ПРАВИЛНИК НА УЕБСАЙТА THE BEST VOUCHERS

Действащ Правилник на Уебсайта https://thebestvouchers.com/ (наричан по-долу: „Правилник”).

 

1. Правила и дефиниции

Правилникът определя правилата, обхвата и условията за ползване на интернет страницата https://thebestvouchers.com/ (наричан по-долу „Уебсайт”). Правилникът е задължителен за всички потребители на Уебсайта.

За нуждите на настоящия Правилник, изброените по-долу термини, имат следното значение:

 1. Продавач – Администратор на Уебсайта - лице, предлагащо покупка на Ваучери за услуги, представени на Уебсайта, с изключение на Пакети за Обучение и Кодовете за Достъп до Пакети за Обучение, представени на Уебсайта.
 2. Купувач – Физическо лице, навършило 18 години, притежаващо пълна правоспособност за извършване на правни действия, което на основание Договор за продажба е закупило от Продавача Продукт и е получило достъп до Акаунт на Уебсайта.
 3. Продукт – Ваучер за услуги, представени на Уебсайта, с изключение на Пакети за Обучение или Код за Достъп към Пакети за Обучение, представени на Уебсайта.
 4. Ваучер - електронен инструмент, който се продава от Продавача и който, в съответствие с условията на Правилника, дава право на Купувача да го обменя с различните Доставчици на услуги на предлагани от тях продукти или услуги, с изключение на Пакети за Обучение.
 5. Код за Достъп – уникална поредица от букви и цифри, която се продава от Продавача и която, съгласно условията на Правилника, дава право на Купувача да получи достъп до Пакета за Обучение, намиращ се в офертата на Доставчика на услуги.
 6. Бонус – определен брой единици от дадена криптовалута в момента на закупуване на Код за Достъп до Пакет за Обучение, който всеки Купувач на Код за Достъп до Пакет за Обучение получава като подарък. Броят на единиците от дадена криптовалута се добавя безплатно, по време на представяне на Поръчката, към всеки закупен Код за Достъп до Пакет за Обучение, независимо от стойността на Пакета за Обучение. Бонусът към Пакета за Обучение няма никаква търговска стойност и не може да се купи отделно. Никакви информации, представени на Уебсайта, в никакъв случай не могат да се приемат като оферта за купуване на Бонус към Пакета за Обучение; представените информации не са оферта по смисъла на приложимото право. Достъпът до единиците от дадена криптовалута, добавен към закупения Пакет за Обучение под формата на Бонус, се осъществява чрез Кода за Достъп, който Потребителят получава от Продавача след закупуване на Код за Достъп до Пакета за Обучение, но използването на Бонуса може да изисква представяне на допълнителни данни, изпращане на документи или други действия от страна на Купувача, за които Продавачът ще информира Купувача по време на доставката на Кода за Достъп. Всеки път, когато Купувачът плаща за покупка на Код за Достъп до Пакет за Обучение и получава определен брой единици от дадена криптовалута, заплатената сума винаги е заплащане за Код за Достъп до Пакет за Обучение, а единиците криптовалута, съдържащи се в пакета Бонуси към Кода за Достъп, се дават като безплатни подаръци.
 7. Акаунт - профил за Поръчки на Уебсайта, определен за даден Купувач, който е сключил Договор за продажба с Продавача, представяйки Поръчка чрез Уебсайта или чрез някой от Партньорите на продавача, а Продавачът или Партньорът на продавача е потвърдил тази поръчка. Акаунтът е подстраница, определена за Купувача на Уебсайта, която съдържа информация за закупените Продукти и съдържа инструменти за извършване на дейности за реализация на Ваучери или Кодове за достъп, получени от Продавача. Акаунтът позволява идентифициране, проследяване и управление на закупените Ваучери или Кодове за Достъп. За замяната на Ваучер или Код за Достъп на продукти / услуги, предлагани от определен Доставчик на услуги, трябва да се използва предоставената за целта хипервръзка към Уебсайта на даден Доставчик на услуги. Хипервръзката е видима за Купувача след влизане в Акаунта /Профила/. Акаунтът е свързан с електронния адрес на Купувача (Потребителско име) и Паролата, получена от Купувача от Продавача или Партньора на Продавача, посочени на Ваучера или Кода за Достъп, получени от Продавача или Партньора на Продавача при закупуване на Кода за Достъп до Пакет за Обучение. Допълнителните материали за обучение, с изключение на онлайн обучението, предлагани в рамките на Пакета за Обучение от Доставчика на услуги, могат да бъдат предоставени на Купувача от Продавача под формата на текстови файлове, които да бъдат изтеглени веднага след влизане в Профила.
 8. Оператор на плащания – заплащането на Ваучери или Кодове за Достъп може да бъде обработвано от трети страни, предоставящи услуги за обработка на данни и плащане, фактуриране на вземания, сравняване на салда и отчитане;
 9. Пакет за Обучение онлайн обучение (Уебинар); вид интернет семинар, провеждан и реализиран чрез технологията уебкаст, която позволява взаимна комуникация между водещия и участниците, с използване на виртуални инструменти.
 10. Партньор – субект, участващ в партньорската програма на Продавача, на когото Продавачът е възложил оперативни маркетингови дейности, които да привличат потенциални клиенти (Купувачи) към интернет страницата на Продавача (Уебсайта).
 11. Интернет страница – уебсайт https://thebestvouchers.com/, поддържан от администратора, чрез който Купувачът може да направи Поръчка или да реализира Ваучер или Код за достъп.
 12. Договор за продажба – договор, сключен между Продавача и Купувача, в съответствие с условията на настоящия Правилник, чиято цел е покупка на Продукт,
 13. Доставчик на услуги – трета страна, предлагаща Пакети за Обучение, чието използване става чрез Кода за Достъп, получен от Продавача, както и други услуги, представени на Уебсайта, чието използване става чрез Ваучера, получен от Продавача;
 14. Поръчка - волеизявление на Купувача, заявено чрез Формуляра за Поръчка на Уебсайта или на Уебсайта на един от Партньорите на Продавача, с цел директно сключване на Договор за продажба с Продавача. Поръчката се приема като оферта за закупуване на Ваучер или Код за Достъп, представена на Продавача от Купувача. За ефективното сключване на договора е необходимо потвърждение на приемането на Поръчката от страна Продавача.

2. Общи Условия за Ползване на Уебсайта

 1. Покупка на Продукти могат да правят само индивидуални Купувачи
 2. Купувачите са задължени да спазват настоящия Правилник, както и да използват Уебсайта в съответствие с действащото законодателство и социалните норми.
 3. Всички търговски информации, ценови листи и реклами на Уебсайта представляват само покана към Купувачите за представяне на оферта и сключване на договор за Покупка. Никакви информации, представени на Уебсайта, независимо от тяхното наименование, не представляват оферта по смисъла на действащото законодателство.
 4. За да представи Поръчка, Купувачът трябва да се навършил 18 години и да притежава пълна юридическа правоспособност или съгласието на своя законен настойник, съгласно законовите разпоредби, действащи на територията на настоящото местоживеене на Купувача.
 5. Всички Поръчки за Продукти, направени от Купувача, се приемат за оферта, която се счита за приета от Продавача само след потвърждаване на Поръчката от Продавача, в съответствие с условията на настоящия Правилник. Продавачът си запазва правото да отхвърли офертата и/или да откаже да я потвърди без да посочва причини. Освен това, дори и ако първоначално Продавачът е приел офертата на Купувача, може да анулира трансакцията във всеки момент, ако има обосновано подозрение, че Купувачът е извършил измама по отношение на Продавача, Доставчика на услуги или Партньора на Купувача.
 6. Продавачът си запазва правото да анулира Поръчка в случай, когато поведението на Купувача буди подозрение или е потенциално измамно.
 7. Продавачът си запазва правото да спре продажбата на Ваучери и Кодове за Достъп във всеки момент, както и да променя условията на Правилника.
 8. Покупките се правят само за собствена употреба
 9. Купувачът няма право по никакъв начин да дублира Кодовете за Достъп и Ваучерите, нито да позволява такива действия на други лица.
 10. Купувачът се задължава да не предоставя фалшиви данни, включително фалшиви имена, фамилии, адреси и данни за контакт и разплащане; да не взима участие в каквито и да били нелегални действия във връзка с Покупката или използването на Кодовете за Достъп/Ваучерите, както и да не позволява на който и да било такива действия. Продавачът не може да бъде привлечен към отговорност, ако данните са вписани неправилно и Кода за Достъп до Пакета за Обучение или Ваучера се използват от друг, вместо от целевия получател.
 11. Купувачът се задължава да актуализира данните в случай на промяна. Продавачът не носи отговорност за последствия, настъпили поради неспазване на това задължение.
 12. В случаите, визирани в § 2 т. 10 и § 2 т. 11, достъпът на Купувача до неговия Акаунт може да бъде блокиран от Администратора на Уебсайта.
 13. Всички цени са подадени в определена валута и включват данъците, задължителни за територията на регистрираното седалище на Продавача. В случай на допълнително данъчно задължение в страната на Купувача, Купувачът отговаря за събирането, удържането, декларирането и плащането на дължимите допълнителни данъци на компетентните органи.
 14. Актуални информации за цените на Ваучерите и Кодовете за Достъп влизат в сила от деня на публикуването на Уебсайта. Цените не включват разходи по доставката.
 15. При Покупка на първия Ваучер или Код за Достъп ще бъде отворена на Уебсайта индивидуален Акаунт на Купувача, достъп към който ще бъде възможен с помощта на получена, след представяне на Поръчката, Парола, посочена във Ваучера или Кода за Достъп, посочен на картата с Кода за Достъп, както и на имейл адреса.
 16. Купувачът може да бъде собственик само на един Акаунт
 17. За регистриране на Акаунта на Купувача са задължителни следните данни: имейл адрес и Парола, подадена на Ваучера или Кода за Достъп, посочен на картата с Кода за Достъп, която Купувачът е длъжен да пази в тайна.
 18. Личните данни на Купувачът се събират на доброволен принцип и се използват единствено в съответствие с правилата, определени в Политиката за поверителност.
 19. Продавачът може да прави промени в спецификацията на Продуктите, освен ако не е уговорено друго. По специално, без ограничения, самоличност и брой на Доставчиците на услуги, с помощта на които е възможно използването на Пакетите за Обучение чрез Кодовете на Достъп или други услуги с използване на Ваучерите могат да се променят, което Купувачът изрично потвърждава и приема.
 20. Във връзка с липсата на възможност за Покупка на Кодове за Достъп и Ваучери от лица, живеещи на територията на някои страни, Поръчките, дадени от територията на тези страни или с адрес на доставка на тези територии, няма да бъдат реализирани: Афганистан, Бангладеш, Демократична Република Конго, Република Екваториална Гвинея, Гвиана, Хонконг, Ирак, Лаос, Мавритания, Молдавия, Нигерия, Северна Корея, Сиера Леоне, Сингапур, Сирия, Западна Сахара, Йемен, Зимбабве.
 21. Личните данни, представени в момента на Регистрация, както и при Поръчката, се обработват от Администратора/ Оператора на плащания само до степен, необходима за реализиране на Поръчката, включително за реализация на онлайн и офлайн разчитане и следпродажбено обслужване, както и до степен, необходима за даване на Кодове за Достъп и използване на Пакетите за Обучение чрез тях или аналогично на Ваучерите и замяната им на определени услуги, предлагани от Доставчика на услуги.
 22. Всички продукти, представени на Уебсайта, а също и други наименования и лого, представени на Уебсайта, се използват само с идентификационни цели и могат да бъдат защитени търговски марки.
 23. Уебсайтът и съдържанието му притежават пълна защита на авторско право или други права на интелектуална собственост и не могат да бъдат използвани за цели, различни от изрично разрешените в настоящия Правилник - по-специално не могат да бъдат копирани изцяло или частично.

3. Сключване на договор за продажба

 1. Сключването на договора за продажба се извършва чрез представяне на Поръчка от Купувача, с помощта на Формуляра за Поръчка на Уебсайта или на един от Уебсайтовете на Партньорите на Продавача, в момента на потвърждаване на Поръчката от страна на Продавача.
 2. Поръчките се приемат 24/7 целогодишно. Поръчки могат да се правят онлайн от всяка точка на света, спазвайки § 2, т. 20, като в някои страни е възможно само авансово плащане чрез система за плащане, посочена на Уебсайта.
 3. Във Формуляра за Поръчки Купувачът вписва най-малко:

              - Име и фамилия на Купувача,

              - Телефонен номер на Купувача,

              - Имейл адрес, към който ще бъде свързан Акаунта на Уебсайта


              С попълването на Формуляра за Покупка, Купувачът:

              - потвърждава истинността и съответстващи на актуалното състояние данни, съдържащи се във Формуляра,

              - дава съгласие относно разпоредбите на настоящия Правилник, признавайки задължителния им характер

              - дава съгласие за обработката на личните данни, съдържащи се в него, с цел директно предлагане на продукти и услуги (директен маркетинг) на Купувача.

 1. След получаване на Формуляра за Поръчка, Продавачът се свързва по телефона с Купувача, с цел уточняване подробностите на Поръчката – т. е. вида на Ваучера или Кода за Достъп, който трябва да бъде доставен на Купувача, неговата стойност, както и адреса, на който ще бъде доставена Поръчката, за което Купувачът дава съгласие.
 2. След извършване на гореспоменатите формалности между Купувача и Продавача, Продавачът изпраща на Купувача Потвърждение за приемане на Поръчката по електронната поща, на посочения от Купувача имейл адрес.
 3. Стойност на Поръчката – сумата, посочена в документа Потвърждение приемането на Поръчката, представляваща цената за избрания от Купувача Ваучер или Код за Достъп. С оглед размера на поръчката, по време на телефонния разговор между Продавача и Купувача, Продавачът може да да предложи на Купувача промоционална цена.
 4. Поръчката се счита приета за реализация в момента на изпращане на Купувача Потвърждение за приемането на Поръчката от Продавача.
 5. Ако Купувачът не е завършил процеса на Поръчката, Бюрото за Обслужване на Клиенти на Купувача ще се свърже с Купувача, използвайки данните, посочени от него по време на представяне на Поръчката, с цел потвърждаване получаването на Поръчката, за което Купувачът дава съгласие. Извършването на горепосоченото потвърждение ще бъде равносилно на подаване на Поръчка от страна на Купувача, в съответствие с условията, определени в настоящия Правилник. Покупката не е завършена, докато Купувачът не получи съобщение на имейла, потвърждаващо приемането на офертата му от Продавача.
 6. След извършване на Покупката, Ваучерът или Картата с Кода за Достъп ще бъде изпратен/а незабавно на Купувача чрез куриерска фирма или по пощата. Плащанията могат да бъдат приемани и обработвани от различни Доставчици на платежни услуги или пощенски услуги / куриерски фирми в случай на плащане с наложен платеж.
 7. Няма лимит за Покупката на Кодове за Достъп и Ваучери за дадено домакинство или един купувач, освен ако не е предвидено друго в Уебсайта или Правилника. Продавачът си запазва правото да преустанови продажбата на Кодове за Достъп и Ваучери във всеки момент или да променя условията на Правилника.

4. Изисквания относно реализацията на Ваучери или Кодове за Достъп

 1. За реализацията на Ваучера или Кода за Достъп чрез влизане в Акаунта, е необходимо да се използва компютърно оборудване, което отговаря на следните технически условия: компютър, свързан с интернет (мин. 512 кб/с), графичен браузър WWW, обслужващ JavaScript (напр. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) и обслужващ т. нар. бисквитки, инсталиран софтуер за четене на файлове във формат PDF (напр. Adobe Reader, Foxit Reader). Продавачът не носи отговорност за неподходящата компютърна конфигурация а Купувача.
  Продавачът не носи отговорност ако Купувачът не реализира Ваучера или Кода за Достъп, вследствие на технически проблеми с компютъра на Купувача.
 2. За реализацията на Ваучера или Кода за Достъп е необходимо влизане в Акаунта с помощта на данните за влизане, т. нар. Вход (имейл адрес, посочен във Формуляра за Поръчка от Купувача) или Кода за Достъп (изпратен от Продавача на карта с Код за Достъп, ако е направена Покупка на Код за Достъп до Пакет за Обучение). Акаунтът дава възможност за идентификация, проследяване и управление на закупените Ваучери и Кодове за Достъп. За замяна на Ваучера или Кода за Достъп на услуги, предлагани от даден Доставчик на услуги, е необходимо използването на предоставената за целта хипервръзка към Уебсайта на дадения Доставчик на услуги.
 3. Допълнителни информации относно начина за влизане в Уебсайта (инструкция за влизане), се изпращат от Продавача на имейл адреса на Купувача, веднага след заплащане от страна на Купувача.

5. Доставка на Ваучери и Кодове за Достъп

 1. Ваучерите и Кодовете за Достъп се доставят на Купувача чрез: куриер или по пощата на посочен от Купувача адрес.
 2. Собствеността върху Ваучера или Кода за Достъп се прехвърля на Купувача само когато заплащането от страна на Купувача за Ваучера или Кода за Достъп, е получено от Подавача.
 3. При неполучаване на заплащане (напр. неприемане на разплащателен чек, сторниране на заплащане с кредитна карта или по друг начин незаплатена в срок Поръчка), всички изпратени Кодове за Достъп или Ваучери ще бъдат анулирани и няма да могат да се ползват.
 4. Ако доставените по пощенски път Код за Достъп или Ваучер бъдат изгубени, откраднати или унищожени, преди да са били използвани, Продавачът деактивира предишните Код за Достъп и Ваучер, предоставяйки нов Код за Достъп и Ваучер, използването на които ще става на същите условия.

6. Използване на Кодовете за Достъп и Ваучерите

 1. Ако в условията за използване на Пакетите за Обучение или услугите, придобивани чрез Ваучера не казано друго, Пакетите за Обучение, както и гореспоменатите услуги могат да се ползват само индивидуални Купувачи.
 2. Пакетите за Обучение, получени чрез Кодовете за Достъп, както и услугите, получени чрез Ваучерите, не подлежат на възстановяване под формата на пари в брой.
 3. Кодът за Достъп или Ваучерът могат да се използват само веднъж. Кодът за Достъп или Ваучерът не могат да се ползват частично.
 4. Срок на годност на Кодовете за достъп.

  Всеки Код за достъп е валиден 6 месеца от датата на доставка на Кода за достъп. Срокът на годност на Кода за достъп означава времето, през което такъв код трябва да бъде активиран, а Образователният пакет използван. След изтичането на този период, осъществяването на Кода за достъп и използването на Образователния пакет няма да е възможно. Горните разпоредби се отнасят също така за Гратиса към Образователния пакет.

 5. Ако за осъществяването на Кода за достъп или Подаръка е необходимо предоставянето на допълнителни документи, те трябва да бъдат предоставени в рамките на 6 месеца от датата на доставка на Кода за достъп. След изтичането на този период, осъществяването на Кода за достъп и Образователния пакет няма да е възможно.
 6. Продавачът не дава никакви обещания, поръчителства, гаранции или декларации относно Пакетите за Обучение, както и за другите услуги, предлагани от Доставчиците на услуги.
 7. Кодовете за Достъп и Ваучерите ще бъдат проверявани в момента на тяхната употреба с цел използване на Пакета за Обучение или услугите, придобиването на които става чрез Ваучера.

7. Отговорност

 1. Продавачът не е страна по договора за покупка на Пакети за Обучение, нито други услуги, а само предлага закупуване на Кодове за Достъп до Пакети за Обучение и Ваучери, даващи право за придобиване на услугите, представени на Уебсайта, следователно не носи отговорност за качеството, сигурността или законността на услугите, придобити чрез Кодовете за Достъп или Ваучерите, или за точността и достоверността на информацията, съдържаща се в рекламата, или за възможността и правото на Доставчиците на услуги да продават определени услуги, или за платежоспособността на Купувачите, които правят Поръчки.
 2. Операторът на плащания не е страна по договора, сключен между Купувачите и Доставчиците на услуги, нито носи отговорност за неизпълнението или неправилното изпълнение на договорите, сключени от Купувачите.
 3. Администраторът на Уебсайта/Продавачът и администраторът на плащания не носят отговорност за специални, непреки или последващи щети, причинени от използването на услуги, придобити чрез използване на Кодовете за Достъп и Ваучерите, както и Бонусите.
 4. Продавачът не носи отговорност за нарушения на Правилника, ако изпълнението на определено задължение е станало невъзможно, поради независещи от него причини.
 5. Администраторът дава достъп до Уебсайта в състоянието „в което е“, „с всички дефекти“ и „в рамките на възможностите“. Продавачът и неговите доставчици не дават изрични гаранции, нито носят отговорност за физически или юридически дефекти относно Уебсайта, Кодовете за Достъп, Ваучерите, Бонусите, както и всякакви други услуги.
 6. В максималната, позволена от закона степен, Продавачът и неговите служители, директори, агенти, продавачи не гарантират, че Пакетите за Обучение или другите услуги, предлагани от Доставчика на услуги, са прехвърляеми, имат задоволително качество, са подходящи, навременни, годни за определена цел или нужди, че са в съответствие със закона или са подходящи за употреба или са предоставени със необходимото старание и умения. Продавачът не гарантира, че услугите/продуктите, получени чрез използване на Кодовете за Достъп или Ваучерите ще изпълнят изискванията на Купувача, че нямат грешки, че ще бъдат полезни, пълни или достъпни по всяко време. Продавачът не дава никакви други гаранции относно защитата на неприкосновеността на лични живот и безопасността, освен изрично определените в Политиката за поверителност. Продавачът не гарантира, че Купувачът ще може да получи пълен достъп или да ползва Уебсайта по всяко време и във всяко место. Никаква устна или писмена информация, както и съвет, даден от негов представител, не представляват гаранция. Купувачът може да притежава допълнителни потребителски права, съгласно местното законодателство по местоживеене на Купувача, които настоящият Правилник не може да промени.

8. Обезщетение

 1. С приемането на настоящия Правилник, Купувачът се съгласява, в рамките, позволени от местното законодателство, да предпазва и защитава Продавача / Администратора, неговите директори, служители и агенти срещу отговорност за всякакви искове, щети, задължения, загуби, вземания, разходи или дългове и разходи (включително, без ограничение, всякакви разумни такси във връзка с каквито и да е искове или съдебни процедури, инициирани или застрашаващи Продавача / Администратора, срещу каквото и да е лица), произтичащи от използването на Уебсайта или Кода за Достъп или Ваучера от страна на Купувача; в нарушение на разпоредбите на настоящия Правилник; в нарушение на каквито и да е права на трети лица, т. ч. без ограничение, авторски права, право на собственост или права за защита на личния живот; както и всякакви претенции за това, че съдържанието, предоставено от Купувача, носи щети за трети лица.
 2. Задължението за освобождаване от отговорност и обезщетение, визирани в § 9, т.1, остава в сила след изтичане на настоящия Правилник и прекратяване използването на Уебсайта от страна на Купувача.

9. Защита на личните данни

 1. Администратор на базата лични данни, предоставени от потребителите (Купувачите) на Уебсайта, е Продавачът.
 2. Администраторът на базите лични данни е задължен да защити личните данни, в съответствие със закона, действащ на територията на регистрираното седалището на Продавача. Купувачът, подавайки своите лични данни при представяне на Поръчка на Продавача, дава съгласие за тяхното обработване от Администратора на базите лични данни, с цел реализация на Поръчката. Във всеки момент Купувачът има възможност да преглежда, коригира, актуализира, както и да заличава личните си данни.

10. Промяна на офертата и промоциите

 1. Продавачът си запазва правото да променя цените на Продуктите, намиращи се в офертата, да изтегля някои Продукти от офертата, както и да въвежда нови и да провежда промоционални кампании.
 2. Правото, което се визира в т. 1 по-горе, няма влияние върху Поръчките, направени преди датата на влизане в сила на промяната на цените, условията за промоционалните кампании и ще те бъдат реализирани на досегашни условия.

11. Рекламации

 1. Ако според мнението на Купувача, услугите, извършвани на основание Правилника, не се реализират или се реализират в разрез с разпоредбите на Правилника, той може да направи рекламация по електронен път на адрес [email protected]
 2. Рекламациите, получени от Продавача, се разглеждат в рамките на 14 дни от датата на получаването им на имейл адреса, посочен в т. 1 по-горе. Ако Рекламацията не съдържа информациите, задължителни за нейното разглеждане, Купувачът ще поиска от жалбоподателя да допълни Рекламацията до необходимата степен, а срокът от 14 дни в този случай ще тече от деня на връчване на допълнената Рекламация.
 3. Рекламацията трябва да съдържа най-малко име и фамилия на Купувача, имейл адрес на Купувача, описание на възраженията, както и предложение за начин за решаване на Рекламацията.
 4. Отговорът на Рекламацията се изпраща на имейл адреса, посочен от Купувача в Поръчката. При особено обосновани случаи, Продавачът може да изпрати отговора на друг имейл адрес, посочен от жалбоподателя, който не е вписан в Поръчката.
 5. При липса на възможност за идентификация на Потребителя, Рекламацията ще остане без последствия.
 6. Продавачът не носи отговорност за щети, възникнали не по негова вина.
 7. Ако при реализацията на Кода за Достъп или Ваучера Купувачът изрази резерви относно Пакетите за Обучение или услугите, придобити чрез Ваучера, всички претенции в това отношение трябва да бъдат изпратени директно до Доставчика на услуги. Това се дължи на факта, че Администраторът/Продавачът само извършва продажбата на Кодове за Достъп и Ваучери и осигурява достъпа до Уебсайта. Доставчикът на услуги, а не Администраторът/Продавачът е отговорен за Пакетите за Обучение, чието използване става чрез получения от Продавача Код за Достъп, и услугите, чието използване става чрез Ваучера. При липса на споразумение между Купувача и Доставчика на услуги, Администраторът/Продавачът може да помогне за решаване на спора, по молба на Купувача.
 8. Администраторът/Продавачът може по всяко време да анулира или да откаже предоставяне на Код за Достъп или Ваучер, поради грешки, свързани с даването или обработването на Кодовете за Достъп или Ваучерите, както и при твърдение от страна на Администратора / Продавача, че Купувачът е търсил или е използвал Код за Достъп или Ваучер по неправомерен начин или в разрез с неговото предназначение, или в нарушение на настоящия Правилник, както и поради факта, че Кодът за Достъп или Ваучерът са фалшифицирани или променени.
 9. Купувачът може да направи Рекламация на Администратора относно функционирането на Уебсайта, а при неправилно реализиране на продажби на Кодове за Достъп или Ваучери, Купувачът може да направи Рекламация на Продавача.

12. Отказ от договор

 1. Купувач, който не е реализирал Ваучера или Кода за Достъп, може да направи отказ от Договора в рамките на 14 дни от деня на сключването му, получавайки в 100% възстановяване на разходите.
 2. Купувач, който е реализирал Ваучер или Код за Достъп, губи право на отказ от Договора.
 3. Купувачът може да се откаже от Договора, изпращайки информация относно желанието си за отказ на имейл адрес [email protected]
 4. Недопустим е отказ от Договора за Покупка на Код за Достъп или Ваучер, който вече е бил използван. Под използване на Кода за Достъп или Ваучера се разбира употребата от страна на Купувача на Кода за Достъп или Ваучера за ползване на Пакета за Обучение, на други услуги, предлагани от Доставчика на услуги или на Бонуса.

13. Заключителни разпоредби

 1. Администраторът на Уебсайта полага всички старания за правилното функциониране на Уебсайта.
 2. Администраторът на Уебсайта си запазва правото за цялостно или частично изключване на Уебсайта за неопределено време, с цел неговата модернизация или поправка.
 3. Администраторът на Уебсайта не отговаря за затруднения при реализацията на Поръчките, предизвикани от случайни фактори, независещи от него (включително фактори, зависещи от Купувача, трети лица или форсмажорни обстоятелства).
 4. Продавачът си запазва правото на промени в Правилника без да посочва причините.
 5. За промени в Правилника и техния обхват, регистрираните на Уебсайта Купувачи ще бъдат уведомени по електронен път (на посочения в Поръчката имейл адрес) или чрез изскачащ прозорец, по време на първото влизане в Уебсайта след въвеждане на промените. Помените ще се правят с цел адаптиране на Правилника към действащото законодателство.
 6. Ако някои от разпоредбите на настоящия Правилник бъдат признати за невалидни или недействителни, това не засяга валидността и ефективността на останалите разпоредби на настоящия Правилник. Невалидна или неефективна разпоредба ще бъде заменена с валидна и ефективна разпоредба, която най-точно постига икономическия ефект, засегнат от невалидна или неефективна разпоредба.
 7. Купувачът е задължен да се запознае с промените в Правилника, ако по някакъв начин ползва Уебсайта.
 8. Актуалната версия на Правилника е винаги достъпна на сайта www.thebestvouchers.com.
 9. За всички въпроси, не урегулирани в настоящия Правилник, съответно се прилага законодателството, действащо на територията, на която е регистрирано седалището на Продавача. Спорните въпроси, ако Купувачът даде съгласие, ще се решават чрез споразумение. В краен случай споровете ще се решават от съда, компетентен на териториятя, която е регистрирано седалището на Продавача.
 10. Използването на Уебсайта от страна на Купувача е равносилно със запознаването и приемането на условията на настоящия Правилник.

 

Дата на последна актуализация на Правилника: 13.03.2019 r.

  

Селище, дата

Подател
Име и фамилия на Купувача
Местоживеене адрес

Адрес за връчване на заявлението:

Заявление
за отказ от договор, сключен от разстояние

Заявявам, че се отказвам от Договора за продажба на Код за Достъп/Ваучер нр. …………………… (идентификационен номер на поръчката), сключен чрез потвърждение на Поръчката, на (дата)……………… , получаване на Кода за Достъп/Ваучера (дата) …………………………………….

Моля да ми бъде възстановена сумата …………………………………… (словом: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
на банкова сметка нр. ………………………………………………………………………………………………………………………………………, SWIFT/BIC: ………………………………………………………………………………….
Връщам …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (Бонус към Кода за Достъп до Пакета за Обучение ако има такъв) в непроменен вид.

подпис на Купувача