Podmienky akcie „reAktivácia” zo dňa 13. 3. 2019

 

1. Všeobecné ustanovenia

1. Webové stránky „The Best Vouchers”, ďalej ako „Organizátor”, organizujú akciu „reAktivácia”, ďalej ako Akcia pre klientov, ktorí si zakúpili vzdelávací balíček.

2. Akcia platí do odvolania Organizátorom.

3. Počas trvania akcie môže Organizátor pozastaviť akciu na zvolené obdobie v ľubovoľnom termíne, bez uvedenia príčiny pozastavenia.

4. Podmienky tvoria základ Akcie a definujú práva a povinnosti osôb, ktoré chcú Akciu využiť.

 

2. Pravidlá účasti

Akciu môže využiť každá plnoletá osoba, ktorá si zakúpila vzdelávací balíček, a vzdelávací balíček prišiel o svoje šesťmesačné obdobie platnosti.

 

3. Pravidlá Akcie

1. V rámci Akcie „reAktivácia” Organizátor umožňuje zakúpenie ďalšieho vzdelávacieho balíčka za individuálnych podmienok.

2. Na zapojenie sa do akcie je nutné splniť podmienky:

– vyjadriť zámer zúčastniť sa Akcie,

– mať zakúpený vzdelávací balíček, ktorého termín platnosti vypršal,

– individuálne stanoviť podmienky a súhlasiť s reaktivovaním exspirovaného vzdelávacieho balíčka, spojeného so zakúpením nového vzdelávacieho balíčka. Účastník má právo nesúhlasiť s navrhnutými individuálnymi podmienkami, a tak rezignovať na účasť v Akcii.

3. Omeškanie v platbách Účastníka Akcie voči Organizátorovi a vrátenie vzdelávacích balíčkov pridelených v Akcii môžu byť základom pre zrušenie práva na účasť v Akcii. V prípade, že nastanú takéto okolnosti, Organizátor bude informovať Účastníka o zrušení práva na účasť v Akcii.

4. Uplatňovanie individuálnych podmienok neovplyvňuje naúčtovanie manipulačného poplatku predstavujúceho náklady na administratívnu alebo logistickú obsluhu.

 

4. Reklamácie

1. Všetky reklamácie týkajúce sa spôsobu vedenia Akcie hláste Organizátori najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa zapojenia sa do Akcie).

2. Reklamácie hláste na e-mailovú adresu : [email protected]

3. Reklamácia bude posúdená do 30 kalendárnych dní od jej prijatia.

4. Reklamácie podané po lehote uvedenej v bode 4.1 nebudú brané do úvahy.

 

5. Koncové ustanovenia

1. Ustanovenia týchto Podmienok tvoria výhradný základ pre vedenie Akcie, a ich výklad náleží výhradne Organizátorovi

2. Text týchto Podmienok je dostupný na www.thebestvouchers.com

3. Oprávnenia Účastníka vyplývajúce z týchto Podmienok nepodliehajú preneseniu na tretie osoby.

4. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení Podmienok v prípade zmien právnych predpisov alebo iných podstatných udalostí majúcich vplyv na organizovanie Akcie.

4. Organizátor si vyhradzuje právo na náhle odvolanie/uzatvorenie Akcie v objektívne opodstatnených prípadoch, o čom bude Účastníkov informovať v lehote 7 dní pred odvolaním/uzatvorením Akcie.