PODMÍNKY SERVISU THE BEST VOUCHERS

Závazné Podmínky servisu https://thebestvouchers.com/ (dále jen: „Podmínky“).

 

1. Pravidla a definice

Podmínky stanovují zásady, rozsah a pravidla používání servisu https://thebestvouchers.com/ (dále jen: „Servis“). Podmínky jsou závazné pro všechny uživatele Servisu.

Pro účely těchto Podmínek níže uvedené pojmy mají následující význam:

 1. Prodejce – Správce Servisu, subjekt nabízející nákup Poukazů na služby prezentované v Servisu vyjma Vzdělávacích balíčků a Přístupových kódů k Vzdělávacím balíčkům prezentovaným v Servisu.
 2. Kupující – fyzická osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům a dovršených 18 let, která na základě Smlouvy o prodeji zakoupila od Prodávajícího Produkt a obdržela přístup k Účtu v Servisu.
 3. Produkt – Poukaz na služby prezentované v Servisu vyjma Vzdělávacích balíčků a Přístupových kódů ke Vzdělávacím balíčkům prezentovaným v Servisu.
 4. Poukaz - nástroj v elektronické formě, který je prodáván Prodejcem, a který podle pravidel stanovených v Podmínkách, opravňuje Kupujícího k jeho výměně u různých Poskytovatelů služeb za nimi nabízené produkty nebo služby, vyjma Vzdělávacích balíčků.
 5. Přístupový kód – unikátní řetězec alfanumerických znaků, který je prodáván Prodejcem, a který podle pravidel stanovených v Podmínkách opravňuje Kupujícího k získání přístupu k Vzdělávacímu balíčku, který je v nabídce Poskytovatele služeb.
 6. Dárek – stanovený v momentu provedení nákupu Přístupového kódu k Vzdělávacímu balíčku počet jednotek dané kryptoměny, jakou každý Kupující Přístupový kód k Vzdělávacímu balíčku získává jako dárek. Určený během podání Objednávky počet jednotek dané kryptoměny je přidaný bezplatně ke každému zakoupenému Přístupovému kódu ke Vzdělávacímu balíčku nezávisle na hodnotě Vzdělávacího balíčku. Dárek k Vzdělávacímu balíčku nemá žádnou obchodní hodnotu a nemůže být zakoupený samostatně. Žádné informace uvedené v Servisu nemohou být v žádném případě považovány jako nabídka nákupu Dárku ke Vzdělávacímu balíčku; uvedené informace nejsou nabídkou ve smyslu závazných právních předpisů. Přístup k jednotkám dané kryptoměny přidaných k zakoupenému Vzdělávacímu balíčku ve formě Dárku umožňuje Přístupový kód, jaký Uživatel obdrží od Prodejce po provedení nákupu Přístupového balíčku k Vzdělávacímu balíčku, ale možnost využití Dárku může vyžadovat uvedení dodatečných údajů, zaslání dokumentů nebo provedení jiných činností Kupujícím, o kterých Prodejce bude informovat Uživatele v momentu doručení Přístupového kódu. Pokaždé, když Uživatel platí za nákup Přístupového kódu ke Vzdělávacímu balíčku a obdrží konkrétní počet jednotek dané kryptoměny, je hrazená částka vždy platbou za Přístupový kód ke Vzdělávacímu balíčku, a jednotky dané kryptoměny zahrnuté v balíčku Dárků k Přístupovému kódu ke Vzdělávacímu balíčku jsou doručovány jako dárky.
 7. Účet - účet Objednávky v Servisu přidělen danému Kupujícímu, který uzavřel Smlouvu o prodeji s Prodejcem skrze podání objednávky prostřednictvím Servisu nebo jedním z Partnerů Prodejce, a Prodejce nebo Partner Prodejce tuto objednávku potvrdil. Účet je určená Kupujícímu internetová podstránka Servisu, na které jsou umístěny informace o zakoupených Produktech a jsou zpřístupněny nástroje pro provádění úkonů v oblasti uplatňování obdržených od Prodejce Poukazů nebo Přístupových kódů. Účet umožňuje identifikaci, sledování a spravování zakoupených Poukazů nebo Přístupových kódů. Za účelem výměny Poukazu nebo Přístupového kódu na produkty/služby nabízené daným Poskytovatelem služeb je třeba použít určený k tomuto účelu hypertextový odkaz na stránky daného Poskytovatele služeb. Hypertextový odkaz je viditelný pro Kupujícího po přihlášení se k účtu. Účet je spojený s e-mailovou adresou Kupujícího (Přihlašovací jméno) a Heslem získaným Kupujícím od Prodejce nebo Partnera Prodejce uvedeným na Poukazu nebo příslušně Přístupovým kódem obdrženým od Prodejce nebo Partnera Prodejce v případě nákupu Přístupového kódu k Vzdělávacímu balíčku. Dodatečné vzdělávací materiály, vyjma školení online nabízených v rámci Vzdělávacího balíčku Poskytovatelem služeb, mohou být zpřístupněny Kupujícímu ze strany Prodejce ve formě textových souborů ke stažení přímo po přihlášení se k Účtu.
 8. Operátor platebního styku –  platby za Poukazy nebo Přístupové kódy mohou být zpracovávány třetími osobami, které poskytují služby zpracování údajů a plateb, fakturování pohledávek, odsouhlasování sald a podávání zpráv;
 9. Vzdělávací balíček online školení (Webinář);  druh internetového semináře vedeného a realizovaného pomocí technologie webcast, která umožňuje oboustrannou komunikaci mezi vedeným setkání a účastníky, s využitím virtuálních nástrojů. 
 10. Partner – subjekt, který se zúčastňuje partnerského programu Prodejce, kterému Prodejce nařídil provozní marketinkové činnosti, které přitahují potenciální klienty (Kupující) na webové stránky (Servis) Prodejce.
 11. Servis – webové stránky https://thebestvouchers.com/, vedené Správcem Servisu, prostřednictvím kterých může Kupující podat Objednávku nebo realizovat Poukaz nebo Přístupový kód,
 12. Smlouva o prodeji – smlouva, jejíž předmětem je nákup Produktu, uzavřená mezi Prodejcem a Kupujícím, v režimu stanoveném v těchto Podmínkách,
 13. Poskytovatel služeb – třetí osoba nabízející Vzdělávací balíčky, jejichž používání umožňuje Přístupový kód získaný od Prodejce, a jiné služby prezentované v Servisu, jejichž používání umožňuje získaný od Prodejce Poukaz.;
 14. Objednávka - prohlášení vůle Kupujícího, podané pomocí Formuláře objednávky přístupného v Servisu nebo na internetových stránkách jednoho z Partnerů Prodejce, která směřuje přímo k uzavření Smlouvy o prodeji s Prodejcem. Objednávka je považována jako nabídka na nákup Poukazu nebo Přístupového kódu podaná Prodejci Kupujícím. Pro účinné uzavření smlouvy je nezbytné potvrzení přijetí Objednávky ze strany Prodejce.

2. Všeobecné podmínky používání Servisu

 1. Nákup Poukazů mohou provádět pouze individuální Kupující.
 2. Kupující jsou povinní dodržovat tyto Podmínky a jsou zavázání k používání Servisu způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s principy společenského soužití.
 3. Všechny obchodní informace, ceníky a reklamy v Servisu jsou jedině pozváním Kupujících k podávání nabídek a uzavírání Kupních smluv. Žádné informace prezentované v Servisu, nezávisle na jejich názvu, by neměly být chápány jako nabídka ve smyslu platných právních předpisů.
 4. Při podání Objednávky musí mít Kupující dovršených 18 let a mít plnou způsobilost k právním úkonům nebo souhlas svého právního zástupce, v souladu s právními předpisy, závaznými v aktuálním místě pobytu Kupujícího.
 5. Veškeré Objednávky na Poukazy podané Kupujícím, jsou považovány za nabídku, a má se za to, že tato byla přijatá Prodejcem jedině po potvrzení Objednávky Prodejcem podle pravidel stanovených v Podmínkách. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout nabídku a/nebo odmítnout akceptaci Objednávky bez uvedení příčin. Navíc, dokonce pokud Prodejce na začátku nabídku Kupujícího přijal, může anulovat transakci v libovolném momentu, pokud existuje opodstatněné podezření, že se Kupující dopustil podvodu vůči Prodejci, Poskytovateli služeb nebo Partneru Prodejce.
 6. Prodejce si vyhrazuje právo anulování Objednávky v případě, že je chování Kupujícího viděno jako podezřelé nebo potenciálně podvodné.
 7. Prodejce si vyhrazuje právo ke zrušení prodeje Poukazů a Přístupových kódů v libovolném momentu nebo ke změně Podmínek.
 8. Nákupy jsou prováděny pouze pro vlastní účely.
 9. Kupující nemá právo Přístupové kódy ani Poukazy jakýmkoliv způsobem rozmnožovat ani umožňovat takovou činnost jiným osobám.
 10. Kupující se zavazuje neuvádět falešné údaje, včetně falešných příjmení, adres a kontaktních a platebních údajů; a zároveň se neúčastnit jakékoliv ilegální činnosti v souvislosti s Nákupem nebo použitím Přístupových kódů/Poukazů, ani nedovolit komukoliv jinému takovou činnost. Prodejce nemůže nést odpovědnost, pokud jsou údaje vypsané chybně a Přístupový kód k Vzdělávacímu balíčku nebo Poukaz používá někdo jiný než jeho zamýšlený příjemce.
 11. Kupující se zavazuje v případě změny údajů k jejich aktualizaci. Prodejce nenese zodpovědnost za důsledky vyplývající z vyhnutí se této povinnosti.
 12. V situacích uvedených v odst. 2 bod 10 a odst. 2 bod. 11 přístup Kupujícího k jeho Účtu může být Správcem Servisu zablokován.
 13. Všechny ceny jsou uváděny v konkrétní měně a obsahují všechny daně, závazné na území země registrovaného sídla Prodejce. V případě existence dodatečné daňové povinnosti v zemi Kupujícího, je Kupující zodpovědný za stažení, sražení, přiznání a odvedení dodatečných příslušných daní příslušným orgánům.
 14. Aktuální informace o cenách Poukazů a Přístupových kódů jsou platné ode dne jejich zveřejnění v Servisu. V cenách jsou zahrnuty náklady na dopravu.
 15. Po nákupu prvního poukazu nebo Přístupového kódu bude v Servisu vytvořen individuální účet Kupujícího, ke kterému bude možný přístup pomocí obdrženého po podání objednávky Hesla uvedeného na Poukazu nebo Přístupovém kódu uvedeném na kartě s Přístupovým kódem a e-mailovou adresou.
 16. Kupující může být majitelem pouze jednoho Účtu.
 17. Pro registraci Účtu Kupujícího jsou nutné následující údaje: e-mailová adresa a Heslo uvedené na Poukazu nebo Přístupový kód uvedený na kartě s Přístupovým kódem, u kterého je Kupující povinen zachovat mlčenlivost.
 18. Osobní údaje Kupujících jsou shromažďovány na základě plné dobrovolnosti a jsou využívány pouze podle pravidel stanovených v Ochraně osobních údajů.
 19. Pokud nebylo dohodnuto jinak, může Prodejce zavádět změny ve specifikaci Produktů. Obzvlášť, bez omezení, totožnost a počet Poskytovatelů služeb, jejichž prostřednictvím je možné používání Vzdělávacích balíčků použitím Přístupových kódů nebo jiných služeb při použití Poukazů, může podléhat změně, což Kupující výslovně uznává a přijímá.
 20. V souvislosti s nedostatkem možností Nákupu Přístupových kódů a Poukazů osobami s místem bydliště na území některých zemí, Objednávky podávané z území těchto zemí nebo Objednávky s doručovací adresou na jejich území nebudou realizovány: mimo jiné Afganistan, Bangladéš, Demokratická republika Kongo, Republika Rovníková Guinea, Guyana, Hongkong, Irák, Laos, Mauretánie, Moldavsko, Niger, Severní Korea, Sierra Leone, Singapur, Sýrie, Západní Sahara, Jemen, Zimbabwe.
 21. Osobní údaje předané v momentu Registrace jak i podání Objednávky jsou zpracovány Správcem/Operátorem platebního styku v oblasti nezbytné pro realizaci Objednávky, včetně realizace vyúčtování online a offline a poprodejního servisu a v rozsahu nezbytném k přidělování Přístupových kódů a využití Vzdělávacích balíčků při jejich použití nebo analogicky Poukazů a jejich výměny za služby nabízené Poskytovateli služeb.
 22. Všechny Produkty prezentované v Servisu, a také jiné názvy a loga prezentované v Servisu jsou používány pouze pro identifikační účely, tyto mohou stanovit chráněnou právem tovární značku.
 23. Servis a obsahy v nim umístěné jako celek podléhají autorským právům nebo právům duševního vlastnictví a nemohou být využívány k jiných účelům, než k těm výslovně povoleným v těchto Podmínkách – zejména nemohou být kopírovány jako celek nebo částečně.

3. Uzavření smlouvy o prodeji

 1. K uzavření smlouvy o prodeji dochází podáním Kupujícím Objednávky pomocí Formuláře Objednávek v Servisu nebo na jedné z internetových stránek Partnerů Prodejce, ve chvíli potvrzení přijetí Objednávky ze strany Prodejce.
 2. Objednávky se přijímají 24/7 po celý rok. Objednávky lze podávat přes Internet z libovolného místa na světě vyjma odst. 2 bod 20, při čemž v některých zemích je možné provedení platby předem prostřednictvím systému plateb uvedeného v Servisu.
 3. Ve Formuláři objednávek Kupující uvede přinejmenším:

           - Jméno a příjmení Kupujícího,

           - Telefonní číslo Kupujícího,

           - E-mailovou adresu Kupujícího, ke které bude připsán Účet v Servisu.


       Vyplněním Formuláře Objednávek Kupující:

          - potvrzuje autentičnost a shodnost se skutečným stavem údajů obsažených ve výše jmenovaném Formuláři,

          - vyjadřuje souhlas s ustanoveními těchto Podmínek, a uznává jejich závazný charakter,

          - vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů v nich obsažených za účelem nabízení Kupujícími ze strany Prodejce produktů a služeb přímo (přímý marketink).

 1. Po obdržení Formuláře Objednávky Prodejce kontaktuje Kupujícího telefonickou cestou za účelem stanovení podrobností parametrů Objednávky – tzn. Typu Poukazu nebo Přístupového kódu jaký má být dodán Kupujícímu, jeho hodnoty a adresy Kupujícího na jakou má být zaslána Objednávka, k čemu Kupující dává souhlas.
 2. Po provedení výše jmenovaných rozhodnutí mezi Kupujícím a Prodejcem, Prodejce zasílá Kupujícímu Potvrzení přijetí Objednávky elektronickou cestou, na uvedenou Kupujícím e-mailovou adresu.
 3. Hodnota Objednávky – to je částka uvedená v dokumentu Potvrzení přijetí Objednávky, stanovící cenu vybraného Kupujícím Poukazu nebo Přístupového kódu. Hodnota objednávky je totožná s celkovou částkou k úhradě, ke které se Kupující zavázal. Během telefonního rozhovoru probíhajícího mezi Prodejcem a Kupujícím může Prodejce, s ohledem na velikost Objednávky, nabídnout Kupujícímu akční cenu. V takovém případě pro Kupujícího zůstává závazná cena dohodnutá mezi stranami během tohoto rozhovoru.
 4. Objednávku se považuje za přijatou k realizaci v momentu zaslání Kupujícímu Potvrzení přijetí Objednávky ze strany Prodejce.
 5. Pokud Kupující neukončil proces Objednávky, Zákaznický servis Prodejce bude Kupujícího kontaktovat s použitím údajů, které Kupující uvedl během podávání Objednávky, tzn. za účelem potvrzení obdržení Objednávky, k čemuž Kupující dává souhlas. Provedení výše uvedeného Potvrzení je rovnocenné s podáním Objednávky Kupujícím, v souladu s podmínkami stanovenými v těchto Podmínkách. Nákup není dokončený, dokud Kupující neobdrží e-mailovou zprávu, potvrzující přijetí jeho nabídky Prodejcem.
 6. V případě provedení Nákupu, Poukaz nebo karta s Přístupovým kódem je neodkladně zaslaný/á Kupujícímu prostřednictvím kurýrské firmy nebo pošty. Platby mohou být přijímány a zpracovávány různými Operátory služeb platebního styku nebo poštovní služby/kurýrské služby, v případě platby na dobírku.
 7. Pokud v Servisu nebo v Podmínkách není jasně stanoveno jinak, neexistuje žádný limit na nákup Přístupových kódů a Poukazů ve vztahu k dané domácnosti nebo jednomu Kupujícímu. Prodejce si vyhrazuje právo ke zrušení prodeje Přístupových kódů a Poukazů v libovolném momentu nebo ke změně Podmínek.

4. Požadavky týkající se realizace Poukazu nebo Přístupového kódu

 1. Pro realizaci Poukazu nebo Přístupového kódu skrze přihlášení se na Účet je nutné používání počítačového zařízení, které splňuje následující technické podmínky: počítač s připojením k internetu (min. 512 kb/s), grafický prohlížeč WWW, který podporuje JavaScript (např. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) a podporující tzv. cookies, nainstalovaný software k odečtení souborů ve formátu PDF (např. Adobe Reader, Foxit Reader)
  Prodejce nenese odpovědnost za nesprávnou konfiguraci počítače Kupujícího.

Prodejce nenese odpovědnost za případy, kdy Kupující nezrealizuje Poukaz nebo Přístupový kód v důsledku technických problémů s počítačem Kupujícího.

 1. Za účelem realizace Poukazu nebo Přístupového kódu je nezbytné přihlásit se k Účtu pomocí přihlašovacích údajů tzn. Přihlašovacího jména (e-mailová adresa uvedená ve Formuláři objednávky Kupujícím) a Hesla (předané Prodejcem heslo uvedené na Poukazu) nebo Přístupového kódu (předaný Prodejcem na kartě s Přístupovým kódem v případě nákupu Přístupového kódu k Vzdělávacímu balíčku). Účet umožňuje identifikaci, sledování a spravování zakoupených Poukazů nebo Přístupových kódů. Za účelem výměny Poukazu nebo Přístupového kódu na služby nabízené daným Poskytovatelem služeb je třeba použít určený k tomuto účelu hypertextový odkaz na stránky daného Poskytovatele služeb.
 2. Dodatečné informace týkající se způsobu přihlašování k Servisu (Návod na přihlašování) Prodejce zasílá na e-mailovou adresu Kupujícího neodkladně po provedení platby Kupujícím.

5. Dodání Poukazů a Přístupových kódů

 1. Poukazy a karty s Přístupovými kódy budou dodány Kupujícímu prostřednictvím: pošty nebo kurýrem na uvedenou Kupujícím adresu.
 2. Vlastnictví Poukazu nebo Přístupového kódu přechází na Kupujícího až v okamžiku obdržení Prodejcem platby za Přístupový kód nebo Poukaz, provedené Kupujícím.
 3. V případě neobdržení platby (např. nepřijetí platebního šeku, zrušení platby kreditní kartou nebo nezaplacení Objednávky v termínu jiným způsobem) všechny Přístupové kódy a Poukazy, které byly odeslány, budou neplatné a nemohou být použité.
 4. Pokud se Přístupový kód nebo Poukaz dodaný poštovní cestou ztratí, bude odcizen nebo poškozen, než bude použitý, Prodejce deaktivuje předchozí Přístupový kód nebo Poukaz, a vydá Kupujícímu nový Přístupový kód nebo Poukaz, pro jehož využití budou uplatněna stejná pravidla. 

6. Využívání Přístupových kódů a Poukazů

 1. Pokud v podmínkách využívání Vzdělávacích balíčků nebo služeb jejichž získání opravňuje Poukaz není stanoveno jinak, Vzdělávací balíčky, jak i výše jmenované služby mohou využívat pouze individuální Kupující.
 2. Vzdělávací balíčky získané s využitím Přístupových kódů a služby získané s použitím Poukazů nepodléhají vrácení ve formě hotovosti.
 3. Přístupový kód nebo Poukaz může být použitý pouze jednou. Přístupový kód ani Poukaz nemohou být využity částečně.
 4. Doba platnosti přístupových kódů. 

  Každý přístupový kód je platný po dobu 6 měsíců od data doručení přístupového kódu. Doba platnosti přístupového kódu označuje čas, během kterého musí být takový kód aktivován a využit vzdělávací balíček. Po uplynutí této doby není možné uplatnit přístupový kód a využívat vzdělávací balíček. Výše uvedená ustanovení platí také pro bezplatný vzdělávací balíček.

 5. Pokud jsou k uplatnění přístupového kódu nebo dárku požadovány další dokumenty, musí být poskytnuty do 6 měsíců od data doručení přístupového kódu. Po uplynutí této doby již není možné uplatnit přístupový kód ani dárek.
 6. Prodejce nedává žádné sliby, záruky, garance ani prohlášení týkající se nabízených ze strany Poskytovatelů Vzdělávacích balíčků ani jiných služeb.
 7. Přístupové kódy a poukazy budou podléhat ověření v momentu jejich použití za účelem využití Vzdělávacího balíčku nebo služeb jejichž získání opravňuje Poukaz.

7. Zodpovědnost

 1. Prodejce není smluvní stranou pro nákup Vzdělávacích balíčků ani jiných služeb, ale pouze nabízí nákup Přístupových kódů a Poukazů opravňujících k získání služeb prezentovaných v Servisu, proto nenese zodpovědnost za kvalitu, bezpečnost nebo zákonnost služeb získaných s využitím Přístupových kódů nebo Poukazů, ani za spolehlivost a přesnost informací obsažených v reklamě, za možnost nebo právo Poskytovatelů služeb na prodej stanovených služeb, ani za solventnost Kupujících podávajících Objednávky.
 2. Operátor platebního styku není stranou smlouvy uzavřené mezi Kupujícími a Poskytovateli, ani nenese odpovědnost za nesprávné plnění či neplnění smluv uzavřených Kupujícími.
 3. Správce Servisu/Prodejce, ani Operátor a správce Platebního styku nenesou odpovědnost za zvláštní, přímé nebo zpětné škody vzniklé během využívání služeb získaných s využitím Přístupových kódů a Poukazů, a také Dárků.
 4. Prodejce nenese odpovědnost za porušení Podmínek, pokud splnění daného závazku se stalo nemožné z příčin, které na něm nejsou závislé.
 5. Správce zpřístupňuje Servis ve stavu „v jakém je“, „se všemi chybami“ a „v rámci přístupnosti“. Prodejce a jeho dodavatelé neposkytují zřejmé garance ani záruky týkající se Servisu, Přístupových kódů, Poukazů, Dárků, ani žádných služeb.
 6. V maximálním rozsahu přípustném právem, Prodejce a jeho pracovníci, ředitelé, agenti, prodavači nezaručují, že Vzdělávací balíčky ani jiné služby nabízené Poskytovateli služeb jsou obchodovatelné, uspokojivé kvality, vhodné, termínové, vhodné pro daný účel či potřeby, jsou v souladu s právem nebo jsou vhodné k užitku nebo jsou poskytovány s náležitou péči a schopnostmi. Prodejce nezaručuje, že služby/produkty získané s využitém Přístupových kódů nebo Poukazů budou splňovat požadavky Kupujících, budou bez vad, užitečné, kompletní nebo dostupné po celou dobu. Prodejce nezaručuje, že výhody, které lze získat v souvislosti s použitím Servisu, budou účinné, spolehlivé, přesné a splní očekávání Kupujících. Prodejce neuděluje žádné jiné záruky v souvislosti s ochranou osobních dat a bezpečnosti než ty, které jsou jasné stanovené v Ochraně osobních dat. Prodejce nezaručuje, že Kupující bude moci získat přístup nebo používat Servis v libovolném čase a místě. Žádná ústní nebo písemná informace ani rada udělená jeho zástupcem nestanoví záruku. Kupující může mít dodatečná spotřebitelská práva v souladu s příslušným právem v místě bydliště Kupujícího, které tyto Podmínky nemohou změnit.

8. Náhrada škody

 1. Akceptováním těchto Podmínek Kupující souhlasí v rozsahu dovoleným předpisy místního práva, zabezpečit a chránit Prodejce/Správce, jejich ředitelé, zaměstnance a agenty před odpovědností z titulu nároků, škod, závazků, ztrát, pohledávek, nákladů nebo dluhů a výdajů (včetně a bez omezení z titulu přiměřených poplatků vzniklých v souvislosti s jakýmikoliv nároky nebo soudními procesy, zahájenými nebo hrozícími Prodejci/Správci, vůči jakýmkoliv osobám) vyplývajících z používání Kupujícím přístupu k Servisu nebo Přístupového kódu nebo Poukazu; z používání Internetových stránek s použitím hesla Kupujícího; z porušení jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek; z porušení jakýchkoliv práv třetích osob, včetně neomezení autorských práv, vlastnických práv nebo práv ochrany osobních dat; a z jakýchkoliv nároků na to, že předávány Kupujícím obsahy způsobí škodu třetí osobě.
 2. Povinnost zbavení odpovědnosti a náhrady stanovená v odst. 9 bod 1 výše zůstává v platnosti po zaniknutí těchto Podmínek a skončení používání Servisu Kupujícím.

9. Ochrana osobních údajů

 1. Správcem bází osobních údajů předávaných uživateli Servisu (Kupujícími) je Prodejce.
 2. Správce bází osobních údajů se zavazuje k ochraně osobních údajů v souladu s právními předpisy příslušnými pro sídlo Prodejce. Kupující uvedením při podání objednávky svých osobních údajů Správci bází osobních údajů, vyjadřuje souhlas na jejich zpracování Správcem bází osobních údajů pro účely realizace podané Objednávky. Kupující má kdykoliv možnost nahlédnutí, opravy, aktualizace a odstranění svých osobních údajů. 

10. Změny nabídky a akce

 1. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu cen Produktů nacházejících se v nabídce, odstranění některých Produktů z nabídky a zavedení nových a provedení slevových akcí.
 2. Oprávnění, o kterém se pojednává v bodě 1) výše, nemá vliv na Objednávky podané před datem platnosti změn cen, podmínek slevových akcí a tyto budou realizovány za dosavadních pravidel.

11. Reklamace

 1. V případě, kdy podle názoru Kupujícího služby poskytované na základě Podmínek nejsou realizovány nebo jsou realizovány v rozporu s ustanoveními Podmínek, může podat reklamaci e-mailovou cestou na adresu [email protected]
 2. Reklamace obdržené Prodejcem budou vyřizovány během 14 dní od data doručení na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 1 ) výše. V případě, že Reklamace neobsahuje informace nutné k jejímu posouzení, obrátí se Prodejce na podávajícího Reklamaci o její doplnění v nezbytném rozsahu, a termín 14 dní běží tehdy ode dne doručení doplněné Reklamace.
 3. Reklamace by měla obsahovat alespoň jméno a příjmení Kupujícího, e-mailovou adresu Kupujícího, popis nahlášených námitek a uvedení navrhovaného způsobu vyřešení Reklamace.
 4. Odpověď na Reklamaci je zaslána na e-mailovou adresu, uvedenou Kupujícím v Objednávce. Ve zvláště opodstatněných případech může Prodejce zaslat odpověď na jinou, uvedenou podávajícím Reklamaci, e-mailovou adresu, která není uvedená v Objednávce.
 5. V případě neschopnosti identifikace Uživatele nebude reklamace vyřízená.
 6. Prodejce nenese odpovědnost za škody, které nevyplývají z jejich viny.
 7. Pokud má v případě realizování Přístupového kódu nebo Poukazu Kupující výhrady k Vzdělávacím balíčkům nebo službám získaným s využitím Poukazu, veškeré nároky z tohoto titulu je třeba směřovat přímo k Poskytovateli. Je to spojené se skutečností, že Správce/Prodejce se zabývá pouze prodejem Poukazů a Přístupových kódů a zpřístupněním Servisu a právě Poskytovatel služeb, ne Správce/Prodejce, je za Vzdělávací balíčky zodpovědný, jejichž použití umožňuje obdržený od Prodejce Přístupový kód a služby, jejichž používání umožňuje Poukaz. Avšak v případě nedosáhnutí dohody mezi Kupujícím, a Poskytovatelem, Správce/Prodejce může na žádost Kupujícího pomoci při vyřešení vzniklého sporu.
 8. Správce/Prodejce může zrušit nebo odmítnout vydání konkrétního Přístupového kódu nebo Poukazu v libovolné době s ohledem na chyby spojené s vydáním nebo zpracováním Přístupových kódů nebo Poukazů a v souvislosti se zjištěním Správce/Prodejce, že se Kupující ucházel o Přístupový kód nebo Poukaz nebo jej použil nesprávným způsobem nebo v nesouladu s jeho určením, nebo s porušením těchto Podmínek nebo s ohledem na to, že byl Přístupový kód nebo Poukaz zfalšovaný nebo změněný.
 9. Kupující může nahlásit Správci reklamaci na fungování Servisu, a v případě nesprávné realizace služeb prodeje Přístupových kódů nebo Poukazů může Kupující nahlásit reklamaci Prodejci.

12. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který nerealizoval Poukaz nebo Přístupový kód může od Smlouvy odstoupit během 14 dní ode dne jejího uzavření, a získat zpět 100 % nákladů.
 2. Kupující, který realizoval Poukaz nebo Přístupový kód ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
 3. Kupující může od Smlouvy odstoupit zasláním e-mailové zprávy s informací o vůli odstoupení od Smlouvy na adresu [email protected]
 4. Není přípustné odstoupení od smlouvy Nákupu Přístupového kódu nebo Poukazu, který již byl realizovaný. Za využití Přístupového kódu nebo Poukazu se považuje použití Kupujícím obdrženého Přístupového kódu nebo Poukazu umožňujícího použití Vzdělávacího balíčku, jiných služeb nabízených Poskytovateli služeb nebo Dárku.

13. Závěrečná ustanovení

 1. Správce Servisu vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil správné fungování Servisu.
 2. Správce Servisu si vyhrazuje právo na celkové nebo částečné vypnutí Servisu na dobu neurčitou za účelem jeho modernizace nebo opravy.
 3. Správce Servisu není odpovědný za potíže v realizaci Objednávky způsobené náhodnými faktory, nezávislými na něm (včetně faktorů závislých na Kupujícím, třetích osobách nebo vyšší moci).
 4. Prodejce si vyhrazuje právo na změny v Podmínkách bez uvedení příčin.
 5. O změnách Podmínek a jejich rozsahu, budou zaregistrováni v Servisu Kupující informování elektronickou cestou (na uvedenou v Objednávce e-mailovou adresu) nebo formou vyskakujícího okna během prvního přihlášeni v Servisu po zavedení změn. Změny budou zaváděny za účelem přizpůsobení Podmínek platným právním předpisům.
 6. Pokud kterékoliv z ustanovení těchto Podmínek může být považováno za neplatné a neúčinné, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. Takové neplatné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno platným a účinným ustanovením, které nejpřesněji dosahuje ekonomického efektu, kterého se týkalo neplatné nebo neúčinné ustanovení.
 7. Kupující je povinen se seznámit se změnami v Podmínkách, pokud jakýmkoliv způsobem používá Servis.
 8. Aktuální verze Podmínek je vždy dostupná na stránkách www.thebestvouchers.com.
 9. Ve věcech neupravených těmito Podmínkách se uplatňuje příslušné právní předpisy platné pro místo sídla Prodejce. Sporné otázky, pokud Kupující vyjádří takovou vůli, se budou řešit smírčí cestou. V případě nutnosti záležitost bude řešena soudem příslušným pro sídlo Prodávajícího.
 10. Používání Servisu Kupujícím je rovnocenné se seznámením se a akceptací podmínek těchto Podmínek.

 

Datum poslední aktualizace Podmínek: 13. 3. 2019.

 

 

Místo a datum

Odesílatel
Jména a příjmení Kupujícího
Adresa bydliště

Doručovací adresa pro prohlášení:

Prohlášení
o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

Prohlašuji, že  odstupuji od prodejní smlouvy Přístupového kódu/Poukazu č. …………………… (identifikační číslo objednávky) uzavřené potvrzením Objednávky, ke kterému došlo dne …………………………………, převzetí Přístupového kódu/ Poukazu nastalo dne …………………………………….

Žádám o vrácení částky …………………………………… (slovy: ………………………………………………………………………………………………)
na bankovní účet č. ………………………………………………………………………………………………………………, SWIFT/BIC: ………………….
Vracím ……………………………………………………………………………………………… (Dárek k Přístupovému kódu k Vzdělávacímu balíčku – pokud se týká) v nezměněném stavu.

podpis Kupujícího