuves Kods ir derīgs 6 mēnešus no Piekļuves Koda piegādes dienas. Piekļuves Koda derīguma termiņš ir laiks, kurā šāds kods jāaktivizē un jāizmanto Izglītības Pakete. Pēc šī perioda nav iespējams realizēt Piekļuves Kodu un izmantot Izglītības Paketi. Iepriekš minētie noteikumi attiecas arī uz Izglītības Paketes Bonusu.

 5. Ja Piekļuves Koda vai Bonusa realizācijai ir nepieciešami papildu dokumenti, tie jāiesniedz 6 mēnešu laikā no Piekļuves Koda piegādes dienas. Pēc šī laika nav iespējams realizēt Piekļuves Kodu, kā arī Bonusu.
 6. Pārdevējs neko nesola, nesniedz galvojumus, garantijas, kā arī nesniedz solījumus par Pakalpojuma sniedzēja Izglītības paketēm vai citiem pakalpojumiem.
 7. Piekļuves Kodi un Vaučeri tiks pārbaudīti brīdī, kad tie tiks izmantoti, lai lietotu Izglītības Paketi vai pakalpojumus, kurus ļauj lietot Vaučers.

7. Atbildība

 1. Pārdevējs nav Izglītības Paketes ne arī citu pakalpojumu iegādes līguma puse, bet tikai piedāvā iegādāties Izglītības Paketes Piekļuves Kodus un Vaučerus, lai iegādātos Servisā piedāvātos pakalpojumus, kā arī nenes atbildību par kvalitāti, drošību vai par Piekļuves Kodiem vai Vaučeriem iegādāto pakalpojumu atbilstību likumam, ne arī par reklāmas precizitāti un patiesumu, vai Pakalpojuma Sniedzēja iespēju vai tiesības pārdot noteiktus pakalpojumus, ne arī par Pircēja, kas veic Pasūtījumu, maksātspēju.
 2. Maksājuma operators nav viena no Līguma pusēm starp Pircēju un Pakalpojuma sniedzēju noslēgto līgumu, ka arī nenes atbildību par neatkarīgi izpildītājiem vai neizpildītajiem Pircēja noslēgtajiem līgumiem.
 3. Servisa Administrators/Pārdevējs, nedz arī Operators un Maksājuma administrators nenes atbildību par īpašiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot pakalpojumus, kas iegādāti, izmantojot Piekļuves Kodus un Vaučerus, kā arī Dāvanas.
 4. Pārdevējs nenes atbildību par Noteikumu pārkāpumu, ja konkrēta noteikuma izpilde kļuva neiespējama nepārvaramas varas dēļ.
 5. Administrators nodrošina Servisu stāvoklī «kāds ir», «ar visiem trūkumiem» un «cik vien iespējams». Pārdevējs, nedz arī tā piegādātāji nesniedz tiešu garantiju Servisam, Piekļuves Kodiem, Vaučeriem, nedz arī jebkādiem pakalpojumiem.
 6. Likumā noteiktā maksimāli ilgā laika posmā, Pārdevējs un viņa darbinieki, direktori, aģenti, pārdevēji negarantē, ka Izglītības paketes vai citi Pakalpojuma Sniedzēja pakalpojumi ir pārvedami, apmierinošās kvalitātes, atbilstoši, laicīgi, noderīgi noteiktam mērķim vai ir lietojami, vai arī tiek sniegtas atbilstošā kvalitātē, ir rūpīgi un zinoši. Pārdevējs negarantē, ka pakalpojumi/produkti, kas iegādāti izmantojot Piekļuves Kodus vai Vaučerus,  apmierinās visas Pircēja prasības, būs bez defektiem, noderīgi, pilnīgi un visu laiku pieejami. Pārdevējs negarantē, ka labumi, kurus var saņemt lietojot Servisu būs efektīvi, uzticami, precīzi un atbildīs Pircēja vēlmēm. Pārdevējs nesniedz cita veida garantijas attiecībā uz privātuma un drošības aizsardzību, nekā tas ir noteikts Privātuma politikā. Pārdevējs negarantē, ka Pircējam būs piekļuve vai varēs izmantot Servisu jebkura laikā un vietā. Neviena tā pārstāvja mutiska vai rakstiska informācija vai ieteikums nav garantija. Pircējam var būt papildu patērētāju tiesības saskaņā ar Pircēja dzīvesvietas likumdošanu, kuras šie Noteikumi nevar mainīt.

8. Atlīdzība

 1. Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka ciktāl to pieļauj vietējie likumi, nodrošināt un aizsargāt Pārdevēju/Administratoru, tā direktorus, darbiniekus un aģentus no atbildības, par visa veida pretenzijām, zaudējumiem, saistībām, debitoru parādiem, izmaksām un parādiem un izdevumiem (ieskaitot bez ierobežojumiem, visa veida saprātīgus maksājumus sakarā ar jebkāda veida pretenzijām vai tiesu darbiem, kas apdraud Pārdevēju/Administratoru, no jebkurām personām), kuri radās Pircējam izmantojot Servisu vai Piekļuves Kodu vai Vaučeru; pārkāpjot kādu šajos Noteikumos noteiktu normu; pārkāpjot trešo personu tiesības, ieskaitot autortiesības, īpašuma tiesības vai tiesības uz privātumu; kā arī jebkādas pretenzijas par to, ka Pircēja sniegtais saturs nodara kaitējumu trešajām personām.
 2. Pienākums atbrīvot no atbildības, un kompensācijas ir noteikts iepriekš 9. panta 1. punktā un izbeidzas pēc šo Noteikumu izbeigšanās un Pircējam pārtraucot izmantot Servisu.

9. Personas datu aizsardzība

 1. Servisa lietotāju (Pircēju) sniegto personas datu bāzes Administrators ir Pārdevējs.
 2. Personas datu bāžu Administrators apņemas aizsargāt personas datus saskaņā ar Pārdevēja juridiskajai adresei piemērojamiem tiesību aktiem. Pircējs, veicot pasūtījumu, sniedz savus personas datus personas datu bāzes Administratoram, kā arī piekrīt, ka personīgi datu bāzes Administrators tos apstrādās, lai realizētu veikto Pasūtījumu. Pircējam ir iespēja jebkurā laikā apskatīt, labot, atjaunināt un dzēst savus personas datus.

10. Piedāvājuma un akciju izmaiņas

 1. Pārdevējs patur tiesības mainīt Produktu, kas ir piedāvājumā, cenas, izņemt no piedāvājuma Produktus un iekļaut jaunus produktus piedāvājumā, kā arī ieviest atlaižu akcijas.
 2. Atļauja, par kuru ir runa panta 1. punktā, neattiecas uz Pasūtījumiem, kas veikti pirms cenu izmaiņām un akciju nosacījumu stāšanās spēkā, un tie tiks realizēti ar līdzšinējiem nosacījumiem.

11. Reklamācijas

 1. Gadījumā, ja Pircējs uzskata, ka pakalpojumi, kas sniegti uz Noteikumu nosacījumiem, netiek realizēti vai netiek realizēti saskaņā ar Noteikumiem, viņš var iesniegt reklamāciju, rakstot uz e-pasta adresi [email protected]
 2. Pārdevējs izskatīs reklamācijas 14 dienu laikā no tās saņemšanas 1.punktā norādītājā e-pasta adresē. Gadījumā, kad Reklamācijā nav visas nepieciešamas informācijas, tās izskatīšanai Pārdevējs griezīsies pie Reklamācijas iesniedzēja ar lūgumu papildināt nepieciešamo informāciju, bet 14 dienu termiņš sāksies no papildinātas Reklamācijas iesniegšanas brīža.
 3. Reklamācijā ir jābūt vismaz Pircēja vārds un uzvārds, Pircēja e-pasta adrese, problēmas apraksts, kā arī vēlamais Reklamācijas izskatīšānas rezultāts.
 4. Atbilde uz Reklamāciju tiek nosūtīta uz Pircēja Pasūtījumā norādīto e-pasta adresi. Īpašos gadījumos, Pārdevējs var nosūtīt atbildi uz citu, Reklamācijas iesniedzēja norādīto e-pasta adresi, kura nav norādīta Pasūtījumā.
 5. Gadījumā, ja nav iespējams identificēt Lietotāju, sūdzības netiks izskatītas.
 6. Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, kas neradās viņa vainas dēļ.
 7. Ja Piekļuves Kods vai Vaučers jau ir realizēts, bet Pircējam ir ieteikumi un sūdzības par Izglītības Paketi vai par pakalpojumiem, kas iegādāti izmantojot Vaučerus, visas šāda veida pretenzijas nepieciešams sūtīt tieši pie Pakalpojuma Sniedzēja. Tas ir saistīts ar to, ka Administrators/Pārdevējs nodarbojas tikai ar Vaučeru un Piekļuves Kodu tirdzniecību un piekļuves nodrošināšanu Servisam, bet Pakalpojuma Sniedzējs, nevis Administrators/Pārdevējs, ir atbildīgs par Izglītības Paketi, kuru var izmantot ar Pārdevēja Piekļuves Kodu, un pakalpojumus, kurus var izmantot ar Vaučeru. Tomēr ja Pircējs un Pakalpojuma sniedzējs nevar rast risinājumu, Administrators/Pārdevējs var pēc Pircēja lūguma palīdzēt atrisināt radušos strīdu.
 8. Administrators/Pārdevējs var anulēt vai attiekties izsniegt Piekļuves Kodu vai Vaučeru jebkurā brīdī, pamatojoties uz to, ka Piekļuves Koda vai Vaučera izsniegšanas un apstrādes laikā radās kļūda vai sakarā ar to, ka Administrators/Pārdevējs uzskata, ka Pircējs pieprasīja vai jau nepareizā vai tam neatbilstošā veidā izmantoja Piekļuves Kodu vai Vaučeru, vai arī ja Piekļuves Kods vai Vaučers tika viltots vai pārveidots.
 9. Pircējs var iesniegt Administratoram sūdzību par Servisa funkcionēšanu, bet, ja ir nepareizi realizēts Piekļuves Koda vai Vaučera pārdošanas pakalpojums, Pircējs var iesniegt reklamāciju Pārdevējam.

12. Atkāpšanās no līguma

 1. Pircējs, kurš neizmantoja Vaučeru vai Piekļuves Kodu, var atkāpties no Līguma 14 dienu laikā no tā noslēgšanas datuma, saņemot 100% izmaksu kompensāciju.
 2. Pircējs, kurš jau izmantoja Vaučeru vai Piekļuves Kodu, zaudē iespēju atkāpties no līguma.
 3. Pircējs var atkāpties no Līguma, nosūtot e-pasta vēstuli ar informāciju par vēlmi atkāpties no Līguma uz adresi [email protected]
 4. Nevar atkāpties no Piekļuves Koda vai Vaučera iegādes līguma, ja tas jau tika izmantots. Izmantojot Piekļuves Kodu vai Vaučeru, tiks uzskatīts, ka Pircējs izmantoja saņemto Piekļuves Kodu vai Vaučeru, lai lietotu Izglītības Paketi, citus pakalpojumus vai Dāvanas, kuras piedāvā Pakalpojuma Sniedzējs.

13. Nobeiguma noteikumi

 1. Servisa Administrators cenšas, lai nodrošinātu Servisa pareizu darbību.
 2. Servisa Administrators patur tiesības pilnībā vai daļēji slēgt Servisu uz nenoteiktu laiku, lai veiktu modernizācijas un remontdarbus.
 3. Servisa Administrators neatbild par neērtībām Pasūtījuma realizācija laikā, ko gadījuma apstākļi (tostarp apstākļi, kas atkarīgi no Pircēja, trešajām personām un nepārvaramas varas apstākļi).
 4. Pārdevējs patur tiesības veikt izmaiņas Noteikumos, nenorādot iemeslu.
 5. Par izmaiņām Noteikumos un to darbībās jomā Servisā reģistrētiem Pircējiem tiks paziņots elektroniski (uz Pasūtījumā norādīto e-pasta adresi) vai izlecošā loga veidā, pirmo reizi pierakstoties Servisā pēc izmaiņu ieviešanas. Grozījumi tiks veikti, lai pielāgotu Noteikumus saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
 6. Ja kādi no šo Noteikumu nosacījumiem var tikt atzīti par spēkā neesošajiem vai neefektīviem, tas neietekmē pārējo Noteikumu nosacījumu spēkā esamību un efektivitāti. Šādi spēkā neesoši vai neefektīvi nosacījumi tiks aizvietoti ar saistošiem un efektīviem nosacījumiem, kuri visprecīzāk sasniedz ekonomisko rezultātu, uz kuru attiecās nesaistoši vai neefektīvi nosacījumi.
 7. Pircēja pienākums ir iepazīties ar izmaiņām Noteikumos, ja jebkādā veidā izmanto Servisu.
 8. Aktuālā Noteikumu versija vienmēr ir pieejama vietnē www.thebestvouchers.com.
 9. Jautājumos, uz kuriem neattiecas šie Noteikumi, piemērojamie tiesību akti, kas ir saistoši Pārdevēja juridiskās adreses valstij. Strīdīgi jautājumi, ja Pircējs to vēlas, tiek risināti izlīguma ceļā. Kā pēdējo līdzekli strīdu risināšanai, lieta tiks izskatīta Pārdēvēja mītnei saistošā tiesā.
 10. Servisa lietošana ir līdzvērtīga Pircējam ar to, ka viņš ir izlasījis un piekrīt šo Noteikumu nosacījumiem.

 

Noteikumu pēdējās atjaunināšanas datums: 13.03 2019

 

Pilsēta, datums

Nosūtītājs
Pircēja vārds un uzvārds
Dzīvesvietas adrese

Iesnieguma piegādes adrese:

Iesniegums
par atkāpšanos no distances līguma

Paziņoju, ka atkāpjos no Piekļuves Koda/Vaučera Nr. .......................... (pasūtījuma identifikācijas numurs) produkta pārdošanas līguma, kas tika noslēgts, apstiprinot Pasūtījumu, kuru veicu ................................ (datums), Piekļuves Kodu/Vaučeru saņēmu …………………………………… (datums).

Lūdzu atgriezt summu
uz bankas kontu nr
Atgriežu (Izglītības paketes Piekļuves Koda dāvanu– ja attiecas) nepārveidotā stāvoklī.

Pircēja paraksts