Politika Ochrány osobných údajov Servisu The Best Vouchers

Táto politika Ochrany osobných údajov vymedzuje pravidlá zhromažďovania, spracúvania a ochrany údajov sprístupnených Používateľmi v súvislosti s využívaním Internetových stránok, čo je založené zároveň na využívaní cookies súborov na počítači Používateľa, ako aj na zhromažďovaní a spracúvaní údajov o Používateľoch pre štatistické účely, a tiež ostatných spôsoboch spracovania dát, najmä zhromažďovania, zachytávania, prechovávania, spracovania, menenia, sprístupnenia a inom využití údajov. Všetky pojmy používané v tomto dokumente majú význam, ktorý je im pripísaný v Podmienkach Servisu The Best Vouchers umiestnených v Servise The Best Vouchers.

§1

Správca osobných údajov

 1. Správca zhromažďuje osobné údaje za účelom umožnenia Kupujúcim využívať Servis.

 2. Osobné údaje Kupujúcich podliehajú osobitnej ochrane a sú využívané len v takom rozsahu, v akom bol vyjadrený súhlas. Databáza osobných údajov je vedená Správcom v súlade s právnymi predpismi príslušnými pre sídlo Správcu a v súlade so zásadami spoločenského spolužitia.

 3. Úlohy Správcu:

  1. dohliadanie na bezpečnosť osobných údajov sprístupnených Správcovi Kupujúcimi, najmä pred prístupom k nim neoprávnených osôb;

  2. zaistenie zaregistrovaným Kupujúcim realizácie ich oprávnení, najmä práva na prístup k vlastným osobným údajom, práva žiadať o aktualizáciu a odstránenie osobných údajov.

§2

Osobné údaje a iné informácie sprístupnené Kupujúcimi

 1. Kupujúci poskytujú svoje osobné údaje na zásade dobrovoľnosti, avšak uvedenie niektorých údajov je nutné k využívaniu Servisu, ich neuvedenie využívanie Servisu znemožňuje.

 2. Všetky zhromaždené osobné údaje sú určené pre použitie Správcu.

 3. Počas používania Servisu, servery automaticky zhromažďujú informácie posielané prehliadačom a obsiahnuté v systémových logoch. Tieto informácie môžu obsahovať rôzne údaje, napr. e-mailovú adresu, IP adresu, typ prehliadača, internetové stránky navštívené priamo pred využitím internetových stránok Servisu, čas vstupu na Internetové stránky a iné štatistické údaje. Správca ich využíva na zabezpečenie čo možno najvyššej kvality poskytovaných služieb, a tiež pre technické a štatistické účely.

 4. Zbierané údaje slúžia na identifikáciu Kupujúcich za účelom realizácie Objednávok, vrátanie doručovania Produktov a Darčekov, spracovania online alebo offline vyúčtovania, najmä údaje o kreditnej alebo debetnej karte, alebo iné finančné údaje potrebné na spracovanie vykonanej Kupujúcim platby (spracovanie platieb a realizácia Objednávok) a neskoršieho kontaktu s Kupujúcimi, a tiež za účelom rozvoja Servisu a popredajných služieb. Tieto údaje obsahujú okrem iného informácie ako sú: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, názov Kupujúceho (prihlasovacie meno), individuálne prístupové heslo, história transakcií a všetky osobné údaje sprístupnené samotnými Kupujúcimi.

 5. Správca môže zhromažďovať informácie týkajúce sa technických údajov, najmä URL adresy, typ zariadení slúžiacich pre využívanie Servisu Kupujúcimi, ID zariadení, typ sieťového spojenia a názov poskytovateľa.

 6. V súvislosti s charakterom Objednávok, dodávaných pomocou Servisu Produktov a Darčekov, môže byť Kupujúci požiadaný o poskytnutie doplňujúcich osobných údajov. Rozsah doplňujúcich údajov bude uvedený vhodným spôsobom v Podmienkach Servisu The Best Vouchers.

§3

Spracúvanie osobných údajov

 1. Správca zhromažďuje, využíva, sprístupňuje a spracováva osobné údaje Kupujúcich za účelom realizácie Objednávok, dodania a doručenie Prístupových kódov a Poukazov, Darčekov/ výmeny Prístupových kódov a Poukazov na služby jednotlivých Poskytovateľov, marketingu svojich služieb, ako aj služieb tretích subjektov, a za účelom zasielania Kupujúcim newsletterov a iných propagačných a reklamných materiálov. Kupujúci si môže kedykoľvek vyhradiť, že nedáva súhlas k zasielaniu obchodných informácií - kliknutím na odkaz umiestnený dole v správe.

 2. Každý Kupujúci má oprávnenie vyplývajúce s príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Za účelom nahliadnutia do svojich osobných údajov, ich aktualizácie alebo odstránenia Kupujúci musí kontaktovať zákaznícky servis prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý sa nachádza v Servise.

 3. Servis môže okrem iného využívať systém Google Analytics (a podobné systémy), čiže služby analýzy sledovanosti internetových stránok a aplikácie sprístupnené Google, Inc. („Google“) alebo inými subjektmi. Google Analytics používa „cookies“. Google môže odovzdávať identifikované informácie tretím osobám iba, ak to bude zaviazané urobiť na základe právnych predpisov.

 4. Správca používa súbory „cookies“ s cieľom ukladania informácií o preferenciách Kupujúcich. Ide o textové súbory zapisované na zariadeniach Kupujúcich identifikujúce ich spôsobom nezbytným na umožnenie niektorých operácií. Tieto súbory prechovávajú: osobné nastavenia Kupujúceho a návrhy automatického dopĺňania polí formulárov, ktoré sú využívané okrem iného na zapamätanie údajov potrebných na prihlásenie Kupujúceho. Najmä sú užívané dve kategórie cookies:

  1. Action Cookies – súbory ukladané cieľom registrácie aktivity Kupujúcich počas používania Servisu. Tieto súbory dodávajú štatistické údaje, na základe ktorých možno optimalizovať funkčnosť Servisu. Podmienkou fungovania cookies je ich akceptácia Užívateľom cez vhodné nastavenie v internetovom prehliadači.

  2. Session Cookies – používané na stránkach s možnosťou prihlásenia - súbory sú ukladané za účelom určenia štatútu prihlásenia Kupujúceho. Slúžia na to, aby Kupujúci mali prístup na stránky viditeľné výhradne pre Kupujúcich využívajúcich Servis. Session cookies sú priraďované v procese prihlásenia Kupujúceho a odstraňované pri odhlásení, tj. kliknutí na tlačidlo „Odhlásiť“.

 5. Každý Kupujúci môže kedykoľvek vziať späť súhlas na spracovanie a ukladanie jeho údajov cez kontakt so zákazníckym servisom prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý sa nachádza v Servise.

 6. Zabraňovanie všetkým formám krádeže identity, získavania úďajov a nelegálnym praktikám pod názvom „phishing“ je jednou z najvyšších priorít Správcu. Za týmto účelom všetky poskytnuté zo strany Kupujúcich údaje, najmä také údaje, ako je číslo kreditnej karty alebo údaje poskytnuté v Servise, ktoré ponúkajú možnosť prihlásiť sa k Účtu Kupujúceho prihlasovacím menom a heslom sa zhromažďujú so zachovaním zásad bezpečnosti dát.

§4

Obsah a správy Užívateľov

 1. Správca ukladá na svojich serveroch, ktoré zaisťujú ich plnú bezpečnosť: údaje zasielané Kupujúcimi, najmä správy zasielané Kupujúcim vo všetkých častiach Servisu a informácie týkajúce sa finančných transakcií na Zakúpenie Prístupových kódov Prístupových kódov a Poukazov.

§5

Zverenie alebo sprístupnenie osobných údajov Užívateľov iným subjektom

 1. Kupujúci dáva súhlas na odovzdanie Správcom svojich osobných údajov na účely uvedené v § 3 bod 1 vyššie dcérskym a pridruženým subjektom so Správcom, a taktiež obchodným partnerom a Poskytovateľom Správcu.

 2. Osobné údaje Kupujúcich budú odovzdávané ďalším subjektom za účelmi centralizácie údajov alebo logistickými účelmi a ak to vyžadujú príslušné právne predpisy alebo akvizície či fúzie týkajúce sa Správcu.

§6

Záverečné ustanovenia

 1. Správca si vyhradzuje právo zasielať Kupujúcim neobjednané správy. Patria sem informácie týkajúce sa priamo fungovania Servisu (napr. zmeny vo fungovaní), alebo tiež nekomerčné listy (napr. priania, systémové hlásenia). Každý z Kupujúcich má právo si vyhradiť, že nedáva súhlas na doručovanie tohto druhu informácií, a to kliknutím na odkaz uvedený pod správou.

 2. Internetové stránky Servisu môžu obsahovať odkazy (napr. vo forme logotypov tretích subjektov), ​​ktoré v prípade kliknutia presmerujú osobu prezerajúcu si internetové stránky Servisu na vonkajšie internetové stránky. Skutočnosť používania tohto druhu odkazov nemôže byť stotožňovaná s akýmikoľvek druhmi spojenia medzi Správcom a subjektom, ktorému vonkajšie internetové stránky patria. Správca v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za následky tohto druhy presmerovania ani nemá vplyv na obsah, ktorý sa nachádza na vonkajších stránkach. Správca nenesie zodpovednosť za obsah ochrany osobných údajov a bezpečnosti záväzných na týchto stránkach, ani za používané počas ich prezerania cookies. Pozývame osoby, ktoré používajú tento druh odkazov, aby sa zoznámili s obsahom príslušných dokumentov záväzných na týchto stránkach.

 3. Správca si vyhradzuje právo zavádzať zmeny alebo doplňovať existujúcu Ochranu osobných údajov. Zmeny sú vykonávané umiestnením nového obsahu Podmienok v Servise. Zmeny sú záväzné od momentu ich zavedenia.

 4. Podmienkou používania Servisu je akceptácia tejto Politiky Ochrany osobných údajov.