RREGULLORJA E FAQES THE BEST VOUCHERS

Rregullorja në fuqi e Faqes https://thebestvouchers.com/ (në vazhdim: „Rregullore”).

 

1. Parimet dhe përkufizimet

Rregullorja përcakton rregullat, qëllimin dhe kushtet e përdorimit të faqes së internetit https://thebestvouchers.com/ (në vazdhim: „Faqe”). Rregullorja është e detyrueshme për të gjithë përdoruesit e Faqes.

Për qëllimet e kësaj rregulloreje, termat e treguar më poshtë kanë kuptimin si vijon:

 1. Shitësi – Administratori i Faqes, një subjekt që ofron blerjen e Voucherave për shërbimet e paraqitura në Uebfaqe, duke përjashtuar Paketat Edukuese dhe Kodet e Aksesit në Paketat Edukuese të paraqitura në Faqe.
 2. Blerësi – një person fizik me zotësi të plotë juridike dhe të paktën 18 vjeç, i cili, në bazë të një Kontrate të Shitjes, bleu një Produkt nga Shitësi dhe mori Aksesin në një Llogari në Faqe.
 3. Produkti – Një voucher për shërbimet e paraqitura në Faqe, duke përjashtuar Paketat Edukues ose Kodin e Aksesit në Paketat Edukuese të paraqitura në Faqe.
 4. Voucher - një instrument elektronik që shitet nga Shitësi dhe i cili, me kushtet e përcaktuara në Rregullore, i jep të drejtë Blerësit që ta këmbejë atë tek Ofruesit e Shërbimeve të ndryshme për produktet ose shërbimet që ata ofrojnë, duke përjashtuar Paketat Edukuese.
 5. Kodi i Aksesit – një sekuencë unike e karaktereve alfanumerike, që shitet nga Shitësi dhe e cila, me kushtet e përcaktuara në Rregullore, i jep të drejtë Blerësit të Akses në Paketën Edukuese të ofruar nga Ofruesi i Shërbimit.
 6. Dhurata – numri i njësive të një kriptovalute të dhënë, e specifikuar në kohën e blerjes së Kodit të Aksesit të Paketës Edukuese që secili blerës i Kodit të Aksesit të Paketës Eduuese e merr si dhuratë. Numri i njësive të një kriptovalute të caktuar, i treguar gjatë kryerjes së Porosisë shtohet falas për secilin Kod të Aksesit në Paketën Edukuese, pavarësisht nga vlera e Paketës Edukuese. Dhurata e Paketës Edukuese nuk ka asnjë vlerë tregtare dhe nuk mund të blihet veçmas. Asnjë informacion i paraqitur në Faqe në asnjë rast nuk mund të trajtohet si një ofertë për të blerë një Dhuratë për Paketën Edukuese; informacioni i dhënë nuk përbën ofertë në kuptimin e ligjit në fuqi. Aksesi në njësitë e kriptovalutës së caktuar të shtuar në Paketën Edukuese të blerë në formën e një Dhurate është i mundur falë Kodit të Aksesit që Përdoruesi merr nga Shitësi pas blerjes së Kodit të Aksesit në Paketën Edukuese, megjithatë, mundësia e përdorimit të Dhuratës mund të kërkojë sigurimin e të dhënave shtesë, dërgimin e dokumenteve ose ndërmarrjen e veprimeve të tjera nga Blerësi për të cilat Shitësi do të informojë Blerësin në momentin e dorëzimit të Kodit të Aksesit. Sa herë që Blerësi paguan për blerjen e një Kodi të Aksesit në Paketën Edukuese dhe merr një numër të caktuar njësish kriptovalute të caktuar, shuma e paguar është gjithmonë tarifa për Kodin e Aksesit në Paketën Edukuese dhe njësitë e kriptovalutës së caktuar të përfshirë në paketën e Dhuratave dorëzohen si dhurata falas.
 7. Llogaria - një llogari e Porosisë në Faqe, e caktuar për një Blerës të dhënë, i cili lidhi një Kontratë Shitjeje me Shitësin duke bërë një porosi përmes Faqes ose përmes një prej Partnerëve të Shitësit dhe Shitësi ose Partneri i Shitësit konfirmuan këtë porosi. Llogaria është nën-faqja e Faqes e specifikuar për Blerësin, e cila përmban informacione në lidhje me Produktet e blera dhe ofron mjete për të ndërmarrë veprime në zbatimin e Voucherave ose Kodeve të Aksesit të marra nga Shitësi. Llogaria mundëson identifikimin, gjurmimin dhe menaxhimin e Voucherave ose Kodeve të Blera. Për të shkëmbyer një Kupon ose një Kod Aksesi për produktet / shërbimet e ofruara nga një Ofrues i caktuar i Shërbimit, duhet të përdorni lidhjen në faqen e internetit të Ofruesit të Shërbimit të dhënë. Lidhja është e dukshme për Blerësin pasi të hyjë në Llogari. Llogaria është e lidhur me adresën e postës elektronike të Blerësit (Login) dhe Fjalëkalimin e marrë nga Blerësi prej Shitësit ose Partneri i Shitësit i specifikuar në Voucher ose, përkatësisht, me Kodin e Aksesit të marrë nga Shitësi ose Partneri i Shitësit në rastin e blerjes së Kodit të Aksesit në Paketën Edukuese. Materialet edukative shtesë, duke përjashtuar trajnimet online të ofruara si pjesë e Paketës Edukuese nga Ofruesi i Shërbimit, mund të jenë në dispozicion të Blerësit në formën e skedarëve të tekstit për t’u shkarkuar drejtpërdrejt pas hyrjes në Llogari.
 8. Operatori i pagesave – pagesat për Voucherat ose Kodet e Aksesit mund të përpunohen nga palët e treta që ofrojnë shërbime të përpunimit të të dhënave dhe pagesave, faturimit, balancimit dhe raportimit;
 9. Paketa edukuese trajnim online (Webinar);  një lloj seminari në Internet i realizuar dhe i zhvilluar me përdorimin e teknologjisë webcast, e cila mundëson komunikim të dyanshëm midis drejtuesit të takimit dhe pjesëmarrësve duke përdorur mjete virtuale.
 10. Partneri – një subjekt që merr pjesë në programin e partnerit të Shitësit, të cilit Shitësi i porositi aktivitete operative të marketingut që sjellin klientët e mundshëm (Blerësit) në faqen e internetit të Shitësit (Faqe).
 11. Faqja – faqja e internetit https://thebestvouchers.com/, e drejtuar nga Administratori i Faqes, përmes së cilës Blerësi mund të bëjë një Porosi ose të realizojë një Voucher ose Kod Aksesi,
 12. Kontrata e shitjes – një kontratë, objekt i së cilës është blerja e një produkti, i lidhur nga Shitësi me Blerësin, në mënyrën e specifikuar në këtë Rregullore,
 13. Ofruesi i shërbimit – një palë e tretë që ofron Paketat Edukuese, përdorimi i të cilave mundësohet nga Kodi i Aksesit i marrë nga Shitësi dhe shërbime të tjera të paraqitura në Faqe, përdorimi i të cilave mundësohet nga Voucheri i marrë nga Shitësi.;
 14. Porosia - deklarata e vullnetit të Blerësit, e bërë duke përdorur Formularin e Porosisë në dispozicion në Faqe ose në faqen e internetit të një prej Partnerëve të Shitësit, që synojnë drejtpërdrejt lidhjen e një Kontrate Shitjeje me Shitësin. Porosia trajtohet si ofertë për blerjen e një Voucheri ose Kodi të Aksesit, e paraqitur nga Blerësi tek Shitësi. Për përfundimin efektiv të kontratës, është e nevojshme të konfirmohet pranimi i Porosisë nga Shitësi.

2. Kushtet e Përgjithshme të Përdorimit të Faqes së Internet

 1. Produktet mund të blihen vetëm nga Blerësit individualë.
 2. Blerësit janë të detyruar ta zbatojnë këtë Rregullore dhe janë të detyruar të përdorin Faqen në përputhje me ligjin në fuqi dhe në përputhje me parimet e bashkëjetesës shoqërore.
 3. Të gjitha informacionet tregtare, listat e çmimeve dhe reklamat në Faqe janë vetëm një ftesë për Blerësit të paraqesin oferta dhe të lidhin Kontratat e blerjes. Asnjë informacion i paraqitur në Faqe, pavarësisht nga emri i tij, nuk duhet të trajtohet si ofertë në kuptimin e ligjit në fuqi.
 4. Duke bërë një Porosi, Blerësi duhet të jetë të paktën 18 vjeç dhe të ketë aftësi të plotë juridike ose pëlqimin e kujdestarit të tij ligjor, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi në vendin aktual të banimit të Blerësit.
 5. Ҫdo Porosi për Produktet, e bërë nga Blerësi konsiderohet si ofertë dhe konsiderohet se është pranuar nga Shitësi vetëm pasi Shitësi konfirmon Porosinë në termat e specifikuar në Rregullore. Shitësi rezervon të drejtën të refuzojë ofertën dhe / ose të refuzojë të pranojë Porosinë pa dhënë arsye. Përveç kësaj, edhe nëse Shitësi fillimisht pranoi ofertën e blerësit, ai mund të anulojë transaksionin në çdo kohë nëse ekziston dyshimi i arsyeshëm se Blerësi ka kryer mashtrim kundër Shitësit, Ofruesit të Shërbimit ose Partnerit të Shitësit.
 6. Shitësi rezervon të drejtën të anullojë Porosinë nëse sjellja e Blerësit perceptohet si e dyshimtë ose potencialisht mashtruese.
 7. Shitësi ruan të drejtën të ndalojë shitjen e Voucherave dhe Kodeve të Aksesit në çdo kohë ose të ndryshojë kushtet e Rregullores.
 8. Blerjet bëhen vetëm për përdorim personal.
 9. Blerësi nuk ka të drejtë të kopjojë Kodet e Aksesit ose Voucherat në çfarëdo mënyre ose të lejojë aktivitete të tilla për persona të tjerë.
 10. Blerësi merr përsipër të mos sigurojë informacione false, përfshirë emrat e rremë, adresat, kontaktet dhe detajet e pagesës; si dhe të mos marrë pjesë në ndonjë veprimtari të paligjshme në lidhje me Blerjen ose përdorimin e Kodeve të Aksesit / Voucherave, as të lejojë askënd tjetër që ta bëjë këtë. Shitësi nuk mund të mbahet përgjegjës nëse të dhënat janë futur në mënyrë të gabuar dhe Kodi i Aksesit në Paketën Edukuese ose Voucher është përdorur nga dikush tjetër përveç marrësit të tij të synuar.
 11. Blerësi merr përsipër të përditësojë të dhënat në rast të ndonjë ndryshimi. Shitësi nuk është përgjegjës për pasojat e mosrespektimit të këtij detyrimi.
 12. Në situatat e përmendura në paragraf 2 pikë 10 dhe paragrafi 2 pikë 11, aksesi i Blerësit në Llogarinë e tij mund të bllokohet nga Administratori i Faqes.
 13. Të gjitha çmimet janë dhënë në një valutë specifike dhe përfshijnë të gjitha taksat e zbatueshme në vendin e regjistrimit të zyrës së Shitësit. Nëse ekziston një detyrim shtesë tatimor në vendin e Blerësit, Blerësi është përgjegjës për mbledhjen, zbritjen, deklarimin dhe pagesën e taksave shtesë tek autoritetet kompetente.
 14. Informacioni aktual mbi çmimet e Voucherave dhe Kodeve të Aksesit është i vlefshëm nga data kur ai shfaqet në Faqe. Ҫmimet përfshijnë kostot e dorëzimit.
 15. Pas Blerjes së Voucherit të parë ose Kodit të Aksesit, në Faqe do të krijohet një Llogari individuale e Blerësit, hyrja në të cilën do të jetë e mundur duke përdorur Fjalëkalimin e marrë pas kryerjes së Porosisë, të dhënë në Voucher ose Kodin e Aksesit të dhënë në kartë me Kodin e Aksesit dhe adresën e-mail.
 16. Blerësi mund të jetë mbajtësi i vetëm një Llogarie.
 17. Për të regjistruar Llogarinë e Blerësit kërkohen të dhënat e mëposhtme: adresa e-mail dhe Fjalëkalimi i specifikuar në Voucher ose Kodin e Aksesit të specifikuar në kartë me Kodin e Aksesit, të cilat Blerësi është i detyruar t’i mbajë sekret.
 18. Të dhënat personale të Blerësve mblidhen mbi baza vullnetare dhe përdoren vetëm në kushtet e përcaktuara në Politikën e Privatësisë.
 19. Nëse nuk është pajtuar ndryshe, Shitësi mund të bëjë ndryshime në specifikimet e Produkteve. Në veçanti, pa kufizime, numri i Ofruesve të Shërbimeve përmes të cilëve është e mundur të përdorni Paketat Edukuese duke përdorur Kodet e Aksesit ose shërbime të tjera duke përdorur Voucherat, mund të ndryshojnë, gjë që Blerësi konfirmon në mënyrë të qartë dhe pranon.
 20. Për shkak të pamundësisë për të Blerë Kodet e Aksesit dhe Vocherat nga persona që banojnë në territorin e disa vendeve, Porositë e bëra nga territori i këtyre vendeve ose me një adresë dorëzimi në territorin e tyre nuk do të realizohen: Afganistan, Bangladesh, Republika Demokratike e Kongos, Republika e Guinesë Ekuatoriale, Guajana, Hong Kong, Iraku, Laosi, Mauritania, Moldavia, Nigeria, Koreja e Veriut, Sierra Leone, Singapori, Siria, Sahara Perëndimore, Jemeni, Zimbabve.
 21. Të dhënat personale të përcjella në kohën e Regjistrimit dhe kryerjes së një Porosie përpunohen nga Administratori / Operatori i Pagesave në masën e nevojshme për të realizuar Porosinë, duke përfshirë faturimin online dhe offline dhe shërbimin pas shitjes, si dhe në masën e nevojshme për të dhënë Kodet e Aksesit dhe për të përdorur Paketat Edukuese me to, ose në mënyrë të ngjashme Voucherat dhe shkëmbimin e tyre për shërbime specifike të ofruara nga Ofruesit e Shërbimeve.
 22. Të gjitha produktet e paraqitura në Faqe, si dhe emrat e tjerë dhe logot e paraqitura në Faqe, përdoren vetëm për qëllime identifikimi, ato mund të përbëjnë një markë tregtare të mbrojtur me ligj.
 23. Faqja dhe përmbajtja e saj janë plotësisht të mbrojtura nga të drejtat e autorit ose të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale dhe nuk mund të përdoren për qëllime të tjera nga ato që lejohen shprehimisht në këtë Rregullore - në veçanti, ato nuk mund të kopjohen, tërësisht ose pjesërisht.

3. Lidhja e kontratës së shitjes

 1.  Lidhja e Kontratës së Shitjes bëhet nga Blerësi duke bërë Porosinë me përdorimin e Formularit të Porosisë në Faqe ose në një nga faqet e internetit të Partnerëve të Shitësit, pas konfirmimit të Porosisë nga Shitësi.
 2. Porositë pranohen 24/7 gjatë gjithë vitit. Porositë mund të bëhen në Internet nga kudo në botë, duke iu nënshtruar paragrafit 2 pikë 20, si dhe në disa vende është e mundur të bësh vetëm parapagim përmes sistemit të pagesave të treguar në Faqe.
 3. Në Formularin e Porosisë, Blerësi tregon të paktën:

              - Emri dhe mbiemri i Blerësit,

              - numrin e telefonit të Blerësit,

              - Adresa e-mail e Blerësit, së cilës do t'i caktohet Llogaria në Faqe.


              Me plotësimin e Formularit të Porosisë, Blerësi:

              - konfirmon vërtetësinë dhe pajtueshmërinë me faktet e të dhënave të përfshira në Formularin e lartpërmednur,

              - pajtohet me dispozitat e kësaj Rregulloreje, duke njohur natyrën e saj detyruese,

              - pajtohet për përpunimin e të dhënave personale të përfshira në të, në mënyrë që t'i ofrohen Blerësit produktet dhe shërbimet e Shitësit direkt (marketing i drejtpërdrejtë).

 1. Pas marrjes së Formularit të Porosisë, Shitësi kontakton Blerësin përmes telefonit për të përcaktuar parametrat e detajuar të Porosisë - d.m.th llojin e Voucherit ose Kodit të Aksesit që do t'i dorëzohet Blerësit, vlerën e tij dhe adresën e Blerësit, në të cilën do të dërgohet Porosia, gjë me të cilën Blerësi pajtohet.
 2. Pasi të jenë bërë marrëveshjet e mësipërme ndërmjet Blerësit dhe Shitësit, Shitësi do t'i dërgojë Blerësit një konfirmim të Porosisë me rrugë elektronike në adresën e-mail të dhënë nga Blerësi.
 3. Vlera e porosisë - kjo është shuma e specifikuar në dokumentin e Konfirmimit të Porosisë, që përbën çmimin e Voucherit ose Kodit të Aksesit të zgjedhur nga Blerësi. Vlera e Porosisë është e barabartë me shumën totale që Blerësi ka pranuar të paguajë. Gjatë një bisede telefonike ndërmjet Shitësit dhe Blerësit, Shitësi mundet, për shkak të madhësisë së Porosisë, t'i ofrojë Blerësit një çmim promocional. Në këtë rast, Blerësi është i detyruar të paguajë çmimim e rënë dakord midis palëve gjatë një bisede të tillë.
 4. Porosia konsiderohet e pranuar për realizim kur Shitësi ia dërgon konfirmimin e Porosisë Blerësit.
 5. Nëse Blerësi nuk e ka përfunduar procesin e Porosisë, Zyra e Shërbimit të Klientit e Shitësit do të kontaktojë Blerësin duke përdorur të dhënat e siguruara nga ai kur ka bërë Porosinë për të konfirmuar marrjen e Porosisë, gjë me të cilën Blerësi pajtohet. Marrja e konfirmimit të mësipërm do të jetë e barabartë me kryerjen e Porosisë nga Blerësi, në përputhje me kushtet e përcaktuara në këtë Rregullore. Blerja nuk ka përfunduar derisa Blerësi të marrë një e-mail që konfirmon pranimin e ofertës së tij nga Shitësi.
 6. Në rast të një Blerjeje, Voucheri ose karta me Kodin e Aksesit i dërgohet menjëherë Blerësit përmes korrierit ose postës. Pagesat mund të pranohen dhe përpunohen nga Operatorë të ndryshëm të shërbimit të pagesave ose shërbime postare / kompani korriere, në rast të pagesës në dorëzim.
 7. Në qoftë se nuk tregohet ndryshe në Faqe ose në Rregullore, nuk ka limit në Blerjen e Kodeve të Aksesit dhe Voucherave në lidhje me një familje të caktuar ose një Blerës. Shitësi rezervon të drejtën të ndalojë shitjen e Kodeve të Aksesit dhe Voucherave në çdo kohë ose të ndryshojë kushtet e Rregullores.

4. Kërkesat për realizimin e një Voucheri ose Kodit të Aksesit

 1. Për të realizuar Voucherin ose Kodin e Aksesit duke hyrë në Llogari, është e nevojshme të përdorni pajisje kompjuterike që plotësojnë kushtet teknike të mëposhtme: një kompjuter me një lidhje interneti (min. 512 kb / s), një shfletues grafik interneti që suporton JavaScript (p.sh. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) dhe të ashtuquajturit cookie, softuer të instaluar për të lexuar skedarë PDF (p.sh. Adobe Reader, Foxit Reader)
  Shitësi nuk është përgjegjës për konfigurimin joadekuat të kompjuterit të blerësit.
 2. Për të realizuar Voucherin ose Kodin e Aksesit, është e nevojshme të logeni në Llogari duke përdorur të dhënat e hyrjes, d.m.th. Login (adresën e-mail të siguruar nga Blerësi në Formularin e Porosisë) dhe Fjalëkalimin (fjalëkalimin e dhënë nga Shitësi i specifikuar në Voucher) ose Kodi i Aksesit (dhënë nga Shitësi në kartën me Kodin e Aksesit në rastin e blerjes së Kodit të Aksesit në Paketën Edukuese). Pas hyrjes së parë në Llogari duke përdorur të dhënat e sigurara nga Shitësi, Blerësi do të ketë të drejtë të ndryshojë Fjalëkalimin ose Kodin e Aksesit.
 3. Llogaria mundëson identifikimin, gjurmimin dhe menaxhimin e Voucherave ose Kodeve të Aksesit të blera. Për të shkëmbyer një Voucher ose një Kod të Aksesit për shërbimet e ofruara nga një Ofrues i Shërbimit i caktuar, duhet të përdorni lidhjen në faqen e internetit të Ofruesit të Shërbimit të dhënë.
 4. Informacioni shtesë se si të logoheni në Faqe (Udhëzimet e logimit) dërgohet nga Shitësi në adresën e-mail të Blerësit menjëherë pasi të bëhet pagesa nga Blerësi.

5. Dorëzimi i Voucherave dhe Kodeve të Aksesit

 1. Voucherat dhe kartat me Kodet e Aksesit do t'i dorëzohen Blerësit me anë të postës ose korrierit në adresën e treguar nga Blerësi.
 2. Pronësia e Voucherit ose Kodit të Aksesit i kalon Blerësit vetëm pas marrjes së pagesës nga Shitësi për Kodin e Aksesit ose Voucher, të bërë nga Blerësi.
 3. Nëse pagesa nuk është pranuar (p.sh., një çek pagese nuk është pranuar, pagesa me kartë krediti tërhiqet ose një Porosi nuk paguhet ndryshe në kohë), çdo Kod Aksesi ose Voucher që janë dërguar do të bëhen të pavlefshme dhe nuk mund të përdoren.
 4. Nëse një Kod Aksesi ose një Voucher i dorëzuar me postë humbet, vidhet ose shkatërrohet para se të përdoret, Shitësi do të çaktivizojë Kodin e mëparshëm të Aksesit ose Voucherin, duke i dhënë Blerësit një Kod të ri Aksesi ose një Vouher, përdorimi i të cilit do të rregullohet nga të njëjtat rregulla.

6. Përdorimi i Kodeve të Aksesit dhe Voucherave

 1. Nëse nuk përcaktohet ndryshe në kushtet e përdorimit të Paketave Edukuese ose shërbimeve që do të blihen nga Voucheri, Paketat Edukuese dhe ato shërbimet e lartpërmendura mund të përdoren vetëm nga Blerësit individualë.
 2. Paketat Edukuese të blera duke përdorur Kodet e Aksesit dhe shërbimet e blera me anë të Voucherave nuk janë të kthyeshme në formën e parave të gatshme.
 3. Kodi i Aksesit ose Voucheri mund të përdoret vetëm një herë. Kodi i Aksesi ose Voucheri nuk mund të përdoret pjesërisht.
 4. Periudha e vleshmërisë së Kodeve të Aksesit.

  Secili Kod Aksesi është i vlefshëm për 6 muaj që nga data e dorëzimit të Kodit të Aksesit. Periudha e vleshmërisë së Kodit të Aksesit nënkupton kohën gjatë së cilës një kod i tillë duhet të aktivizohet dhe Paketa Edukative të përdoret. Pas kësaj periudhe, përdorimi i Kodit të Aksesit dhe përdorimi i Paketës Edukative nuk është i mundur. Dispozitat e mësipërme zbatohen gjithashtu për Gratisin e Paketës Edukative.

 5. Nëse kërkohen dokumenta shtesë për të përdorur Kodin e Aksesit ose Dhuratën, ato duhet të sigurohen brenda 6 muajve nga data e dhënies së Kodit të Aksesit. Pas kësaj periudhe, përdorimi i Kodi të Aksesit, si dhe Dhuratës është i pamundur.
 6. Kodet e Aksesit dhe Voucherat do të verifikohen në kohën e përdorimit të tyre në mënyrë që të përdoret Paketa Edukuese ose shërbimet që mund të blihen me anë të Voucherit.

7. Përgjegjësia

 1. Shitësi nuk është palë në kontratë për blerjen e Paketave Edukuese ose shërbimeve të tjera, por vetëm ofron blerjen e Kodeve të Akseseve në Paketat Edukuese dhe Voucher që kanë të drejtën për blerjen e shërbimeve të paraqitura në Faqe, prandaj nuk është përgjegjës për cilësinë, sigurinë ose ligjshmërinë e shërbimeve të blera duke përdorur Kodet e Aksesit ose Voucher, as për besueshmërinë dhe saktësinë e informacionit të përfshirë në reklamë, për mundësinë ose të drejtën e Ofruesve të Shërbimit për të shitur shërbime specifike, ose për aftësinë paguese të Blerësve që bëjnë Porosi.
 2. Administratori / Shitësi i Faqes, si dhe Operatori dhe administratori i Pagesave, nuk janë përgjegjës për ndonjë dëmtim të veçantë, indirekt ose pasojë që vijnë gjatë përdorimit të shërbimeve të blera me përdorimin e Kodeve të Aksesit dhe Voucher, si dhe Dhuratave.
 3. Shitësi nuk është përgjegjës për shkeljen e Rregullores, nëse përmbushja e një detyrimi specifik është bërë e pamundur për arsye të pavarura nga ai.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie Regulaminu, jeżeli spełnienie określonego obowiązku stało się niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Administratori vë në dispozicion Faqen "siç është", "me të gjitha defektet" dhe "dhe për sa është e disponueshme". Shitësi dhe furnitorët e tij nuk japin garanci në lidhje me Faqen, Kodet e Aksesit, Voucher, Dhuratat apo ndonjë shërbim.
 6. Në masën maksimale të lejuar me ligj, Shitësi dhe punonjësit e tij, drejtorët, agjentët, shitësit nuk garantojnë që Paketat Edukusese ose shërbimet e tjera të ofruara nga Ofruesit e Shërbimeve janë të transferueshëm, me cilësi të kënaqshme, të përshtatshme, në kohë, të përshtatshme për një qëllim apo nevojë specifike, janë të ligjshme ose janë të përshtatshme për përdorim ose kryhen me kujdes dhe aftësi të duhur. Shitësi nuk garanton që shërbimet / produktet e blera duke përdorur Kodet e Aksesit ose Voucherat do të plotësojnë kërkesat e Blerësve, do të jenë pa gabime, të dobishme, të plota ose të disponueshme në çdo kohë. Shitësi nuk garanton që përfitimet që mund të merren në lidhje me përdorimin e Faqes do të jenë efektive, të besueshme, të sakta dhe përmbushjen e pritjeve të blerësve. Shitësi nuk jep asnjë garanci në lidhje me mbrojtjen e privatësisë dhe sigurisë përveç atyre të përcaktuara shprehimisht në Politikën e Privatësisë. Shitësi nuk garanton që Blerësi do të ketë mundësi të përdorë Faqen në çdo kohë dhe vendndodhje të zgjedhur. Asnjë informacion apo këshillë me gojë ose me shkrim e dhënë nga përfaqësuesi i tij nuk do të përbëjë garanci. Blerësi mund të ketë të drejta shtesë të konsumatorit sipas ligjeve lokale të vendbanimit të blerësit që nuk mund të ndryshohen nga kjo Rregullore.

8. Kompensimi

 1. Me pranimin e kësaj Rregulloreje, Blerësi pajtohet, në masën e lejuar me ligjin vendor, të sigurojë dhe të mbrojë Shitësin / Administratorin, drejtorët e tij, punonjësit dhe agjentët nga përgjegjësia për të gjitha ankesat, dëmet, detyrimet, humbjet, arkëtimet, kostot ose borxhet dhe shpenzimet (përfshirë, pa kufizim, për çdo tarifë të arsyeshme që lind në lidhje me ndonjë pretendim ose procedurë gjyqësore të ngritur ose kërcënuar nga Shitësi / Administratori kundër ndonjë personi) që vijnë prej përdorimit nga Blerësi i Aksesit në Faqe ose Kodit të Aksesit ose Voucherit; nga shkelja e ndonjë dispozite të kësaj Rregulloreje; nga shkelja e të drejtave të palëve të treta, duke përfshirë pa kufizime të drejtat e autorit, të drejtat e pronësisë ose të drejtat e privatësisë; dhe nga çdo pretendim që të dhënat e siguruara nga Blerësi i shkaktojnë dëme ndonjë pale të tretë.
 2. Detyrimi për dëmshpërblimin dhe kompensimin e përmendur në paragraf 9 pikë 1 më lart do të mbetet në fuqi pas skadimit të kësaj Rregulloreje edhe pasi Blerësi ndalon së përdoruri Faqen.

9. Mbrojtja e të dhënave personale

 1. Administratori i bazës së të dhënave personale të dhëna nga Përdoruesit e Faqes (Blerësit) është Shitësi.
 2. Administratori i bazës së të dhënave personale merr përsipër të mbrojë të dhënat në përputhje me ligjin e zbatueshëm në vendin e Shitësit. Blerësi, duke siguruar të dhënat e tij tek Administratori i bazave të të dhënave personale kur bën një porosi, pajtohet të përpunojë ato nga Administratori i bazave të të dhënave personale, me qëllim të kryerjes të Porosisë. Blerësi mund të shohë, korrigjojë, përditësojë dhe fshijë të dhënat e tij personale në çdo kohë.

10. Ndryshimet e ofertës dhe promocione

 1. Shitësi ruan të drejtën të ndryshojë çmimet e produkteve në ofertë, të heqë disa produkte nga oferta dhe të prezantojë produkte të reja e të kryejë fushata promocionale.
 2. E drejta e përmendur në pikën 1) më lart nuk ndikon në porositë e bëra përpara datës së hyrjes në fuqi të ndryshimit të çmimit, termave dhe kushteve të fushatës promocionale, dhe ato do të zbatohen sipas kushteve aktuale.

11. Ankesat

 1. Nëse, sipas mendimit të blerësit, shërbimet e ofruara në bazë të Rregullores nuk janë zbatuar ose janë kryer në kundërshtim me dispozitat e Rregullores, ai mund të paraqesë një ankesë me e-mail në adresën e garancisë [email protected]
 2. Ankesat e pranuara nga Shitësi do të konsiderohen brenda 14 ditëve nga data e marrjes së e-mail në adresën e dhënë në pikën. 1) më lart. Nëse Ankesa nuk përmban informacionin e nevojshëm për shqyrtimin e saj, Shitësi do t'i kërkojë personit që paraqet ankesën ta plotësojë atë në masën e nevojshme, dhe periudha 14-ditore shkon pastaj nga data e dorëzimit të Ankesës së përfunduar.
 3. Ankesa duhet të përmbajë të paktën emrin dhe mbiemrin e Blerësit, e-mail të Blerësit, një përshkrim të kundërshtimeve të ngritura dhe një metodë të propozuar për zgjidhjen e Ankesës.
 4. Përgjigja ndaj Ankesës dërgohet në adresën e-mail të siguruar nga Blerësi në Porosi. Në raste veçanërisht të justifikuara, Shitësi mund të dërgojë një përgjigje në një adresë tjetër e-mail të treguar nga personi që paraqet ankesën, e cila nuk i është caktuar Porosisë.
 5. Nëse Përdoruesi nuk mund të identifikohet, ankesa nuk do të merret në konsideratë.
 6. Shitësi nuk është përgjegjës për dëmet që nuk janë shkaktuar nga ana e tij.
 7. Nëse, në rastin e realizimit të Kodit të Aksesit ose Voucherit, Blerësi ka kundërshtime në lidhje me Paketat Edukuese ose shërbimet e blera duke përdorur Voucher, të gjitha pretendimet në lidhje me këtë duhet t'i drejtohen direkt Ofruesit të Shërbimit. Kjo për faktin se Administratori / Shitësi shet vetëm Voucherat dhe Kodet e Aksesit dhe e vë në dispozicion Faqen, si dhe është Ofruesi i Shërbimeve, jo Administratori / Shitësi, i cili është përgjegjës për Paketat Edukuese, përdorimi i të cilave mundësohet nga Kodi i Aksesit i marrë nga Shitësi dhe shërbimet, përdorimi i të cilave mundësohet nga Voucheri. Sidoqoftë, në rast mosmarrëveshjeje midis Blerësit dhe Ofruesit të Shërbimit, Administratori / Shitësi mundet, me kërkesë të Blerësit, të ndihmojë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes.
 8. Administratori / Shitësi mund të zhvlerësojë ose të refuzojë lëshimin e një Kodi të Aksesit ose një Voucheri në çdo kohë për shkak të gabimeve që lidhen me lëshimin ose përpunimin e Kodeve të Aksesit ose Voucherave, si dhe në lidhje me konstatimin e Administratorit / Shitësit që Blerësi ka aplikuar ose përdorur Kodin e Aksesit ose Voucherin në mënyrë jo korrekte ose në kundërshtim me qëllimin e tij, apo në kundërshtim me këtë Rregullore ose për shkak të faktit se Kodi i Akesit ose Voucheri është falsifikuar ose ndryshuar.
 9. Blerësi mund të paraqesë një ankesë tek Administratori në lidhje me funksionimin e Faqes, dhe në rast të realizimit të gabuar të shërbimit të shitjes së Kodeve të Aksesit ose Voucherave, Blerësi mund të paraqesë një ankesë tek Shitësi.

12. Tërheqja nga kontrata

 1. Blerësi që nuk ka realizuar Voucherin ose Kodin e Aksesit mund të tërhiqet nga Kontrata brenda 14 ditëve nga data e përfundimit të saj, duke marrë një rimbursim 100%.
 2. Blerësi që ka realizuar Voucherin ose Kodin e Aksesit humbet të drejtën të tërhiqet nga kontrata.
 3. Blerësi mund të tërhiqet nga Kontrata duke dërguar një e-mail me informacion në lidhje me dëshirën për t'u tërhequr nga Kontrata në adresën e mëposhtme [email protected]
 4. Është e papranueshme të tërhiqeni nga Kontrata e Blerjes së një Kodi Aksesi ose një Voucheri që është përdorur tashmë. Me përdorimin e Kodit të Aksesit ose Voucherit kuptohet përdorimi i Kodit të Aksesit ose Voucherit të marrë nga Blerësi që mundëson përdorimin e Paketës Edukuese, shërbimeve të tjera të ofruara nga Ofruesit e Shërbimit ose Dhuratës.

13. Dispozitat përfundimtare

 1. Administratori i Faqes bën çdo përpjekje për të siguruar funksionimin e duhur të Faqes.
 2. Administratori i Faqes ruan të drejtën të çaktivizojë plotësisht ose pjesërisht Faqen për një periudhë të pacaktuar kohe në mënyrë që ajo të modernizohet ose riparohet.
 3. Administratori i Faqes nuk është përgjegjës për ndonjë vështirësi në realizimin e Porosisë të shkaktuar nga faktorë të rastit përtej kontrollit të tij (përfshirë faktorët që varen nga Blerësi, palët e treta ose forcat madhore).
 4. Shitësi ruan të drejtën të ndryshojë Rregulloren pa dhënë ndonjë arsye.
 5. Blerësit e regjistruar në Faqe do të njoftohen për ndryshimet në Rregullore me e-mail (në adresën e-mail të dhënë në Porosi) ose në formën e një dritareje pop-up kur hyni në Faqe për herë të parë pas bërjes së ndryshimeve. Ndryshimet do të futen në mënyrë që të përshtatet Rregullorja me statusin ligjor në fuqi.
 6. Nëse ndonjë prej dispozitave të kësaj Rregulloreje mund të konsiderohet e pavlefshme ose joefektive, kjo nuk ndikon në vlefshmërinë dhe efektivitetin e dispozitave të mbetura të kësaj rregulloreje. Një dispozitë e tillë e pavlefshme ose joefektive do të zëvendësohet nga një dispozitë e vlefshme dhe efektive që arrin më së shumti efektin ekonomik për të cilin ishte fjala në dispozitën e pavlefshme ose joefektive.
 7. Blerësi është i detyruar të lexojë ndryshimet në Rregullore nëse përdor Faqen në çfarëdo mënyre.
 8. Versioni aktual i Rregullores është gjithmonë në dispozicion në www.thebestvouchers.com.
 9. Për çështjet që nuk përfshihen në këtë rregullore, do të zbatohen dispozitat përkatëse të ligjit të zbatueshëm në vendin e Shitësit. Mosmarrëveshjet, nëse blerësi e dëshiron këtë, zgjidhen miqësisht. Si zgjidhje e fundit, çështja zgjidhet nga gjykata kompetente për vendin e Shitësit.
 10. Përdorimi i Faqes nga Blerësi është i barabartë me leximin dhe pranimin e kushteve të kësaj Rregulloreje.

 

Data e përditësimit të fundit të Rregullores: 13.03.2019 r.

  

Vendi, data

Dërguesi
Emri dhe Mbiemri i Blerësit
Adresa e banimit

Adresa për dorëzimin e deklaratës:

Deklaratë
për tërheqjen nga kontrata e lidhur në distancë

Deklaroj që tërhiqem nga kontrata e shitjes së Kodit të Aksesit/Voucherit nr …………………… (numri i identifikimit të porosisë) lidhur duke konfirmuar Porosinë, e cila u bë më datë …………………………………, marrja e Kodit të Aksesit /Voucherit u bë më datë …………………………………….

Kërkoj kthimin e shumës …………………………………… (me fjalë: ………………………………………………………………………………………………………………)
në llogarinë bankare nr ……………………………………………………………………………………………………………………………………………, SWIFT/BIC: ………………….
Unë kthej …………………………………………………………………………………………………………………………… (Dhuratën e Kodit të Aksesit në Paketën Edukuese - nëse është e aplikueshme) në gjendje të pandryshuar.

firma e Blerësit