PRAVILNIK SERVISA THE BEST VOUCHERS

Primjenljivi pravilnik Servisa https://thebestvouchers.com/

 

1. Pravila i definicije:

Pravilnikom se određuju pravila, opseg i uslovi korišćenja servisa https://thebestvouchers.com/ (u daljnjem tekstu: „Servis”). Pravilnik je obavezujući za sve korisnike Servisa.

Za potrebe ovog Pravilnika, sljedeći pojmovi imaju sljedeće značenje:

 1. Prodavac – Administrator Servisa, subjekat koji nudi kupovinu Vaučera za usluge predstavljene na Servisu, isključujući Edukativne pakete i Pristupne kodove za Edukativne pakete predstavljene na Servisu.
 2. Kupac – fizičko lice sa punom pravnom sposobnošću koja je napunila 18 godina i koja je kupila Proizvod od Prodavca na osnovu Ugovora o kupovini i dobila pristup Nalogu na Servisu.
 3. Proizvod – Vaučer za usluge predstavljene na Servisu, isključujući Edukativne pakete ili Pristupni kôd za Edukativne pakete predstavljene na Servisu.
 4. Vaučer - instrument u elektroničkom obliku koji prodaje Prodavac i koji, prema odredbama Pravilnika ovlašćuje Kupca da ga kod raznih Pružalaca usluga zamijeni za proizvode ili usluge koje nude, isključujući Edukativne pakete.
 5. Pristupni kôd – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych, który jest sprzedawany przez Sprzedawcę i który na zasadach określonych w Regulaminie, uprawnia Kupującego do otrzymania dostępu do Pakietu Edukacyjnego będącego w ofercie Usługodawcy.
 6. Gratis – broj jedinica određene kriptovalute koji svaki Kupac u trenutku kupovine Pristupnog kôda za Edukativni paket, dobija na poklon. Broj jedinica određene kriptovalute naveden prilikom Porudžbine dodaje se besplatno svakom kupljenom Pristupnom kodu za Edukativni paket, bez obzira na vrijednost Edukativnog paketa. Gratis za Edukativni paket nema nikakvu komercijalnu vrijednost i ne može se kupiti odvojeno. Ni pod kojim uslovima se bilo koje informacije predstavljene na Servisu ne smiju tretirati kao ponuda kupovine Gratisa za Edukativni paket; navedeni podaci ne predstavljaju ponudu u smislu primjenjivog zakona. Pristup jedinicama određene kriptovalute dodate kupljenom Edukativnom paketu u obliku Gratisa omogućava Pristupni kȏd koji Korisnik dobija od Prodavca nakon kupovine Pristupnog koda za Edukativni paket. Međutim, korišćenje Gratisa može da zahtijeva dodatne podatke, slanje dokumenata ili preduzimanje drugih radnji od strane Kupca, o čemu će Prodavac obavijestiti Kupca nakon dostave Pristupnog koda. Svaki put kada Kupac plaća kupovinu Pristupnog koda za Edukativni paket i primi određeni broj jedinica određene kriptovalute, plaćeni iznos je uvijek naknada za Pristupni kȏd za Edukativni paket, a jedinice određene kriptovalute uključene u paket Gratisa za Pristupni kȏd isporučuju se kao besplatni poklon.
 7. Nalog - nalog za Porudžbine na Servisu dodijeljen određenom Kupcu koji je sa Prodavcem sklopio kupoprodajni Ugovor slanjem Porudžbine putem Servisa ili preko jednog od Partnera Prodavca, a Prodavac ili Partner Prodavca je potvrdio tu porudžbinu. Nalog za Kupca podrazumijeva internet podstranicu Servisa na kojoj se nalaze informacije o kupljenim Proizvodima, a ustupljeni su i alati koji omogućavaju aktivnosti vezane za korišćenje Vaučera ili Pristupnih kodova dobijenih od Prodavca. Nalog omogućava identifikaciju, praćenje i upravljanje kupljenim Vaučerima ili Pristupnim kodovima. Kako bi se Vaučer ili Pristupni kȏd zamijenio za proizvod/uslugu koju nudi određeni Pružalac usluga, upotrijebite hipervezu do veb-stranice određenog Pružaoca usluga. Kupac vidi hipervezu nakon prijave u svoj Nalog. Nalog je povezan sa e-mail adresom Kupca (Korisničko ime) i Lozinkom koje je Kupac primio od Prodavca ili Partnera Prodavca, što je naznačeno na Vaučeru, ili sa Pristupnim kodom dobijenim od Prodavca ili Partnera Prodavca u slučaju kupovine Pristupnog koda za Edukativni paket. Prodavac može da ustupi Kupcu dodatne edukativne materijale, izuzev onlajn obuka koje pruža Pružalac usluga u sklopu Edukativnog paketa, u obliku tekstualnih datoteka koje mogu da se preuzmu neposredno nakon prijave u Nalog.
 8. Operater plaćanja – plaćanja za Vaučere ili Pristupne kodove mogu da obrađuju treće strane koje nude usluge obrade podataka i plaćanja, fakturisanja plaćanja, usklađivanja salda i izvještavanja;
 9. Obrazovni paket onlajn obuka (Vebinar); vrsta internet seminara koji se ostvaruje i vodi korišćenjem vebcast tehnologije, koja pomoću virtuelnih alata omogućava obostranu komunikaciju između lica koje vodi obuku i učesnika.
 10. Partner – subjekat koji učestvuje u Partnerskom programu Prodavca od kog je Prodavac naručio operativne marketinške aktivnosti koje treba da upute potencijalne klijente (Kupce) na internet stranicu (Servis) Prodavca.
 11. Servis – internet stranica https://thebestvouchers.com/, koju vodi Administrator Servisa i na kojoj Kupac može da izvrši Porudžbinu ili iskoristi Vaučer ili Pristupni kȏd,
 12. Kupoprodajni ugovor – ugovor, čiji je predmet kupovina Proizvoda, koji je Prodavac sklopio sa Kupcem na način određen ovim Pravilnikom,
 13. Pružalac usluga – treća strana koja nudi Edukativne pakete, čiju upotrebu omogućava Pristupni kȏd primljen od Prodavca i ostale usluge predstavljene na Servisu, čiju upotrebu omogućava Vaučer primljen od Prodavca;
 14. Porudžbina - izjava Kupca o namjeri kupovine, poslata putem Obrasca za porudžbinu dostupnog na Servisu ili veb-stranici jednog od Partnera Prodavca, sa neposrednom namjerom sklapanja Kupoprodajnog ugovora sa Prodavcem. Porudžbina se smatra ponudom kupovine Vaučera ili Pristupnog koda koju Kupac predaje Prodavcu. Za uspješno zaključivanje ugovora, Prodavac mora da prihvati Porudžbinu.

2. Opšti uslovi korišćenja Servisa

 1. Kupovinu Proizvoda mogu da izvrše samo pojedinačni Kupci.
 2. Kupci se obavezuju na pridržavanje ovog Pravilnika i korišćenje Servisa u skladu sa važećim zakonom i načelima društvenog suživota.
 3. Sve komercijalne informacije, cjenovnici i reklame na Servisu samo su poziv Kupcima da pošalju ponude i zaključe Kupoprodajne ugovore. Sve informacije predstavljene na Servisu, bez obzira na njihov naziv, ne smiju da se tretiraju kao ponuda u smislu važećeg zakona.
 4. Prilikom Porudžbine Kupac mora imati najmanje 18 godina i punu pravnu sposobnost ili pristanak svog zakonskog staratelja, u skladu sa zakonskim odredbama koje su na snazi u trenutnom mjestu prebivališta Kupca.
 5. Sve Porudžbine proizvoda koje je Kupac poslao, smatraju se ponudom i smatra se da ih je Prodavac prihvatio tek nakon potvrde Porudžbine od strane Prodavca prema pravilima navedenim u Pravilniku. Prodavac zadržava pravo na odbijanje ponude i/ili odbijanje prihvatanja Porudžbine bez obrazloženja. Pored toga, čak i ako je Prodavac u početku prihvatio ponudu Kupca, može da poništi transakciju u bilo kom trenutku ako postoji osnovana sumnja da je Kupac na neki način prevario Prodavca, Pružaoca usluga ili Partnera Prodavca.
 6. Prodavac zadržava pravo na poništavanje Porudžbine ako se ponašanje Kupca smatra sumnjivim ili potencijalno prevarantskim.
 7. Prodavac zadržava pravo na zaustavljanje prodaje Vaučera i Pristupnih kodova u bilo kom trenutku ili na promjenu uslova u Pravilniku.
 8. Kupovina se vrši samo za sopstvene potrebe.
 9. Kupac nema pravo da umnožava Pristupne kodove ili Vaučere na bilo koji način niti da dopušta takve aktivnosti drugima.
 10. Kupac se obavezuje da neće davati lažne podatke, uključujući lažna imena, adrese i podatke za kontakt i plaćanje; kao i da neće učestvovati u bilo kakvim ilegalnim aktivnostima u vezi sa Kupovinom ili korišćenjem Pristupnih kodova/Vaučera, niti će takve radnje dopustiti bilo kome drugome. Prodavac ne može da bude odgovoran ako su podaci pogrešno uneseni i ako Pristupni kôd za Edukativni paket ili Vaučer koristi neko drugi umjesto predviđenog lica.
 11. Kupac se obavezuje da će ažurirati svoje podatke na Nalogu u slučaju bilo kakve izmjene. Prodavac nije odgovoran za posljedice neispunjavanja ove obaveze.
 12. U situacijama navedenim u članu 2. stavu 10. i članu 2. stavu 11., Administrator Servisa može da blokira Kupcu pristup Nalogu.
 13. Sve cijene su izražene u određenoj valuti i uključuju sve poreze koji važe na području sjedišta Prodavca. Ako u zemlji Kupca postoji dodatna poreska obaveza, Kupac je odgovoran da preuzme, odbije, prijavi i plati dodatne poreze nadležnim tijelima.
 14. Aktuelne informacije o cijenama Vaučera i Pristupnih kodova važe od dana kada se pojave na Servisu. Cijene ne uključuju troškove dostave.
 15. Nakon kupovine prvog Vaučera ili Pristupnog koda, na Servisu se stvara individualni Nalog Kupca, kojem će moći da pristupi pomoću e-maila i lozinke primljene nakon slanja Porudžbine navedene na Vaučeru ili pomoću Pristupnog koda koji se nalazi na kartici sa Pristupnim kodom.
 16. Kupac može da ima samo jedan nalog.
 17. Za registraciju naloga Kupca potrebni su sljedeći podaci: e-mail adresa i Lozinka navedena na Vaučeru ili Pristupni kȏd naveden na kartici sa Pristupnim kodom, a koji je Kupac dužan da čuva u tajnosti.
 18. Kupac pruža svoje podatke dobrovoljno, a podaci se koriste samo u skladu sa načelima određenim u Politici privatnosti.
 19. Ako nije određeno drugačije, Prodavac može da izmijeni specifikacije Proizvoda. Pogotovo, i bez ograničenja, može da se mijenja identitet i broj Pružaoca usluga kod kojih je moguće korišćenje Edukativnih paketa putem Pristupnih kodova ili drugih usluga pomoću Vaučera, što Kupac izričito potvrđuje i prihvata.
 20. Lica koja imaju prebivalište u određenim državama nemaju mogućnost kupovine Pristupnih kodova ili Vaučera. Stoga Porudžbine poslate sa ovih teritorija ili sa adresom dostave na teritoriji ovih država neće biti obrađene: Avganistan, Bangladeš, Demokratska Republika Kongo, Republika Ekvatorijalna Gvineja, Gvajana, Hong Kong, Irak, Jemen, Laos, Mauritanija, Moldavija, Niger, Sijera Leone, Singapur, Sirija, Sjeverna Koreja, Zapadna Sahara, Zimbabve.
 21. Lične podatke pružene u trenutku registracije i slanja Porudžbine obrađuje Administrator/Operater plaćanja, u mjeri u kojoj je to potrebno za obradu Porudžbine, uključujući onlajn i oflajn plaćanja i postprodajne usluge, u mjeri potrebnoj za dodjelu Pristupnih kodova i korišćenje Edukativnih paketa pomoću kodova, odnosno Vaučera i njihovu zamjenu za određene usluge koje nude Pružaoci usluga.
 22. Svi Proizvodi predstavljeni na Servisu, kao i drugi nazivi i logotipi predstavljeni na Servisu koriste se samo u svrhu identifikacije i mogu da predstavljaju zaštitni znak zaštićen zakonom.
 23. Servis i njegov sadržaj su u potpunosti zaštićeni autorskim pravima ili drugim pravima intelektualnog vlasništva i ne smiju da se koriste u druge svrhe osim u svrhe izričito dopuštene ovim Pravilnikom – posebno ne smiju da se kopiraju, u cijelosti ili djelimično.

3. Sklapanje kupoprodajnog ugovora

 1. Do sklapanja kupoprodajnog ugovora dolazi kada Kupac pošalje Porudžbinu putem Obrasca za porudžbinu na Servisu ili na jednoj od veb-stranica Partnera Prodavca, nakon što Prodavac prihvati Porudžbinu.
 2. Porudžbine se prihvaćaju 24 sata dnevno tokom cijele godine. Porudžbine se mogu slati putem interneta sa bilo kog mjesta na svijetu, u skladu sa stavom 2. tačkom 20. Međutim, u nekim zemljama je moguće izvršiti samo pretplatu putem platnog sistema navedenog na Servisu.
 3. U Obrascu za narudžbinu Kupac obavezno navodi:

              - svoje ime i prezime,

              - svoj broj telefona,

              - svoju e-mail adresu kojoj će biti pripisan Nalog na Servisu.


              Ispunjavanjem Obrasca za porudžbinu Kupac:

              - potvrđuje istinitost i usklađenost sa stvarnim stanjem podataka navedenih u gorepomenutom Obrascu,

              - slaže se sa odredbama ovog Pravilnika priznajući njegov obavezujući karakter,

              - pristaje na obradu navedenih ličnih podataka kako bi Prodavac mogao direktno da ponudi proizvode i usluge Kupcu (direktni marketing).

 1. Nakon prijema Obrasca za porudžbinu, Prodavac kontaktira Kupca putem telefona radi utvrđivanja detalja Porudžbine – tj. vrste Vaučera ili Pristupnog koda koji Kupac želi, njegove vrijednosti i adrese Kupca na koju se šalje Porudžbina, a Kupac pristaje na to.
 2. Nakon utvrđivanja detalja između Kupca i Prodavca, Prodavac šalje Kupcu potvrdu o prihvatanju Porudžbine elektronskim putem na e-mail adresu koju je naveo Kupac.
 3. Vrijednost Porudžbine – iznos naveden u dokumentu Potvrde prihvatanja Porudžbine, koji uključuje cijenu Vaučera ili Pristupnog koda koje je odabrao Kupac. Vrijednost Porudžbine je jednaka ukupnom iznosu koji se Kupac obavezao da plati. Tokom telefonskog razgovora između Prodavca i Kupca, Prodavac može, zbog veličine Porudžbine, da ponudi Kupcu promotivnu cijenu. U tom slučaju, cijena dogovorena između strana tokom takvog razgovora ostaje obavezujuća za Kupca.
 4. Porudžbina se smatra prihvaćenom za obradu u trenutku kada Prodavac pošalje Kupcu Potvrdu prihvatanja Porudžbine.
 5. Ako Kupac nije dovršio postupak Porudžbine, Služba za korisnike Prodavca će kontaktirati Kupca koristeći podatke koje je Kupac naveo prilikom slanja Porudžbine, kako bi potvrdila primanje Porudžbine, na šta Kupac pristaje. Gorenavedena potvrda jednaka je podnošenju Porudžbine od strane Kupca u skladu sa uslovima određenim u ovom Pravilniku. Kupovina nije završena sve dok Kupac ne primi e-mail u kojem Prodavac potvrđuje prihvatanje njegove ponude.
 6. U slučaju Kupovine, Vaučer ili kartica sa Pristupnim kodom odmah se šalje Kupcu putem dostavne službe ili pošte. Plaćanja mogu da prihvataju i obrađuju različiti Operateri platnih usluga ili poštanskih usluga/dostavne službe u slučaju plaćanja pouzećem.
 7. Ako nije izričito navedeno drugačije na Servisu ili u Pravilniku, nema ograničenja za Kupovinu Pristupnih kodova i Vaučera za određeno domaćinstvo ili jednog Kupca. Prodavac zadržava pravo da zaustavi prodaju Vaučera i Pristupnih kodova u bilo kom trenutku ili da promijeni uslove u Pravilniku.

4. Uslovi korišćenja Vaučera ili Pristupnog koda

 1. Za realizaciju Vaučera ili Pristupnog koda putem prijave na Nalog, neophodna je kompjuterska oprema koja ispunjava sljedeće tehničke uslove: računar sa pristupom internetu (min. 512 kb/s), grafički veb preglednik koji podržava JavaScript (npr. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) i podržava tzv. kolačiće, instaliran softver za čitanje PDF datoteka (npr. Adobe Reader, Foxit Reader).
  Prodavac ne snosi odgovornost za neodgovarajuću konfiguraciju računara Kupca.Prodavac ne snosi odgovornost za slučajeve kada Kupac ne iskoristi Vaučer ili Pristupni kȏd zbog tehničkih problema sa računarom Kupca.
 2. U cilju korišćenja Vaučera ili Pristupnog koda, neophodna je prijava na Nalog koristeći podatke za prijavu, tj. Korisničko ime (e-mail adresu koju je Kupac naveo u Obrascu za porudžbinu) i Lozinku (Lozinka koju je Prodavac naveo na Vaučeru) ili Pristupni kȏd (koji je Prodavac naveo na kartici sa Pristupnim kodom u slučaju kupovine Pristupnog koda za Edukativni paket). Nakon prve prijave na Nalog putem podataka od Prodavca, Kupac ima pravo da promijeni Lozinku ili Pristupni kȏd.
 3. Nalog omogućava identifikaciju, praćenje i upravljanje kupljenim Vaučerima ili Pristupnim kodovima. Kako bi se Vaučer ili Pristupni kȏd zamijenio za usluge koje nudi određeni Pružalac usluga, koristite hipervezu do veb-stranice tog Pružaoca usluga.
 4. Dodatne informacije u vezi sa načinom prijave na Servis (Uputstva za prijavu) Prodavac šalje na e-mail adresu Kupca odmah nakon izvršenja uplate od strane Kupca.

5. Dostava Vaučera i Pristupnih kodova

 1. Vaučeri i kartice sa Pristupnim kodovima biće dostavljeni Kupcima: putem e-maila ili dostavne službe na adresu koju je naveo Kupac.
 2. Vlasništvo Vaučera ili Pristupnog koda prenosi se na Kupca isključivo kada Prodavac primi uplatu od Kupca za Pristupni kȏd ili Vaučer.
 3. Ako Prodavac ne primi uplatu (npr. u slučaju neunovčivog čeka za plaćanje, ako je plaćanje karticom bilo neuspješno ili ako uplata za Porudžbinu nije bila izvedena u roku), svi poslati Pristupni kodovi ili Vaučeri postaće nevažeći i neće moći da se koriste.
 4. Ako se Pristupni kȏd ili Vaučer prilikom dostave poštom izgubi, bude ukraden ili se uništi prije korišćenja, Prodavac će deaktivirati prethodni Pristupni kȏd ili Vaučer i pružiće Kupcu novi Pristupni kȏd ili Vaučer, na koji će se primjenjivati ista pravila.

6. Korišćenje Pristupnih kodova i Vaučera

 1. Ako u uslovima korišćenja Edukativnih paketa ili usluga kojima Vaučer omogućava pristup nije drugačije naznačeno, Edukativne pakete, kao i gorenavedene usluge, mogu da koriste samo pojedinačni Kupci.
 2. Edukativni paketi dobijeni korišćenjem Pristupnih kodova i usluge kupljene korišćenjem Vaučera ne mogu da budu vraćeni u zamjenu za gotovinu.
 3. Pristupni kȏd ili Vaučer mogu da se koriste samo jednom. Ni Pristupni kȏd, ni Vaučer ne mogu da se koriste djelimično.
 4. Rok važnosti Kodova za Pristup. 

  Svaki Kod za Pristup važi 6 meseci od datuma primanja Koda za Pristup. Rok važnosti Koda za Pristup predstavlja razdoblje u kojem ovaj kod mora da bude aktiviran, a Obrazovni Paket iskorišćen. Nakon ovog roka realizacija Koda za Pristup i korišćenje Obrazovnog Paketa nije moguće. Ove odredbe se primenjuju takođe i na Gratis uz Obrazovni Paket.

 5. Ako je za realizaciju Koda za Pristup ili Poklona obavezno predstavljanje dodatnih dokumenata, treba ih dostaviti u doku od 6 meseci od dostave Koda za Pristup. Nakon ovog roka, realizacija Koda za Pristup i Poklona nije moguća.
 6. Prodavac ne daje nikakva obećanja, garancije ili izjave u vezi sa Edukativnim paketima ili drugim uslugama koje nude Pružaoci usluga.
 7. Pristupni kodovi i Vaučeri podliježu provjeri u vrijeme njihove upotrebe u svrhu korišćenja Edukativnog paketa ili usluga kojima Vaučer daje pristup.

7. Odgovornost

 1. Prodavac nije stranka u kupoprodajnom ugovoru za Edukativne pakete ili druge usluge, već samo nudi kupovinu Pristupnih kodova za Edukativne pakete i Vaučere koji omogućavaju kupovinu usluga predstavljenih na Servisu, stoga nije odgovoran za kvalitet, bezbjednost ili zakonsku usklađenost usluga kupljenih korišćenjem Pristupnih kodova ili Vaučera, kao ni za tačnost i pouzdanost podataka u oglasu, za mogućnost ili pravo Pružaoca usluga na prodaju određenih usluga, niti za solventnost Kupaca koji šalju Porudžbine.
 2. Operater plaćanja nije stranka u ugovoru sklopljenom između Kupca i Pružaoca usluga, niti je odgovoran za nepropisno izvršavanje ili neizvršavanje ugovora sklopljenih od strane Kupaca.
 3. Administrator Servisa/Prodavac, Operater ni Administrator plaćanja nijesu odgovorni ni za kakve posebne, posredne ili posljedične štete nastale korišćenjem usluga kupljenih pomoću Pristupnih kodova ili Vaučera, kao i Gratisa.
 4. Prodavac neće biti odgovoran ni za kakvo nepoštovanje Pravilnika ako je ispunjavanje određene obaveze postalo nemoguće iz razloga koji su izvan njegove kontrole.
 5. Administrator ustupa Servis u stanju „u kakvom jest“, „sa svim nedostacima“ i „prema mogućoj dostupnosti“. Prodavac i njegovi dobavljači ne daju izričite garancije u vezi sa Servisom, Pristupnim kodovima, Vaučerima, Gratisima ili bilo kakvim uslugama.
 6. U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, Prodavac i njegovi zaposlenici, direktori, agenti, Prodavci ne garantuju da su Edukativni paketi ili druge usluge koje nude Pružaoci usluga prenosivi, zadovoljavajućeg kvaliteta, blagovremeni, prikladni za određene svrhe ili potrebe, zakoniti ili da su upotrebljivi ili da će se pružiti temeljno i sa svim neophodnim znanjem. Prodavac ne garantuje da će usluge/proizvodi kupljeni korišćenjem Pristupnih kodova ili Vaučera ispuniti zahtjeve Kupca, da neće imati nedostatke, da će biti upotrebljivi, potpuni ili dostupni u svakom trenutku. Prodavac ne garantuje da će pogodnosti koje mogu da se dobiju u vezi sa korišćenjem Servisa biti efikasne, pouzdane, tačne i da će udovoljiti očekivanjima Kupca. Prodavac ne daje nikakve druge garancije u smislu zaštite privatnosti i bezbjednosti, osim onih izričito navedenih u Politici privatnosti. Prodavac ne garantuje da će Kupac moći da pristupi Servisu ili da ga koristi u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu. Nikakve informacije, bilo u usmenom, bilo u pisanom obliku, pružene od strane njegovog zastupnika, ne predstavljaju nikakvu garanciju. Kupac može imati dodatna prava potrošača u skladu sa lokalnim propisima u mjestu prebivališta Kupca, što ovaj Pravilnik ne može da mijenja.

8. Odšteta

 1. Prihvatanjem ovog Pravilnika Kupac prihvata, u opsegu dozvoljenom lokalnim pravnim propisima, da obezbijedi i zaštititi Prodavca/Administratora, njegove direktore, zaposlene i agente od odgovornosti od svih zahtjeva, šteta, obaveza, gubitaka, potraživanja, troškova ili dugova i izdataka (uključujući bez ograničenja sva razumna plaćanja nastala vezano za bilo kakve zahtjeve ili sudske procese koji prijete Prodavcu/Administratoru prema bilo kojim licima) koje proizlaze iz Kupčevog korišćenja pristupa Servisu ili Pristupnog koda ili Vaučera; iz kršenja bilo kojeg stava ovog Pravilnika, iz kršenja prava bilo koje treće strane, uključujući bez ograničenja autorska prava, prava vlasništva ili prava zaštite privatnosti; kao i iz bilo kakve tvrdnje da sadržaj koji pruža Kupac rezultira štetom za treću stranu.
 2. Obaveza oslobađanja od odgovornosti i odštete opisana u članu 9. stavu 1. iznad, ostaje na snazi nakon ukidanja ovog Pravilnika i prestanka korišćenja Servisa od strane Kupca.

9. Zaštita ličnih podataka

 1. Administrator baze ličnih podataka koje pružaju korisnici Servisa (Kupci) je Prodavac.
 2. Administrator ličnih podataka obavezuje se na zaštitu ličnih podataka u skladu sa zakonom primjenjivim na sjedište Prodavca. Navodeći svoje lične podatke Administratoru baze ličnih podataka prilikom slanja Porudžbine, Kupac pristaje na njihovu obradu od strane Administratora ličnih podataka u svrhu realizacije poslate Porudžbine. Kupac u svakom trenutku ima pravo da provjeri, mijenja, ažurira ili obriše svoje lične podatke.

10. Izmjene u ponudi i akcije

 1. Prodavac zadržava pravo na izmjenu cijena Proizvoda iz ponude, povlačenje pojedinih Proizvoda iz ponude i uvođenje novih, kao i na organizaciju promotivnih akcija.
 2. Ovlašćenja iz gorenavedenog stava 1. ne utiču na Porudžbine poslate prije datuma izmjene cijena i uslova promotivnih akcija, i takve Porudžbine će biti obrađene prema tadašnjim pravilima.

11. Žalbe

 1. U slučaju da se usluge koje se nude na osnovu Pravilnika ne ostvaruju ili se prema mišljenju Kupca ostvaruju u suprotnosti sa pravilima Pravilnika, Kupac može da podnese žalbu i uputi je na e-mail adresu [email protected]
 2. Žalbe koje je primio Prodavac biće razmotrene u roku od 14 dana od dana njihovog prijema na e-mail adresu navedenu u stavu 1. Ako Žalba ne sadrži podatke neophodne za njeno razmatranje, Prodavac će od lica koje je podnijelo Žalbu tražiti da dopuni informacije koje nedostaju, a rok od 14 dana teče od dana dostave dopunjene Žalbe.
 3. Žalba mora da sadrži ime i prezime Kupca, njegovu e-mail adresu, opis prigovora i naznaku predloženog načina rješavanja Žalbe.
 4. Odgovor na Žalbu biće poslat na e-mail adresu koju je Kupac dostavio u Porudžbini. U posebno opravdanim slučajevima Prodavac može da pošalje odgovor na drugu e-mail adresu koju je naznačilo lice koje podnosi Žalbu, a koja nije navedena u Porudžbini.
 5. Ako Korisnik ne može da se identifikuje, Žalba neće biti razmotrena.
 6. Prodavac ne snosi odgovornost za štete koje nijesu nastale njegovom krivicom.
 7. Ako u slučaju korišćenja Pristupnog koda ili Vaučera Kupac ima zamjerke vezane uz Edukativni paket ili usluge kupljene korišćenjem Vaučera, sve zahtjeve u vezi sa tim treba da uputi direktno Pružaocu usluga. Razlog tome je činjenica da se Administrator/Prodavac bavi samo prodajom Pristupnih kodova i Vaučera i ustupanjem Servisa, a Pružalac usluga je odgovoran, ne Administrator/Prodavac, za Edukativne pakete, čije korišćenje omogućava Pristupni kȏd koji pruža Prodavac i usluge čije korišćenje omogućava Vaučer. Međutim, u slučaju neslaganja Kupca i Pružaoca usluga, Administrator/Prodavac može, na zahtjev Kupca, da pomogne u rješavanju spora.
 8. Administrator/Prodavac može u bilo kojem trenutku da poništi ili odbije izdavanje Pristupnog koda ili Vaučera zbog grešaka u vezi sa izdavanjem ili obradom Pristupnih kodova ili Vaučera i u slučaju kada Administrator/Prodavac utvrdi da je Kupac htio da nabavi ili je koristio Pristupni kȏd ili Vaučer na neispravan način ili na način koji nije u skladu sa njegovom svrhom ili je prekršio ovaj Pravilnik tako što je Pristupni kȏd ili Vaučer bio falsifikovan ili promijenjen.
 9. Kupac može da podnese žalbu Administratoru u vezi sa funkcionisanjem Servisa, a u slučaju nepropisnog obavljanja usluge prodaje Pristupnih kodova ili Vaučera, Kupac može da podnese žalbu Prodavcu.

12. Odustajanje od ugovora

 1. Kupac koji nije iskoristio Vaučer ili Pristupni kȏd, može da odustane od Ugovora u roku od 14 dana od njegovog sklapanja i dobije povraćaj cjelokupnog iznosa.
 2. Kupac koji je iskoristio Vaučer ili Pristupni kȏd gubi pravo na odustajanje od Ugovora.
 3. Kupac može da odustane od Ugovora slanjem e-maila sa informacijom o namjeri odustajanja od Ugovora na adresu [email protected]
 4. Odustajanje od ugovora o Kupovini Pristupnog koda ili Vaučera koji su iskorišćeni nije dozvoljeno. Pod korišćenjem Pristupnog koda ili Vaučera podrazumijeva se Kupčevo korišćenje primljenog Pristupnog koda ili Vaučera koji omogućavaju korišćenje Edukativnog paketa, ostalih usluga koje nude Pružaoci usluga ili Gratisa.

13. Završne odredbe

 1. Administrator Servisa ulaže sve napore da obezbijedi pravilno funkcionisanje Servisa.
 2. Administrator Servisa zadržava pravo da potpuno ili djelimično onemogući korišćenje Servisa na neodređeno vrijeme kako bi ga modernizovao ili popravio.
 3. Administrator Servisa nije odgovoran ni za kakve poteškoće u slanju Porudžbine izazvane slučajnim faktorima koji su izvan njegove kontrole (uključujući faktore koji zavise od Kupca, trećih strana ili više sile).
 4. Prodavac zadržava pravo na izmjenu Pravilnika bez obrazloženja.
 5. Kupci registrovani na Servisu biće obaviješteni o izmjenama Pravilnika i njihovom opsegu putem e-maila (na e-mail adresu navedenu u Porudžbini) ili u obliku skočnog prozora prilikom prve prijave na Servis nakon uvođenja izmjena. Izmjene se uvode radi prilagođavanja Pravilnika obavezujućoj pravnoj situaciji.
 6. Ako se bilo koja odredba ovog Pravilnika može smatrati nevažećom ili neprimjenjivom, to ne utiče na validnost i primjenljivost preostalih odredaba ovog Pravilnika. Takva nevažeća ili neprimjenljiva odredba zamijeniće se važećom i primjenljivom odredbom koja najdosljednije postiže ekonomski učinak na koji se odnosi nevažeća ili neprimjenljiva odredba.
 7. Kupac je dužan da pročita izmjene Pravilnika ako na bilo koji način koristi Servis.
 8. Trenutna verzija Pravilnika je uvijek dostupna na veb-stranici www.thebestvouchers.com.
 9. U pitanjima koja nijesu obuhvaćena ovim Pravilnikom primjenjivaće se nadležno zakonodavstvo koje se primjenjuje na mjesto sjedišta Prodavca. Sporna pitanja, ako Kupac izrazi takvu želju, rješavaju se mirnim putem. U krajnjem slučaju, rješava ih sud nadležan prema mjestu sjedišta Prodavca.
 10. Korišćenje Servisa od strane Kupca je istovjetno čitanju i prihvatanju uslova ovog Pravilnika.

 

Datum posljednje izmjene Pravilnika: 13. 03. 2019. g.

  

Mjesto, datum

Pošiljalac
Ime i prezime Kupca
Adresa

Adresa za dostavu izjave:

Izjava
o odustajanju od kupoprodajnog ugovora sklopljenog na daljinu

Izjavljujem, da odustajem od ugovora o kupovini Pristupnog koda/Vaučera br …………………… (identifikacioni broj Porudžbine) sklopljenog potvrdom Porudžbine od dana …………………………………, preuzimanje Pristupnog koda/Vaučera bilo je dana …………………………………….

Molim za povraćaj novca …………………………………… (slovima: ………………………………………………………………………………………………………………)
na bankovni račun br. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………, SWIFT/BIC: ………………….
Vraćam …………………………………………………………………………………………………………………………… (Gratis za Pristupni kȏd za Edukativni paket – ako je primjenljivo) u neizmijenjenom stanju.

Potpis Kupca