Politika Ochrany osobních údajů Servisu The Best Vouchers

Tato politika Ochrany osobních údajů stanovuje pravidla shromažďování, zpracování a ochrany údajů předaných Uživateli v souvislosti s využíváním Internetových stránek, které jsou založené zároveň na využívání cookies souborů na počítači Uživatele, jak i na shromažďování a zpracování údajů o Uživatelích pro statistické účely, a také ostatních způsobech zpracování dat, zejména shromažďování, zachycování, přechovávání, zpracování, měnění, zpřístupnění a jiném využití údajů. Všechny pojmy použité v tomto dokumentu mají význam, který je jim připsán v Podmínkách využívání Servisu The Best Vouchers umístěných v Servisu www.thebestvouchers.com.

§1

Správce osobních údajů

 1. Správce shromažďuje osobní údaje za účelem umožnění Kupujícím využívání Servisu.
 2. Osobní údaje Kupujících podléhají zvláštní ochraně a jsou využívány pouze v takovém rozsahu, v jakém byl vyjádřený souhlas. Databáze osobních údajů je vedená Správcem v souladu s právními předpisy příslušnými sídlu Správce a v souladu se zásadami společenského soužití.
 3. Úkoly Správce:
  1. dohlížení na bezpečnost zpřístupněných Správci Kupujícími osobních údajů, zejména před přístupem k nim neoprávněných osob;
  2. zajištění zaregistrovaným Kupujícím realizace jejich oprávnění, zejména práva nahlížet do vlastních osobních údajů, práva požádání o aktualizace a odstranění osobních údajů.

§2

Osobní údaje a jiné informace zpřístupněné Kupujícími

 1. Kupující uvádějí svoje osobní údaje na zásadě dobrovolnosti, ale uvedení některých údajů je nutné k využívání Servisu, jejich neuvedení znemožňuje Servis využívat.
 2. Veškeré shromážděné osobní údaje jsou určené pro použití Správce.
 3. Během používání Servisu, servery automaticky shromažďují informace posílané prohlížečem a obsažené v systémových logách. Tyto informace mohou obsahovat různé údaje, např. e-mailovou adresu, IP adresu, typ prohlížeče, internetové stránky navštívené přímo před využitím Internetových stránek, vstupní čas na internetové stránky Servisu a jiné statistické údaje. Správce je využívá za účelem zajištění co možná nejvyšší kvality poskytovaných služeb, a také pro technické a statistické účely.
 4. Shromažďované údaje slouží k identifikaci Kupujících za účelem realizace Objednávek, včetně dodávání Produktů a Dárků, k zpracování online nebo offline vyúčtování, zejména údajů o kreditní nebo debetní kartě nebo jiných finančních údajů nezbytných ke zpracování provedené Kupujícím platby (zpracování plateb a realizace Objednávek) a pozdějšího kontaktu s Kupujícími, a také za účelem rozvoje Servisu a poprodejní činnosti. Tyto údaje obsahují mimo jiné takové informace, jako: jméno, příjmení, adresu, číslo telefonu, e-mailovou adresu, název uživatele (login), individuální přístupové heslo, historii transakcí a veškeré osobní údaje zpřístupněné samotnými Kupujícími.
 5. Správce může shromažďovat informace týkající se technických údajů, zejména URL adresy, typu zařízení sloužících pro využívání Servisu Kupujícími, ID zařízení, typu síťového spojení a název poskytovatele.
 6. V souvislosti s charakterem Objednávek, dodávaných prostřednictvím Servisu Produktů a Dárků, může být Kupující požádaný o poskytnutí doplňujících osobních údajů. Rozsah doplňujících údajů bude uvedený vhodným způsobem v Podmínkách využívání Servisu The Best Vouchers.

§3

Zpracování osobních údajů

 1. Správce shromažďuje, využívá, zpřístupňuje a zpracovává osobní údaje Kupujících za účelem realizace Objednávek, dodání a doručení Přístupových kódů a Poukazů, Dárků/ výměny Přístupových kódů a Poukazů na služby jednotlivých Poskytovatelů, marketingu svých služeb, jak rovněž služeb třetích subjektů, a za účelem zasílání Kupujícím newsletterů a jiných propagačních a reklamních materiálů. Kupující si může kdykoliv vyhradit, že nedává souhlas k zasílání obchodních informací - kliknutím na odkaz umístěný dole ve zprávě.
 2. Každý Kupující má oprávnění vyplývající s příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Za účelem nahlížení do svých osobních údajů, jejich aktualizace nebo odstranění musí Kupující kontaktovat zákaznický servis prostřednictvím kontaktního formuláře, který se nachází v Servisu.
 3. Servis může mimo jiné využívat systém Google Analytics (a podobné systémy), čili služby analýzy sledovanosti internetových stránek a aplikace zpřístupněné Google, Inc. („Google“) nebo jinými subjekty. Google Analytics používá „cookies“. Google může předávat identifikované informace třetím osobám pouze, pokud to bude zavázané provést na základě právních předpisů.
 4. Správce používá „cookies“ soubory za účelem ukládání informací o preferencích Kupujících. Jsou to textové soubory zapisované na zařízeních Kupujících identifikující je způsobem potřebným k umožnění některých operací. Tyto soubory přechovávají: osobní nastavení Kupujícího a návrhy automatického vyplňování kolonek formulářů, které jsou využívané mimo jiné k zapamatování údajů nezbytných k přihlášení Kupujícího. Zejména jsou užívány dvě kategorie cookies:
  1. Action Cookies – soubory ukládány za účelem registrace aktivity Kupujících během používání Servisu. Tyto soubory dodávají statistické údaje, na základě kterých lze optimalizovat funkčnost Servisu. Podmínkou fungování cookies je jejich akceptace Uživatelem skrze správné nastavení v internetovém prohlížeči.
  2. Session Cookies – používané na stránkách s možností přihlášení – soubory jsou ukládány za účelem určení statusu přihlášení Kupujícího. Slouží k tomu, aby Kupující měli přístup na stránky viditelné výhradně pro Kupující využívající Servis. Session cookies jsou přiřazovány v procesu přihlášení Kupujícího a odstraňovány při odhlášení, tj. kliknutím na tlačítko „Odhlásit”.
 5. Každý Kupující může kdykoliv vzít zpět souhlas na zpracování a ukládání jeho údajů skrze kontakt se zákaznickým servisem prostřednictvím kontaktního formuláře, který se nachází v Servisu.
 6. Zabraňování všem formám krádeže identity, získávání informací a nelegálním praktikám pod názvem „phishing” je jednou z nejvyšších priorit Správce. Za tímto účelem veškeré údaje poskytnuté ze strany Kupujících, zejména takové údaje, jako je číslo kreditní karty nebo údaje poskytnuté v Servisu, které nabízejí možnost přihlásit se pomoc přihlašovacího jména a hesla pro přístup k Účtu Kupujícího se shromažďují se zachováním zásad zabezpečení dat.

§4

Obsahy a zprávy Uživatelů

 1. Správce ukládá na svých serverech, které zajišťují jejich plnou bezpečnost: údaje zasílané Kupujícími, zejména zprávy zasílané Kupujícím ve všech částech Servisu a informace týkající se finančních transakcí na Zakoupení Přístupových kódů a Poukazů.

§5

Svěření nebo zpřístupnění osobních údajů Uživatelů jiným subjektům

 1. Kupující dává souhlas na předání svých osobních údajů Správcem za účely uvedenými v § 3 bod 1 výše dceřiným a přidruženým subjektům se Správcem, a také obchodním partnerům a Poskytovatelům Správce.
 2. Osobní údaje Kupujících budou předávány jiným subjektům za účely centralizace údajů nebo logistickými účely a pokud to vyžadují příslušné právní předpisy nebo akvizice či fúze týkajících se Správce.

§6

Závěrečná ustanovení

 1. Správce si vyhrazuje právo zasílání Kupujícím neobjednaných zpráv. K tomu se řadí informace týkající se přímo fungování Servisu (např. změny ve fungování), nebo nekomerční dopisy (např. přání, hlášení systému). Každý z Kupujících má právo si vyhradit, že nedává souhlas na doručování tohoto druhu informací, a to kliknutím na odkaz uvedený pod zprávou.
 2. Internetové stránky Servisu mohou obsahovat odkazy (např. formou logotypů třetích subjektů), které v případě kliknutí přesměrují osobu prohlížející si Internetové stránky na vnější internetové stránky. Skutečnost používání tohoto druhu odkazů nemůže být ztotožňována s jakýmikoliv druhy spojení mezi Správcem a subjektem, kterému vnější internetové stránka patří. Správce v žádném případě nenese zodpovědnost za následky tohoto druhy přesměrování ani nemá vliv na obsahy, jež jsou obsaženy na vnějších stránkách. Správce nenese odpovědnost za obsah ochrany osobních údajů a bezpečnosti závazných na těchto stránkách, ani za používané během jejich prohlížení cookies. Zveme osoby, které používají tento druh odkazů k seznámení se s obsahem příslušných dokumentů závazných na těchto stránkách.
 3. Správce si vyhrazuje právo zavádění změn nebo doplnění k stávající Ochraně osobních údajů. Změny jsou prováděné umístěním nového obsahu Podmínek na Webu. Změny jsou závazné od momentu jejich zavedení.
 4. Podmínkou používání Webu je akceptace této Politiky Ochrany osobních údajů.