Rregullorja e ofertës "riAktivizimi" i datës 13.03.2019.

 

1. Dispozitat e përgjithshme

1. Faqja "The Best Vouchers", e njohur më tej si "Organizatori", organizon ofertën "riAktivizimi", e njohur më tej si Ofertë për klientët që blenë Paketën Edukative.

2. Oferta është e vlefshme derisa të anulohet nga Organizatori.

3. Gjatë periudhës së ofertës, Organizatori mund të pezullojë Ofertën për një periudhë të caktuar në çdo kohë, pa dhënë arsye pezullimi.

4. Rregullorja përbën bazën e Ofertës dhe përcakton të drejtat dhe detyrimet e personave që dëshirojnë të përfitojnë nga Oferta.

 

2. Rregullat për Pjesëmarrje

Oferta mund të përdoret nga çdo i rritur që ka blerë Paketën Edukative ndërsa Paketa Edukative ka skaduar periudhën e vlefshmërisë së saj 6-mujore.

 

3. Rregullat e Ofertës

1. Si pjesë e Ofertës "riAktivizimi", Organizatori mundëson blerjen e një Pakete tjetër Edukative në kushte individuale.

2. Për të marrë pjesë në ofertë, duhet të plotësohen kushtet e mëposhtme:

- të shprehet vullneti për të marrë pjesë në Ofertë,

- të ketë blerë një Paketë Edukative, data e vleshmërisë e së cilës të ketë skaduar,

- të krijojnë individualisht kushtet dhe bien dakord për të riaktivizuar Paketën Edukative të skaduar, të kombinuar me blerjen e Paketës së re Edukative. Pjesëmarrësi ka të drejtë të mos pajtohet me kushtet individuale të propozuara, duke u tërhequr nga pjesëmarrja në Ofertë.

3. Pagesat e prapambetura të Pjesëmarrësit në Ofertë ndaj Organizatorit si dhe kthimet e Paketave Edukative të dhëna në Promovim mund të jenë baza për anullimin e së drejtës për të marrë pjesë në Ofertë. Në rast të rrethanave të tilla, Organizatori informon Pjesëmarrësin për anulimin e së drejtës për të marrë pjesë në Ofertë.

4. Zbatimi i kushteve individuale nuk ndikon në tarifat e trajtimit të ngarkuara, të cilat përbëjnë kostot e shërbimeve administrative ose logjistike.

 

4. Ankesat

1. Çdo ankesë në lidhje me mënyrën e kryerjes së Ofertës duhet t'i raportohet Organizatorit jo më vonë se 30 ditë nga data e pjesëmarrjes në Ofertë).

2. Ankesat duhet të raportohen në adresën e emailit: [email protected]

3. Ankesat do të shqyrtohen brenda 30 ditëve kalendarike nga marrja e tyre.

4. Ankesat e paraqitura pas afatit të përcaktuar në pikën. 4.1 nuk do të shqyrtohen.

 

5. Dispozitat përfundimtare

1. Dispozitat e kësaj Rregulloreje përbëjnë bazat vetëm për Ofertën ndërsa interpretimi i tyre i mbetet vetëm Organizatorit

2. Teksti i kësaj Rregulloreje është në dispozicion në www.thebestvouchers.com

3. Të drejtat e pjesëmarrësit sipas kësaj Rregulloreje nuk transferohen te palët e treta.

4. Organizatori rezervon të drejtën për të ndryshuar dispozitat e Rregullores në rast të ndryshimeve në rregulloret ligjore ose ngjarjeve të tjera të rëndësishme që ndikojnë në organizimin e Ofertës.

4. Organizatori rezervon të drejtën të anulojë/mbyllë papritur Ofertën, në raste të justifikuara objektivisht, për të cilat do të informojë Pjesëmarrësit brenda 7 ditëve para anulimit/mbylljes së Ofertës.